Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 6.010105 «Корекційна освіта»

Практика студентів є невід’ємною складовою процесу підготовки майбутніх корекційних педагогів, яку проводять на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів.

Мета практики – оволодіти сучасними методами, формами організації та знаряддями праці корекційного педагога (логопеда, практичного (спеціального) психолога, дефектолога), сформувати у студентів професійні уміння і навички для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в освітньому корекційному просторі, виховати потреби систематично поповнювати свої знання та творчо застосовувати їх в практичній діяльності.

Практика студентів передбачає безперервність і послідовність її проведення при одержанні необхідного обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр колекційної освіти».

Завдання практики:

  1. ознайомити з роботою корекційного педагога, змістом, формами та методами діяльності логопеда, практичного (спеціального) психолога, дефектолога; основною проблематикою навчально-виховного закладу;
  2. поглибити психолого-педагогічних знання у галузі «корекційної освіти»;
  3. формувати уміння та навички застосування отриманих знань в практичній діяльності; розвиток педагогічних здібностей;
  4. оволодіти навичками проведення емпіричних досліджень та експериментів з програмою курсової роботи;

5.ознайомити з системою навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи в спеціальних навчальних закладах для дітей з порушеннями психофізичного розвитку;

  1. формувати практичні уміння та навички обстеження психомовленнєвого розвитку дітей з психофізичними порушеннями;
  2. навчити планувати, розробляти, впроваджувати у практику розвивальні та психокорекційні програми та заняття з урахуванням особливостей психомовленнєвого розвитку дітей дошкільного та шкільного віку;
  3. формувати професійну мотивацію майбутнього корекційного педагога, стимулювати бажання працювати з дітьми, які мають особливі освітні потреби, виховати у студентів iнтepecy до майбутньої професії.

Види та терміни проходження практики

Види, тривалість та терміни проведення педагогічної практики визначаються навчальними планами. Згідно з державним стандартом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та діючими навчальними планами для спеціальності «Корекційна освіта» проводяться такі види практики з відривом від навчання:

Назва практики

Семестр Тижні / к-ть годин Форма звітності
Пропедевтична волонтерська 4 2 / 3 кредити 90 годин Диференційований залік
Пропедевтична волонтерська 5 2 / 3 кредити 90 годин Диференційований залік
Психолого-педагогічна 6 2 / 3 кредити 90 годин Диференційований залік
Пропедевтична 7 2 / 3 кредити 90 годин Диференційований залік
Виробнича педагогічна 8 6 / 9 кредитів 270 годин Диференційований залік