Галузь знань – 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки – початкова освіта 6.010102

       На сучасному етапі розвитку та вдосконалення системи освіти, ключовим та найважливішим залишається питання підготовки професійно творчих учителів початкових класів. Адже виховання дитини бере початок із сім’ї, а ось розвиток пізнавального інтересу, формування навчальної мотивації залежить від першого вчителя, від його професіоналізму, відданості роботі та віри в дитину. Важливо не проґавити той момент, коли дитина, переступивши поріг школи, розпочинає свій шлях пізнання. А щоб цього не відбулося, учитель повинен володіти не лише теоретичними знаннями, але, що і є найважливішим, — практичними навичками. Він повинен уміти керувати не лише класом, а й собою, знаходити підхід до кожної дитини та вихід з будьякої ситуації. Вчитель — це «ляльковод». У його руках не лише цілий спектакль шкільного життя, але й успіх кожної ляльки. А для того, щоб навчитися тонко відчувати,  досягати поставлених завдань, аналізувати невдачі та перемоги, знаходити підхід до кожної дитини, вчителеві потрібен практичний досвід.

      Педагогічна практика розглядається науковцями як форма професійного навчання у вищій школі. Вона ґрунтується на професійних знаннях, опирається на певний теоретичний фундамент, забезпечуючи практичне пізнання закономірностей і принципів професійної діяльності, оволодіння способами її організації. Педагогічна практика розглядається як сполучна ланка між теоретичним навчанням майбутніх учителів початкових класів і їхньою самостійною роботою в навчально-виховних установах. У педагогічній науці досліджувалися такі її функції: інформаційна, пов’язана з поглибленням знань; діяльнісна як формування умінь і навичок професійної діяльності, готовності вирішувати професійні завдання; розвивальна як стимулювання педагогічного мислення, пізнавальної творчої активності, професійно-педагогічних якостей особистості вчителів; діагностична як виявлення професійної придатності та підготовленості до педагогічної діяльності (О. Абдулліна, Л. Блінова, Є. Ісаєв,  С. Кудинов, Л. Мініна, Г. Новосьолова). Педагогічна практика  дає змогу визначити, що в основі багатьох сучасних її концепцій  лежить розуміння практичної професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів як процесу перетворення освітнього й особистого досвіду в досвід вирішення професійних завдань на основі оволодіння педагогічним проектуванням і моделюванням (Є. Бондаревська, М. Бурмістрова, А. Тряпіцина, Н. Чекалева та ін.).

       Методичні рекомендації розроблені на основі  «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (затверджено наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993р. № 93), «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» (затверджено наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993р. № 161), «Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» (затверджено постановою Кабінету Міністрів України 20.01.1998р. № 65) «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», «Положення про проведення практик студентів Львівського національного університету імені Івана Франка»  та інших нормативних документів, що регламентують практичну підготовку студентів.

Метою практики є формування у студентів системи необхідних педагогічних умінь й навичок, фахових здібностей, особистісно-індивідуального стилю поведінки та діяльності, необхідних для майбутньої професії в оптимально наближених до роботи за фахом умовах. Саме практична діяльність студентів у різноманітних середніх навчально-виховних закладах  дає їм змогу пізнати та випробувати себе у ролі вчителя, відчути смак цієї роботи, визначити власні професійні інтереси, переконатися у своїй психологічній готовності до педагогічної діяльності, поглибити психолого-педагогічні знання, збагатити або скоректувати особистісні педагогічні погляди, позиції, сформовані під час навчання в університеті.

  Завдання практики:                     

  1. Закріплення, поглиблення, узагальнення та систематизація психолого-педагогічних знань.
  2. Критичне осмислення студентами спеціальних психолого-педагогічних знань, застосування їх в організації навчально-виховного процесу, формування позиції учителя.
  3. Вивчення студентами творчого педагогічного досвіду і застосування його в пошуках шляхів розв’язання педагогічних проблем.
  4. Формування у майбутніх учителів індивідуального стилю педагогічної діяльності, набуття досвіду активної взаємодії з учнями; організація педагогічно доцільних взаємин, творчого підходу до педагогічної роботи.
  5. Формування умінь визначати оптимальні методи, прийоми, засоби та форми організації навчально-виховної діяльності на уроках у початкових класах.
  6. Формування знань, умінь та навичок аналізувати та складати конспекти для проведення уроків у молодших класах.
  7. Формування умінь та навичок організації співпраці з батьками.

Відповідно до навчального плану студенти проходять такі види практики :

з/п

Вид практики

Час проходження практики

Форма звітності
1 Навчальна польова практика.*(Практика з основ природознавства та краєзнавства.) ІV семестр

(2 тижні )

3 кредити – 90 год

Диференційований залік
2 Педагогічна (психолого-педагогічна) практика. V семестр

( 4 тижні)

6 кредитів – 180 год

Диференційований залік
3 Педагогічна  пропедевтична практика. VІ семестр

(2 тижні)

3 кредити –  90 год

Диференційований залік
4 Педагогічна практика VІІ семестр

(2 тижні)

3 кредити – 90 год

Диференційований залік
5 Виробнича практика VІІІ семестр

(6 тижнів)

9 кредитів – 270 год

Диференційований залік

На організацію та проходження педагогічної практики відводиться  720 годин  24 кредити ЄКТС.

* – практика без відриву від навчання