Галузь знань – 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки – соціальна педагогіка 6.010106

Програма практики (наскрізна)

Практика є невід’ємною складовою професійної підготовки здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Соціальна педагогіка». Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, які вони отримали у процесі навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь. Вона є зв’язуючою ланкою між теоретичним навчанням майбутніх соціальних педагогів та їх самостійною роботою у закладах соціальної сфери.

Організація, проведення, та контроль за здійсненням практики та програма відповідають Державним стандартам підготовки фахівців, передбачає виконання «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993р. №93; рекомендацій Інституту змісту та методів навчання до складання програм практики студентів вищих навчальних закладів України та «Положення про проведення практик студентів Львівського національного університету імені Івана Франка».

Програма практики є основним документом для студентів та керівників практик від університету та бази практики.

Практика має неперервний характер і проводиться на другому, третьому, четвертому курсах. Її проходження є обов’язковим для всіх студентів спеціальності «Соціальна педагогіка».

Метою практики є:

 • формування та розвиток у майбутніх соціальних педагогів професійних умінь приймати самостійні рішення в умовах закладів освіти, охорони здоров’я, правопорядку, соціальних установах;
 • оволодіння майбутніми соціальними педагогами сучасними методами, технологіями, формами організації і видами професійної діяльності на рівні, що відповідає вимогам бакалавра соціальної педагогіки та формування на базі одержаних знань професійних умінь, навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в закладах освіти, охорони здоров’я, правопорядку, соціальної сфери;
 • виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Завдання практики:

 • використання студентами набутих знань у практичній діяльності;
 • розвиток професійних особистісних якостей, необхідних соціальному педагогу;
 • знайомство із специфікою роботи в різних організаціях державної та недержавної форм власності, які надають соціально-педагогічну допомогу дітям та молоді;
 • формування у студентів творчого та дослідницького підходів до професійної діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки з такими навчальними дисциплінами: «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Соціальна психологія», «Соціальна педагогіка», «Соціально-педагогічне консультування», «Етика соціально-педагогічної діяльності», «Технології соціально-педагогічної роботи», «Соціально-педагогічна профілактика деліквентної поведінки», «Методи соціально-виховної роботи», «Педагогіка сімейного виховання», «Основи профорієнтаційної роботи», «Соціально-педагогічна  робота в закладах освіти», «Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля», «Основи сценарної роботи соціального педагога», «Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями», «Спеціалізовані служби  в соціальній сфері», «Основи професійної творчості в соціальній сфері», «Основи інклюзивного навчання», «Основи психодіагностики і психокорекції», «Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу», «Методика роботи з обдарованими дітьми та молоддю», «Наукові засади та методика діяльності практичного психолога», «Методика телефонного консультування в системі соціально-педагогічної роботи», «Арт-терапія в освіті та соціальній сфері», «Музикотерапія», «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування».

У процесі практичної підготовки студенти повинні набути таких основних професійно-педагогічних умінь:

 • проективно-прогностичні: уміння прогнозувати розвиток і виховання дитини, результати певних педагогічних впливів, уміння ставити цілі та формулювати завдання соціально-педагогічної діяльності, уміння планувати і складати план роботи з дітьми, педагогами, батьками;
 • організаційні: уміння організовувати різні види діяльності з дітьми і дорослими, уміння організовувати свою діяльність, уміння організовувати робоче місце;
 • методичні: володіння методами і прийомами роботи з дітьми та дорослими, уміння здійснювати індивідуальний підхід, розвивати творчі здібності, активізовувати пізнавальну діяльність;
 • діагностичні: вміння вивчати особистість дитини і дорослого, умови та засоби педагогічного процесу, соціально-педагогічну документацію, уміння аналізувати діяльність дітей і дорослих, продукти діяльності, уміння розробити анкету, діагностичну карту, уміння визначити рівень розвитку дитини, складати психолого-педагогічну характеристику та ін.;
 • захисні: уміння створювати сприятливі умови для здорового способу життя, уміння створювати позитивний емоційний клімат, тощо;
 • комунікативні: уміння цілеспрямовано організовувати спілкування і керувати цим процесом, уміння публічно виступати перед колективом педагогів, учнів, батьків, уміння вирішувати конфліктні ситуації, уміння керувати своєю поведінкою і настроєм, уміння чітко і переконливо висловлювати свої думки тощо;
 • дослідницькі: уміння створювати персоніфікований план розвитку, навчання, виховання, володіння методами дослідження у професійній діяльності. Уміння вивчати, узагальнювати передовий педагогічний досвід, володіння педагогічною рефлексією тощо;
 • корекційні: уміння вести корекційну роботу з дітьми та дорослими;
 • прикладні: уміння виготовляти дидактичні матеріали, ігри, іграшки, уміння естетично і педагогічно грамотно оформляти стенди, виставки, приміщення тощо.

Види та терміни проходження практики

Види, тривалість та терміни проведення педагогічної практики визначаються навчальними планами. Згідно з державним стандартом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та діючими навчальними планами для спеціальності «Соціальна педагогіка» проводяться такі види педагогічної практики з відривом від навчання (витяг з навчального плану):

Назва практики Семестр Тижні /

 к-ть годин

Форма звітності
Професійно-орієнтовна 4 2 / 216 Диференційований залік
Соціально-педагогічна 5 2 / 216 Диференційований залік
Корекційно-реабілітаційна

 

6 2 / 90 Диференційований залік
7 4 / 180 Диференційований залік
Соціально-психологічна 8 6 / 144 Диференційований залік