Диференційоване навчання та стандартизоване оцінювання

Тип: Нормативний

Кафедра: корекційної педагогіки та інклюзії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
7Ферт О. Г.ФПЛ-42, ФПЛ-41
8Ферт О. Г.ФПЛ-41, ФПЛ-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

У сучасних умовах становлення та розвитку громадянського суспільства на засадах свободи, творчості, гуманізму, милосердя в Україні, цінність життя будь-якої людини, незалежно від її чеснот чи обмежень, є визначальною. З огляду на зростання негативної динаміки наявності дітей з особливими освітніми потребами та зменшенням кількості учнів у спеціальних закладах, за даними Державного комітету статистики України, постає питання щодо розвитку інклюзивного навчання за місцем проживання із забезпеченням відповідного соціально-педагогічного супроводу, ключовою складовою цього процесу є забезпечення диференційованого викладання.
Мета навчальної дисципліни полягає в психолого-педагогічній орієнтації студентів на майбутню фахову педагогічну діяльність закладах спеціальної освіти, а також у закладах з інклюзивною формою навчання, її зміст, специфіку та важливість у сучасному суспільстві, а також розвитку професійних морально-етичних якостей, необхідних для фахового самовдосконалення та саморозвитку майбутнього корекційного педагога.
Завдання курсу: засвоєння теоретичних і практичних основ курсу; створення бази знань, умінь, навичок, необхідної для роботи в інклюзивному освітньому середовищі; підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» до педагогічної діяльності в навчальних закладах з інклюзивною формою навчання та закладах спеціальної освіти
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: понятійно-термінологічний апарат навчальної діяльності в умовах інклюзії; головні професійні вимоги до фахівця, який працює у закладі з інклюзивною формою навчання; сучасні філософські засади педагогічної діяльності в контексті інклюзії; роль соціального вміння у навчанні і вихованні дитини; роль облаштування навчального середовища для продуктивного навчання дітей в інклюзивному класі; методи, прийоми, засоби і форми організації навчання учнів з різними особливостями психофізичного розвитку в інклюзивному класі;
вміти: аналізувати та оцінювати навчальні можливості дитини; організовувати спілкування з дітьми різного віку та рівня психофізичного розвитку; застосовувати інтерактивні методи, тренінгові технології, з метою покращення соціальних навичок дитини; корегувати облаштування середовища з метою більш продуктивного навчання дітей з різними особливостями психофізичного розвитку; здійснювати функціонально – поведінкового оцінювання дитини; мати уявлення про технологію портфоліо; складати план позитивного поведінкового втручання з метою повноцінної соціалізації дитини в інклюзивному освітньому середовищі.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму