Етнопедагогіка

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51.5Немає
61.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
57Лещак Т. В.ФПС-31
66Лещак Т. В.ФПС-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
56ФПС-31Лещак Т. В.
66ФПС-31Лещак Т. В.

Опис курсу

 • Метою викладання навчальної дисципліни “Етнопедагогіка є розкрити закономірності розвитку етнопедагогіки, основні поняття української етнопедагогіки, проаналізувати її походження та становлення, особливості процесу формування і вільного розвитку дисципліни в незалежній Україні; підкреслити роль курсу в науковій та професійній підготовці студентів відповідно до державних та європейських стандартів, потреб суспільства; формування на цій основі підходів щодо удосконалення системи формування психолого-педагогічної готовності спеціалістів до викладацької та науково-педагогічної діяльності.

Рекомендована література

 • Основна література:
 1. Ващенко Г.Г. Виховний ідеал : підруч. для педагогів, вихователів, молоді і батьків. – Полтава : Полтав. вісн., 1994. – 191 с.
 2. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис: У 2 т. – К.: Оберіг, 1991. – Т. 1. 450 с; Т. 2. – 445 с.
 3. Гнатенко П.І. Український національний характер. – К.: ДОК К, 1997. – 115 с.
 4. Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2001. – 172 с.
 5. Кіт Г.Г., Тарасенко Г.С. Українська народна педагогіка: курс лекцій. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – 301 с.
 6. Король О.В. Методика викладання українського народознавства в школі: Навчально-методичний посібник. – К.: ІЗИН, 1998. – 368 с.
 7. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. – К : ІЗМН, 1997. – 232 с.
 8. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка : Навч. посібник. – К.: ІЗМН, – 288с.
 9. Ступарик Б.М. Національна школа: витоки й становлення: навч.-метод. посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 336 с.
 10. Сявавко Є.І. Українська етнопедагогіка : навч.-метод. посібник. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 159 с.
 11. Сявавко Є. І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. – К. : Наук. думка, 1974. – 149 с.
 12. Тимофієнко Ю. В., Кузьменко В. В. Українська народна педагогіка і проблеми естетичного виховання шкільної молоді : навч. посіб. – Херсон : [б.в.], 2000. – 64 с.
 13. Українознавство в системі освіти. Навч.посібник. – К.: Міленіум, 2004. – 312с.
 14. Українська етнопедагогіка: історичний контекст : навч. посібник / ред. Н.Лисенко. – Івано-Франківськ : [б.в.], 2005. – 184 с.
 15. Українська етнопедагогіка : конспект лекцій / уклад. Б. П. Іщенко. – Х. : [б.в.], 1998. – 41 с.
 16. Українська етнопедагогіка : навч.-метод. посібник / ред. В. Кононенко. – К. ; Івано-Франківськ : Плай, 2005. – 508 с.
 17. Українське народознавство: Навч. посібник За ред. С.П. Павлюка, Г.Й.Горинь, Р.Ф. Кирчіва. – Львів: Фенікс, 1994. – 608 с.
 • Допоміжна література:
 1. Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич: Коло, 2003. – 528 с.
 2. Гнатюк В.М. Управління системою національного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Вид. “Сталь”, 2006. – 312 с.
 3. Гордійчук О.Є. Моральне виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки : навч.-метод. посіб. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – 183 с.
 4. Гриців Т., Батрин В. Українська система виховання на засадах народної педагогіки : навч.-метод. посіб. для позакл. роботи в шк. – Чернівці : Народознав.-просвітн. центр “Факел Марії”, 2013. – 263 с.
 5. Дроб’язко П.І. Українська національна школа: витоки і сучасність : посібник. – К. : Академія, 1997. – 181 с.
 6. Етнографія України : Навч. посібник / За ред. С.А. Макарчука. – Львів: Світ, 1994. – 504 с.
 7. Ігнатенко П.Р., Руденко Ю.Д. Народознавство у школі. – К.: Т-во “Знання”, 1990. – 48 с.
 8. Культура і побут населення України. Навч. посібник / В.І. Наулко, Л.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко та ін. – 2-е вид., доп. та перероб. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.
 9. Левківський М.В. Історія педагогіки. Вид. 2-е, доп. Підручник. – К. : Центр, 2006. – 376 с.
 10. Родинна педагогіка: Навчально-метод. посібник / А.А. Марушкевич, В.Г. Постовий, Т.Ф. Алексєєнко та ін. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – 216 с.
 11. Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання. – К.: Вид. ім. Олени Теліги, 2003. – 328 с.
 12. Сележан Й.Ю. Основи національного виховання : історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти: Навч. посібник. – Чернівці : Рута, 2004. – 319 с.
 13. Сіркізюк В.В. Основи національного виховання : навч.-метод. посібник / – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. – 301 с.
 14. Скарбниця народної мудрості / Упоряд. Т.М. Панасенко. – Харків: Фоліо, 2004. – 286 с.
 15. Українська родина : наук.-метод. посібник / уклад. Т. І. Люріна [та ін.]. – К. : [б.в.], 1998. – 1296 с.
 16. Щербань П.М. Пам’ятай ім’я своє : Заповіді сімейної педагогіки : навч. посібник для студ. вищих навч. закл., в яких здійснюється підгот. пед. працівників . – К. : Вища школа, 2006. – 191 с.
 17. Юрій М.Т. Етногенез та менталітет українського народу. – 2-е вид. доп. – К.: Таксон, – 237 с.
 18. Як використовувати народознавство в школі : посібник для вчителів, вихователів, студ. пед. навч. закладів / ред. Р. П. Скульський. – Івано-Франківськ : [б.в.], 2000. – 368 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму