Генеза соціальної роботи

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
242доцент Кальченко Л. В.ФПС-11
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
214ФПС-11Цимбала О. М.

Рекомендована література

Література

 

Основна:

 1. Фурман А.В., Підгурська М.В. Історія соціальної роботи: [навчальний посібник] / Анатолій Васильович Фурман, Марія Василівна Підгурська. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 174 с.
 2. Шинкарук В. Д. Теорія та історія соціального виховання в зарубіжних країнах (для студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка») / В. Д. Шинкарук, Р. В. Сопівник, І. В. Сопівник – К.:ЦП «Компринт», 2015. – 236 с.
 3. Поліщук В. А., Янкович О.І. Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи: курс лекцій / В.А. Поліщук, О.І. Янкович. – Тернопіль, ТДПУ, 2009. – 256с. / Електронний ресурс : http://www.info-library.com.ua/books-book-118.html
 4. Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку/ Вайнола Р.Х, Капська А.Й., Комарова Н.М. та ін. – К.: Академпрес, 1999.
 5. Глазунов, С.В. Нариси з історії соціальної роботи [Текст]: навч. вид. / С.В.Глазунов. – Д.: РВВ ДНУ, 2015. – 116 с.
 6. Грига І., Іванова О. Культурні передумови виникнення соціальної роботи в Украї­ні // Соціальна політика і соціальна робота.— 1997.— № 2, 3 (3, 4).— С. 95— 106.
 7. Горілий А.Г. Історія соціальної роботи. Навчальний посібник. –Тернопіль: Видавництво Астон, 2004. – 174 с.
 8. Івченко Н.М. Історія соціальної служби. Опорні конспекти лекцій. – К.: ВМУРол “Україна”, 2003.
 9. Івченко Н.М. Соціальна робота з людьми похилого віку.  – К.: Вид-во університету “Україна”, 2003.
 10. Соціальна робота в Україні : Навч. посіб. / І. Д. Зверева, О. В. Безпалько, С. Я . Харченко та ін.; За заг. ред.: І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 256
 11. Севрюков Д.Г. Социальная защита: история, теория, право (монография) / Д.Г. Севрюков. – К.: Университет «Украина», 2011. – 430 с.
 12. Кубіцький С. О. Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах : Навч. посіб. / С. О. Кубіцький. – 3-те вид. доп. і перероб. – К. : Міленіум, 2015. – 300 с.
 13. Фирсов М.В. История социальной работы : учебное пособие для высшей школы / М.В. Фирсов. – Изд. 2-е. – М.: Академический Проект ; Константа, 2007. – 608 с.
 14. Минович І.І. Становлення соціальної роботи як науки в Україні // Соціальна політика і соціальна робота. – №1–2. – 1998.
 15. Попович Г.М. Соціальна робота в Україні і за рубежем: навч. -метод. посібник. – Ужгород: Гранда, 2000.
 16. Електронний ресурс: http://studentam.net.ua/content/category/35/181/114/
 17. Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під ред. В.Полтавця. – К.: Видавн. дім “КМ Academia”, 2000.
 18. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX в.: Учебное пособие для педагогических учебных, заведений/ Под ред. академика РАО А.И.Пискунова. 2-е изд., испр, и дополн. -М.: ТЦ “Сфера”, 2001. – 512 с.
 19. Кузьмин К.В., История социальной работы за рубежом и в России /с древности до начала XX века/. / Кузьмин К.В., Сутырин Б.А. – М. : Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 480 с.
 20. Левківський Г. В. Історія педагогіки : Навчальний посібник / Г. В. Левківський. – Житомир : ЖДПУ, 2001. – 220 с.
 21. Субтельний О. Україна: історія. – К.: Либідь, 1993.
 22. Словник-довідник для соціальних працівників та соціальних педагогів \ За заг. ред. А.Й. Капської. – К., 2000.
 23. Холостова Е.И. Становление теории социальной работы. – М.: СТИ МГУС, 1999.
 24. Грушевський М. Ілюстрована історія України. Репринтне відтворення видання 1913 р. – К., 1990. – 524 с.
 25. Дорошенко Д. Історія України в 2-х т. К.: Глобус, 1991 р.
 26. Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до XX ст.) Курс лекцій (В.І.Яровий, П.М.Рудяков, В.П.Шумило та ін.) К.: Либідь, 2001 р. 632 с.
 27. Києво-Печерский Патерик, или сказания о житии и подвигах Святых Угодников Киево-Печерской Лавры. К.:Лыбидь, 1991.  – 255 с.
 28. Кузьмин К.В., Сутырин Б.А. История социальной работы за рубежом и в России (с древности до начала XX века). М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002. 480с.
 29. Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. У 3-х т. – К., 1990.
 30. Шарин В. І. Історія соціальної роботи / Електронний ресурс: http://stud.com.ua/807/sotsiologiya/istoriya_sotsialnoyi_roboti
 31. Історія соціальної роботи / Електронний ресурс: http://stud.com.ua/809/sotsiologiya/teoretiko_metodologichni_osnovi_istoriyi_sotsialnoyi_roboti

Додаткова література

 1. Баркер Р. Словарь социальной работы. – М., 1995.
 2. Головенько В.А. Український молодіжний рух у ХХ ст.. Історико–політичний аналіз основних періодів. – К., 1997.
 3. Конституція України.
 4. Социальные технологи: Толковый словарь / Отв. ред. Іванов В.Н. – М., 1994.

Матеріали

Шинкарук_Теорія_історія соціального виховання

Горілий Історія СР

Глазунов_Історія СР

Фурман_Історія соціальної роботи

Плани семінарських занять

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму