Музичне мистецтво та основи хореографії з методикою навчання

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Призванська Р. А.ФПШ-31, ФПШ-32
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПШ-31Призванська Р. А.
ФПШ-32Призванська Р. А.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни – формування основ музичної культури студентів як важливої і невід’ємної частини їх духовної культури; комплексу ключових міжпредметних і предметних компетентностей у процесі сприймання та інтерпретації кращих зразків української та світової музичної культури. Накопичення естетичного досвіду та формування емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва. Підготовка студентів до оволодіння основами хореографічної майстерності, методикою навчання рухів, постановкою хореографічних номерів у початкових класах;  створення необхідних і достатніх для студентів знань з ритміки та хореографії, формування елементарної хореографічної культури.

 

 

Завдання:

 • формування системи уявлень, понять, знань про музичне мистецтво;
 • закласти основи знань про стилі та напрямки світового мистецтва;
 • познайомити з українською та світовою музичною культурою;
 • дати знання нотної грамоти та елементарної теорії музики;
 • привити любов до музики та пісні, в тому числі до української пісні;
 • закладення основ танцювальності, правильного виконання танцювальних рухів, набуття культури рухів;
 • формування системи навичок організації різних видів творчої діяльності у початковій школі.

 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • музичні поняття і терміни;
 • засоби музичної виразності;
 • дитячий пісенний репертуар;
 • особливості музичного сприймання дітей різних вікових груп;
 • поняття про форму музичного твору та членування мелодії на частини;
 • усвідомлення зв’язків музики з життям та принципи інсценування пісень;
 • музично- ритмічні рухи учнів початкових класів;
 • основи ритмічної та пластичної імпровізації.

 

 

 

В результаті вивчення даного курсу студенти набувають практичні вміння:

 • використовувати різні методи і прийоми ознайомлення учнів початкових класів із взірцями музичного мистецтва;
 • володіти програмними творами з музики та дитячим пісенним репертуаром;
 • моделювати заняття із застосуванням творів хореографічного мистецтва;
 • включати музику, співи та музично-ритмічні рухи в інші види навчально-виховної діяльності з дітьми;
 • складати плани-конспекти занять, написання сценаріїв до свят і тематичних концертів;
 • опрацьовувати хрестоматійну літературу та вміти аналізувати музично-ритмічні твори для дітей.

 

 

Програма Муз. м-тво та осн хор

Рекомендована література

Рекомендована література

Основна
1. Ганзіна Т. Правила з елементарної теорії музики. – К. : Мелосвіт, 2007.
2. Іваницький А. І. Українська музична фольклористика. – К. : Музична Україна, 1997.
3. Михайловська Р. С. Послідовності інтервалів та акордів. – К. : Мелосвіт, 2013.
4. Михайловська Р. С. Сольфеджіо на матеріалі української пісні. – К. : Мелосвіт, 2015.
5. Павлюченко С. Елементарна теорія музики. – К. : Музична Україна, 1997
6. Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами / Г. О. Березова. – К. : Муз. Украина, 2001. – 204 с.
7. Василенко К. Ю. Композиція українського народно-сценічного танцю / К. Ю. Василенко. – К. : Мистецтво, 2000. – 96 с.
8. Кривохижа А. М. Гармонія танцю: навч.-метод. посібн. для студентів пед. навч. закладів / А. М. Кривохижа. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – 324 с.

Додаткова

1. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання. – К. : ІЗМН, 1998.
2. Борисевич Ж., Дюміна Г., Кочарян М. та ін. Граємо в шумовому оркестрі. – Вінниця : Нова Книга, 2012.
3. Ваганова А. Я. Основы классического танца– издание 6-е. Серия «Учебники для вузов. Специальная література». / А. Я. Ваганова. – СПб: Издательство «Лань», 2000. – 192 с.
4. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. – К. : Академвидав, 2015.
5. Зязюн І. А. Освітні технології у вимірах педагогічної рефлексії. // Світло. – 1996, №1.
6. Кондратова Л. Г. Музичні учнівські проекти на уроках та в позаурочній діяльності. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014.
7. Шип С. В. Музична форма від звуку до стилю. – К. : Заповіт, 1998. 44. Шопен Ф. Прелюдії. – К. : Музична Україна, 2013.
8. Юцевич Ю. Музика. Словник-довідник. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2009.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни

Модуль 1

Тема 1. Музичне мистецтво. Музичне мистецтво, його формування та історія в контексті світової історії мистецтва. Історія розвитку мистецтва. Музичні жанри та напрямки. Стилі музичного мистецтва. Поняття про звуки музичні і немузичні. Нотна грамота. Нотне письмо, читання нот. Пауза як знак мовчання у музиці. Тривалості нот та пауз. Знаки альтерації.

Тема 2. Музична педагогіка. Музично-педагогічні системи Еміля-Жака Делькроза, Карла Орфа, Золтана Кодая. Види музичної діяльності. Особливості музичного сприймання дітей. Національний пісенний фольклор – основа музично-естетичного виховання. Пісення спадщина українського народу. Історичні, обрядові, календарні пісні. Українська музично-хореографічна спадщина. Музична культура Західної України.

Тема 3. Музична діяльність школярів. Види музичної діяльності школярів. Форма музичного твору. Особливості побудови музичних творів. Засоби музичної виразності. Членування мелодії на частини. Методика проведення музичних занять. Організація процесу слухання музики. Основні етапи ознайомлення учнів початкових класів з музичним твором. Проведення музичних перерв у школі.

Тема 4. Дитяча творчість та види творчих завдань. Організація умов для проявів дитячої музичної творчості. Методика проведення сучасної розминки та слухання музики. Підбір музичних творів. Організація дитячої виконавської діяльності в школі. Вимоги до дитячого пісенного репертуару. Гігієна дитячих голосів. Постава, дихання та артикуляція дітей під час співу.

Модуль 2

Тема 5. Музично-ритмічна діяльність у молодшій школі. Музично-дидактичні ігри. Музично-ритмічні рухи. Методика руху під музику. Методика проведення сучасної розминки та слухання музики. Підбір музичних творів. Розучування дитячих пісень- руханок. Організація музично-ритмічної діяльності учнів молодших класів. Застосування засобів музичної виразності в практичній діяльності вчителя.

Тема 6. Класичний екзерсис. Класичний екзерсис як основний засіб засіб формування професійних навиків. Класичний екзерсис як основний засіб формування рухового апарату танцівника. Методика розучування вправ системи класичного екзерсису. Застосування елементів класичного екзерсису в композиції танців.

Тема 7. Етапи розвитку творчих здібностей дітей в процесі навчання музики та хореографії. Методика формування практичних умінь і навичок в процесі організації роботи з ритміки і хореографії в першому та другому класах. Зміст і методика проведення занять з ритміки і хореографії в третьому і четвертому класах початкової школи. Український танець. Історико-побутові та народно-сценічні танці. Сучасний класично-образний танець. Особливості сучасного танцю та сучасної музики.

Тема 8. Методика хореографічної діяльності. Композиція танцю. Постановка хореографічних номерів. Методика вивчення сучасних танців. Самостійна побудова танцю на основі вивчених рухів.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму