Основи природознавства з методикою навчання (013 “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
428Крива М. В.ФПШ-21, ФПШ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
442ФПШ-21Войтович А. Ю.
ФПШ-22Войтович А. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування професійної компетентності студентів щодо організації і проведення навчальної та позанавчальної роботи з навчального предмету “Природознавство”, забезпечення розуміння сучасної природничо-наукової картини світу, формування уявлення про цілісність природи шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про неживу та живу природу, основ екологічних знань; ознайомлення із основними методами вивчення Всесвіту та навколишнього середовища.

Основні завдання курсу – сприяти процесу оволодіння студентами основами знань фундаментальних природничих наук, адаптованих до можливостей і особливостей дітей молодшого шкільного віку; розумінні об’єктивно існуючих зв’язків у системі «нежива природа – жива природа», «природа – людина», оволодіння уміннями планувати та організовувати урочну та позаурочну роботу з природознавства.

Рекомендована література

Базова

 1. Байбара Т. М. Методика навчання природознавства. –К: Веселка, 1998 р – 334с.
 2. Костенко Л. В.Географія України. 8—9 класи: Наочний довідник. — К.; Харків: Веста, 2007. — 135 с.
 3. Нарочна Л. К., Ковальчук Г. В., Гончарові К. Д. Методика викладання природознавства: навч. посібник .– К.: Вища школа. 1990 – 302с.
 4. Неведомська Є. О., Маруненко І. М., Омері І. Д. Ботаніка: навч. посібн. для студ. небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К. :Центр учбової літератури, 2012. – 218 с.
 5. Неведомська Є.О., Маруненко І.М., Омері І.Д. Зоологія: навч. посібн. для студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 290 с.
 6. Основи природознавства : підручн. / [Н. Д. Карапузова, І. В. Карапузова, В. М. Помогайбо, Є.А. Починок].- К. : ВЦ “Академія”, 2014.- 368 с.
 7. Цуканова Є.О. Природознавство. 5-6 класи:Наочний довідник. – К.: Х.: Веста, 2006. – 110 с.
 8. Яришева, Н.Ф. Основи природознавства [Текст] Природа України. – К.: Вища школа, 1995. -335с.
 9. Ярошенко О.Г. Природознавство: підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.Г. Ярошенко, В.М. Бойко. – К. : Видавництво “Світоч”, 2013. – 240 с.

Допоміжна

 1. Байбара Т. М., Коваль Н. С. Методика викладання природознавства для 2 класу трирічної і 3 класу чотирічної початкової школи. –К.: Веселка, 1998-330с.
 2. Біологія. Загальна біологія. Ботаніка. Зоологія. Людина та її здоров’я. [Текст] : навч. посіб. / За ред. Мотузного В. О. – К. : Вища шк., 2005. – 622 с.
 3. Беседіна І.С. «Основи природознавства: ботаніка і зоологія» для студентів І курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.010102 – «Початкова освіта» Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка– Полтава: ПНПУ, 2013. – 71 с.
 4. Бойко В. М. Географія : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. М. Бойко, С. В. Міхелі. — Харків : СИЦИЯ, 2015. — 304 с.
 5. Ващенко, П.П., Кононенко, Н.І. Географія [Текст]: Довідник – М.: Вища школа, 1996. -494с.
 6. Висторонський В., Петруненко Л. Природознавство. Уроки за новою програмою. 3-й клас / за заг. ред. В. Висторонського, Л. Петруненко. -К., 2014.- 128 с.
 7. Заставний Ф. Д. Географія України: посібн. для вищих навч. закладів / Ф. Д. Заставний. – Львів: Світ, 1994. – 336 с.
 8. Картель, М.М. Початки географії [Текст]: Посібник для вчителів – К.: Радянська школа, 1987. -136с.
 9. Краеведение [Текст]: Пособие для учителей: Под ред. Даринского, А.В. – М.: Просвещение, 1987. -229с.
 10. Лебединський, М.М. Загальна географія [Текст]: Посібник-довідник для учнів. – К.: ТВО ЛОГОС, 1987. -127с.
 11. Мечник, Л.А., Волошин, О.М. Природа України[Текст]: Посібник для вчителів початкових класів.: – Тернопіль: Підручники. Посібники, 1997. -40с.
 12. Михайличенко О.В. Історія науки і техніки: Навчальний посібник / Михайличенко О.В. [Текст з іл.] – Суми: СумДПУ, 201 3. –346 с.
 13. Пришляк М. П. Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.:рівень стандарту, академічний рівень / М. П. Пришляк; за заг. ред. Я. С. Яцківа. — X. : Вид-во «Ранок», 2011.— 160 с.
 14. Хімія: Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів: навчально-методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 464 с.
 15. Хомченко. Посібник з хімії для вступників до вищих навчальних закладів. К,”Арій”, 2014.
 16. Я і Україна : Підручник для 4 кл./ Т.М. Байбара, Н.М.Бібік.- К.: Форум, 2004. – 176с.

Інформаційні ресурси

 1. http://lib.pedpresa.ua
 2. http://pidruchniki.ws
 3. http://pidruchnyk.com.ua
 4. http://www.subject.com.ua
 5. http://4book.org/uchebniki-ukraina

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму