Педагогіка вищої школи (фізичний ф-т)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Мищишин І. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Мищишин І. Я.

Опис курсу

Курс розроблений для студентів-магістрів фізичного факультету.

Метою викладання навчальної дисципліни „Педагогіка вищої школи” є вироблення студентами особистісної концепції педагогічної діяльності у закладі вищої освіти, що є основою педагогічних знань та умінь.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Педагогіка вищої школи” є:

 • формування у студентів знань головних положень сучасної філософії освіти;
 • формування знань, умінь та навиків організації навчально-виховного процесу у вищій школі;
 • набуття студентами умінь аналізу навчально-виховних ситуацій у вищій школі та прийняття педагогічно доцільних рішень;
 • формування у студентів особистісного ставлення до гуманістичних цінностей викладача вищої школи та концептуального бачення власної викладацької діяльності.

Рекомендована література

Базова

 • Алексюк А. А. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. – К, 1998.
 • Біляковська О. І., Мищишин І.Я. Цюра С. Б. Дидактика вищої школи. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 360 с.
 • Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – К.: Центр учбової літератури, 2005.- 389 с.
 • Закон України Про вищу освіту, 2014.
 • Ортинський В Л. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / В. Л. Ортинський ; М-во освіти і науки України, Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472  С
 • Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. – Одеса: ПДПУ імені К. Д. Ушинського, 2002.

                                                                   Додаткова:

 • Бондар В. Дидактика: підручник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Либідь, 2005.- 252
 • Вітвицька, С С. Практикум з педагогіки вищої школи  : навч. посіб. / С.С. Вітвицька. – К. : Центр навчальної л-ри, 2005. – 398 с .
 • Гура О.І. Педагогіка вищої школи : вступ до спеціальності: Навч. посібник. – Київ: Центр навчальної літератури. 2005. – 224с.
 • Корсак К.В. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів. Монографія. К.: МАУП-МКА, 1997. – 208 с.
 • Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003.
 • Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005.
 • Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи.- К.: Знання, 2009.- 387 с.
 • Мистецтво бути викладачем: Практ. посіб. / А. Брінклі, Б. Десанте, М. Флегм та ін. За ред. О.І. Сидоренка. – К.: Навчально-методичний центр „Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”. – 2003. – 144 с.
 • Мищишин І. Я. Студент як суб’єкт педагогічної взаємодії у вищій школі. Текст лекції. – Львів. 2007.-55с.
 • Слєпкань 3.1. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навчальний посібник. – К.: Вища шк., 2005. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: “Академвидав”, 2006.
 • Цокур О.Я. Педагогіка вищої школи: Навчально- метод.посібник. Випуск 1. Основи наукового педагогічного дослідження / За ред. Панькова А.І. – Одеса, 2002 – С.424
 • Ярощук Л.Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти: Навчальний посібник. – Луцьк, 2010. – 308с.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму