Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування

Тип: Нормативний

Кафедра: корекційної педагогіки та інклюзії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Лобода В. В.ФПС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФПС-11Сидорович О. І.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування» належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». У процесі вивчення дисципліни студенти мають змогу дізнатися більше про характерні особливості міжособистісного спілкування (МС), про його види, структуру, та основні функції, а також розглянути приклади реалізації МС у різноманітних ситуаціях і контекстах.

Мета навчальної дисципліни – подати базову інформацію про сутність поняття “міжособистісне спілкування”, його види, структуру і функції, а також на конкретних прикладах і в ході рольових ігор дізнатись про порушення та бар’єри у МС, а також відпрацювати шляхи їх подолання. Ці знання і навички знадобляться студентам у їх майбутній соціально-педагогічній діяльності.

Працюючи над вивченням курсу, студент має засвоїти наступні знання про:

 • сутність МС, його види, структуру та функції;
 • характерні психологічні особливості МС та механізмами його реалізації в різних середовищах;
 • основні аспекти МС в педагогічному середовищі та їх структурний аналіз;
 • способи попередження конфліктів, ефективне управління конфліктами та шляхи виходу з них,
 • конструктивне їподолання бар’єрів і труднощів МС;

та оволодіти навичками:

 • прогнозувати виникнення конфліктів, бар’єрів у МС, зокрема – в педагогічному середовищі, а також конструктивно їх долати;
 • аналізувати конфліктогени (комунікативні, цільові, змістові, технологічні тощо) та вибирати відповідний оптимальний стиль поведінки;
 • вміти ефективно управляти соціально-педагогічною взаємодією.

Рекомендована література

 1. Андреева Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 384 с.
 2. Бєлих О. М. Проблеми на рівні невербальних комунікацій / О. М. Бєлих // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – №7. – 2010. – С. 305-309.
 3. Биркенбил В. Язык интонации, мимики и жестов / В. Биркенбил. – СПб. : Питер Пресс, 1997. – 176 с.
 4. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком / А. А. Бодалев. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1982. – 199 с.
 5. Бодалев А. А. Личность и общение / А. А. Бодалев. – М. : Педагогика. – 272 с.
 6. Гиппенрейтер Ю. Б. Чувства и конфликты / Ю. Б. Гиппенрейтер. – М. : АСТ, 2014. – 159 с.
 7. Головаха Е. О. Психология человеческого взаимопонимания / Е. О. Головаха, Н. В. Панина. – К. : Политиздат Украины, 1989. – 187 с.
 8. Зрастов Н. Психология общения / Н. Зрастов. – Ярославль : Ярославльский ун-т, 1979. – 105 с.
 9. Зимняя И. А. Психология говорения и слушания / И. А. Зимняя. – М., 1973. – 52 с.
 10. Кручек В.А. Психолого-педагогічні основи міжособистісного спілкування / Навчальний посібник. – К., 2010.
 11. Кубрак О. В. Манера поведінки, пози, жести – невербальна мова / О. В. Кубрак // Етика ділового та повсякденного спілкування: навч. посібник. – Суми : ВТД Університетська книга, 2005. – 234 с.
 12. Куницина В. Межличностное общение / В. Н. Куницина, Н. В. Казаринова, В. М. Погольша. – СПб. : Питер, 2001. – 381 с.
 13. Лабунская В. А. Невербальное поведение (социально-перцептивньй подход) / В. А. Лабунская. – Ростов-н/Д. : РГУ, 1986. – 136 с.
 14. Леонтьев А. А. Психология общения / А. А. Леонтьев. – 3-е изд. – М. : Смысл, 1999. – 365 с.
 15. Махній М. М. Невербаліка і культура / М. М. Махній. – К., 2009. – 327 с.
 16. Обозов Н. Н. Психология межличностных отношений / Н. Н. Обозов. – К., 1990. – 240 с.
 17. Робер М. А. Психология индивида и группы / М. А. Робер, Ф. Тильман; пер. с фр. Е. В. Машковой, Е. А. Соколова, предисл. А. В. Толстых. – М. : Прогресс, 1988. – 359 с.
 18. Ушакова Т. Н. Речь человека в общении / Т. Н. Ушакова, Н. Д. Павлова. – М. : Наука, 1989. – 191 с.

Додаткова література

 1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Эрик Берн. – Минск, 1992. – 475 с.
 2. Бринкман Р. Гении общения / Рик Бринкман, Р. Кершнер. – СПб. : Питер Пресс, 1997. – 256 с.
 3. Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения / Т. Г. Винокур. – М. : Наука, 1993. – 172 с.
 4. Гиппенрейтер Ю. Б. Самая важная книга для родителей / Ю. Гиппенрейтер. – М. : АСТ, 2014. – 752 с.
 5. Горелов И. Н. Невербальные компоненты коммуникации / И. Н. Горелов. – М., 2009. – 104 с.
 6. Доценко Е. М. Психология манипуляции / Е. М. Доценко. – М., 1997. – 344 с.
 7. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей / Д. Карнеги. – Л. : Лениздат, 1992. – 224 с.
 8. Колшанский Г. В. Паралингвистика / Г. В. Колшанский. – М. : Наука, 2005. – 79 с.
 9. Крижанская Ю. Грамматика общения / Ю. Крижанская, В. Третьяков. – Л. : ЛГУ, 1990. – 207 с.
 10. Кроль Л. М. Человек-оркестр / Л. М. Кроль, Е. Л. Михайлова // Микроструктура общения. – М. : Независимая фирма «Класе», 1993. – 154 с.
 11. Морозов В. П. Искусство и наука общения : невербальная коммуникация / В. П. Морозов. – М. : ИП РАН, Центр «Искусство и наука», 1998. – 164 с.
 12. Морозов А. В. Психология влияния / А. В. Морозов. – СПб. : Питер, 2001. – 512 с.
 13. Ниренберг Д. Как читать человека словно книгу / Д. Ниренберг, Г. Калеро. – М. : Изд. Сада, 1988. – 176 с.
 14. Пиз А. Язык жестов / А. Пиз. – Воронеж : НПО «МОДЗК», 1992. – 278 с.
 15. Сопер П. Основы искусства речи / П. Сопер. – М. : Прогресс-Академия, 1992. – 415 с.
 16. Станкин М. И. Психология общения: курс лекций / М. И. Станкин. – М. : Моск. психол. – социальньй ин-т; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЗК», 2000. – 304 с.
 17. Уаптсайд Р. О чем говорят лица : пособие, как узнать нужного человека / Р. Уаптсайд; пер. с англ. Д. Рапопорта. – СПб. : Питер Пресс, 1996. -160 с.
 18. Хорст Р. Ваше тайное оружие в общении. Мимика, жест, движение : сокр. пер. с нем. / Рюкле Хорст. – М. : АО «Интерзксперт», 1996. – 277 с.
 19. Чалдини Р. Психология влияния / Роберт Чалдини. – 5-е изд. – СПб. Ж Питер, 2014. – 407 с.
 20. Штангель А. Язык тела. Познание людей в профессиональной и обыденной жизни / А. Штангель. – М., 1986. – 272 с.
 21. Шейнов В. П. Как управлять другими. Как управлять собой : (Искусство менеджера) / В. П. Шейнов. – 2-е изд., доп. – Минск : Амалфея, 1997. – 217 с.
 22. Шейнов В. П. Психология манипулирования. Тайное управление людьми / В. П. Шейнов. – Минск : Харвест, 2010. – 463 с.
 23. Шостром Э. Анти-Карнеги, или человек-манипулятор / Эверетт Шостром. – Минск : Полифакт, 1992. – 128 с.
 24. Щекин Г. В. Основы визуальной психодиагностики / Г. В. Щекин. – К., 1989. – 110 с.

Інформаційні ресурси:

Міжособистісне спілкування: критерії, види, рівні, функції

Характеристики стилю спілкування

Спілкування як феномен соціальної психології

Коваленко О.Г. Міжособистісне спілкування осіб похилого віку: психологічні аспекти / Монографія. – К., 2015. – 456 с.

Міжособистісне спілкування підлітка (з книги: Савчин М.В. Вікова психологія)

Особливості міжособистісного спілкування педагога і студента

Ефективне міжособистісне спілкування (презентація)

Культура спілкування як вимір культури міжособистісних стосунків

Рівні комунікації

Міжособистісне спілкування

Спілкування. Чому ми не розуміємо один одного (відео від Школи розвитку SPE):

Як спілкуватися з неприємним співрозмовником? (нейропсихолог Олена Яковенко):

Як навчитися говорити грамотно? (Дмитро Хоркін, диктор і ведучий, тренер з риторики):

Майстер-клас: Мовленнєвий імідж публічної особи (Дмитро Хоркін, диктор і ведучий, тренер з риторики):

Як потрібно говорити, щоб людям хотілося слухати? (TED Talks, Джуліан Трежер (Julian Treasure), експерт) [укр.субтитри]:

Як поставити голос? (Олександр Завальський, актор, режисер, викладач кафедри сценічної мови Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.Карпенка-Карого):

Невербальна комунікація оратора (Роман Кушнір, керівник Школи розвитку SPE, автор книги “Великий оратор, або як говорити так, щоб Вам аплодували стоячи”, автор і ведучий курсу “Ораторське мистецтво” www.spe.org.ua):

Про Емпатію (Brené Brown) [укр. субтитри]:

Як не бути скутим у спілкуванні? (Світлана Рижак, психолог)

Як відбувається міжособистісне спілкування (TED-Ed, англ. мовою):

Ти можеш краще. Мистецтво говорити (рос. мовою):

http://lifeglobe.net/blogs/details?id=479

http://soznaniye.at.ua/publ/teorija_lzhi/raspoznavanie_vranja_chast_1/2-1-0-4

Матеріали

Матеріали лекцій:

Лекція 1. Комунікація. Спілкування

Текст лекції 1. 

Діагностика рівня сформованості та проявів комунікативної компетентності особистості

Лекція 2. Закони, принципи, правила спілкування. Комунікативний кодекс

Лекція 3. Прикладні аспекти психолінгвістики

Лекція 4. Особливості спілкування з дітьми


Теми практичних (семінарських) занять

Тематика індивідуально-дослідних завдань


Додаткові ресурси:

Електронний курс “Спілкування з оточуючими (логін / пароль – student / student)

Are You A Good Listener?

How miscommunication happens (and how to avoid it)

The language of lying

Your body language shapes who you are

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму