Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування

Тип: Нормативний

Кафедра: корекційної педагогіки та інклюзії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Лобода В. В.ФПС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФПС-11Сидорович О. І.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування» належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вивчення навчального курсу дасть можливість студентам, майбутнім фахівцям соціально-педагогічної діяльності розширити коло знань про сутність міжособистісного спілкування, його види, структуру, функції та особливості реалізації в педагогічному середовищі.

У процесі вивчення зазначеної навчальної дисципліни студенти оволодівають знаннями, уміннями й навичками, які знадобляться в майбутній соціально-педагогічній діяльності.

Мета навчальної дисципліни «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування» – формування знань у студентів про сутність поняття спілкування, його форми, види і структуру, а також про порушення, труднощі і бар’єри міжособистісного спілкування та шляхи їх подолання в соціально-педагогічному процесі.

Головними завданнями вивчення дисципліни «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування» є:

 • сформувати знання про сутність спілкування як феноменального явища суспільного розвитку, його структуру, функції, типи;
 • ознайомити зі специфічними особливостями педагогічного спілкування та механізмами його реалізації в соціально-педагогічному середовищі;
 • здійснити аналіз основних аспектів спілкування у педагогічному процесі;
 • проаналізувати різні способи попередження порушень спілкування, подолання бар’єрів і труднощів міжособистісного спілкування;
 • виробити уміння прогнозувати виникнення порушень, бар’єрів і труднощів спілкування в педагогічному середовищі, конструктивно їх долати, а також ефективно управляти конфліктом у соціально-педагогічному процесі.

Працюючи над вивченням курсу, студент має засвоїти наступні знання:

 • знати основні сучасні концепції і напрями досліджень з проблеми спілкування;
 • знати специфічні особливості міжособистісного спілкування в соціально-педагогічному процесі; сутність і структуру педагогічного спілкування, його особливості та характеристики, діагностику;

оволодіти уміннями:

 • вміти прогнозувати виникнення порушень, бар’єрів і труднощів спілкування в педагогічному середовищі, конструктивно їх долати;
 • вміти аналізувати конфліктогени (комунікативні, цільові, змістові, технологічні тощо) педагогічної системи;
 • вміти вибирати оптимальний стиль поведінки у конфліктній ситуації;
 • вміти ефективно управляти соціально-педагогічною взаємодією.

Рекомендована література

 1. Андреева Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 384 с.
 2. Бєлих О. М. Проблеми на рівні невербальних комунікацій / О. М. Бєлих // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – №7. – 2010. – С. 305-309.
 3. Биркенбил В. Язьік интонации, мимики и жестов / В. Биркенбил. – СПб. : Питер Пресс, 1997. – 176 с.
 4. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком / А. А. Бодалев. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1982. – 199 с.
 5. Бодалев А. А. Личность и общение / А. А. Бодалев. – М. : Педагогика, – 272 с.
 6. Головаха Е. О. Психология человеческого взаимопонимания / Е. О. Головаха, Н. В. Панина. – К. : Политиздат Украиньі, 1989. – 187 с.
 7. Зрастов Н. Психология общения / Н. Зрастов. – Ярославль : Ярославльский ун-т, 1979. – 105 с.
 8. Зимняя И. А. Психология говорения и слушания / И. А. Зимняя. – М., 1973. – 52 с.
 9. Кручек В.А. Психолого-педагогічні основи міжособистісного спілкування / Навчальний посібник. – К., 2010.
 10. Кубрак О. В. Манера поведінки, пози, жести – невербальна мова / О. В. Кубрак // Етика ділового та повсякденного спілкування: навч. посібник. – Суми : ВТД Університетська книга, 2005. – 234 с.
 11. Куницина В. Межличностное общение / В. Н. Куницина, Н. В. Казаринова, В. М. Погольша. – СПб. : Питер, 2001. – 381 с.
 12. Лабунская В. А. Невербальное поведение (социально-перцептивньй подход) / В. А. Лабунская. – Ростов-н/Д. : РГУ, 1986. – 136 с.
 13. Леонтьев А. А. Психология общения / А. А. Леонтьев. – 3-е изд. – М. : Смьсл, 1999. – 365 с.
 14. Махній М. М. Невербаліка і культура / М. М. Махній. – К. : Віох. иа, 2009. – 327 с.
 15. Обозов Н. Н. Психология межличностньх отношений / Н. Н. Обозов. – К., 1990. – 240 с.
 16. Робер М. А. Психология индивида и группьі / М. А. Робер, Ф. Тильман; пер. с фр. Е. В. Машковой, Е. А. Соколова, предисл. А. В. Толстьіх. – М. : Прогресс, 1988. – 359 с.
 17. Ушакова Т. Н. Речь человека в общении / Т. Н. Ушакова, Н. Д. Павлова. – М. : Наука, 1989. – 191 с.

Додаткова література

 1. Бринкман Рик. Гении общения / Р. Бринкман, Р. Кершнер. – СПб. : Питер Пресс, 1997. – 256 с.
 2. Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий. Вариантьі речевого поведения / Т. Г. Винокур. – М. : Наука, 1993. – 172 с.
 3. Гиппенрейтер Ю. Б. Самая важная книга для родителей / Ю. Гиппенрейтер. – М. : АСТ, 2014. – 752 с.
 4. Гиппенрейтер Ю. Б. Чувства и конфликты / Ю. Б. Гиппенрейтер. – М.: АСТ, 2014. – 159 с.
 5. Горелов И. Н. Невербальные компоненты коммуникации / И. Н. Горелов. – М., 2009. – 104 с.
 6. Доценко Е. М. Психология манипуляции / Е. М. Доценко. – М., 1997. – 344 с.
 7. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Эрик Берн. – Минск, 1992. – 475 с.
 8. Карнеги Д. Как завоевьвать друзей и оказьвать влияние на людей / Д. Карнеги. – Л. : Лениздат, 1992. – 224 с.
 9. Колшанский Г. В. Паралингвистика / Г. В. Колшанский. – М. : Наука, 2005. – 79 с.
 10. Крижанская Ю. Грамматика общения / Ю. Крижанская, В. Третьяков. – Л. : ЛГУ, 1990. – 207 с.
 11. Кроль Л. М. Человек-оркестр / Л. М. Кроль, Е. Л. Михайлова // Микроструктура общения. – М. : Независимая фирма «Класе», 1993. – 154 с.
 12. Морозов В. П. Искусство и наука общения : невербальная коммуникация / В. П. Морозов. – М. : ИП РАН, Центр «Искусство и наука», 1998. – 164 с.
 13. Морозов А. В. Психология влияния / А. В. Морозов. – СПб. : Питер, 2001. – 512 с.
 14. Ниренберг Д. Как читать человека словно книгу / Д. Ниренберг, Г. Калеро. – М. : Изд. Сада, 1988. – 176 с.
 15. Пиз А. Язьік жестов / А. Пиз. – Воронеж : НПО «МОДЗК», 1992. – 278 с.
 16. Сопер П. Основы искусства речи / П. Сопер. – М. : Прогресс-Академия, 1992. – 415 с.
 17. Станкин М. И. Психология общения: курс лекций / М. И. Станкин. – М. : Моск. психол. – социальньй ин-т; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЗК», 2000. – 304 с.
 18. Уаптсайд Р. О чем говорят лица : пособие, как узнать нужного человека / Р. Уаптсайд; пер. с англ. Д. Рапопорта. – СПб. : Питер Пресс, 1996. -160 с.
 19. Хорст Р. Ваше тайное оружие в общении. Мимика, жест, движение : сокр. пер. с нем. / Рюкле Хорст. – М. : АО «Интерзксперт», 1996. – 277 с.
 20. Чалдини Р. Психология влияния / Р. Чалдини. – СПб., 1999. – 272 с.
 21. Штангель А. Язык тела. Познание людей в профессиональной и обыіденной жизни / А. Штангель. – М., 1986. – 272 с.
 22. Шейнов В. П. Как управлять другими. Как управлять собой : (Искусство менеджера) / В. П. Шейнов. – 2-е изд., доп. – Минск : Амалфея, 1997. – 217 с.
 23. Шейнов В. П. Психология манипулирования. Тайное управление людьми / В. П. Шейнов. – Минск : Харвест, 2010. – 463 с.
 24. Шостром Э. Анти-Карнеги, или человек-манипулятор / Эверетт Шостром. – Минск : Полифакт, 1992. – 128 с.
 25. Щекин Г. В. Основи визуальной психодиагностики / Г. В. Щекин. -К., 1989. – 110 с.

Інформаційні ресурси

http://psylib.org.ua/books/andrg01/txt05.htm

http://svyato.su/9-chto-takoe-neverbalnaya-kommunikaciya.html

http://lifeglobe.net/blogs/details?id=479

http://soznaniye.at.ua/publ/teorija_lzhi/raspoznavanie_vranja_chast_1/2-1-0-4

Матеріали

Матеріали лекцій:

Лекція 1. Комунікація. Спілкування

Текст лекції 1. 

Діагностика рівня сформованості та проявів комунікативної компетентності особистості

Лекція 2. Закони, принципи, правила спілкування. Комунікативний кодекс

Лекція 3. Прикладні аспекти психолінгвістики

Лекція 4. Особливості спілкування з дітьми


Теми практичних (семінарських) занять

Тематика індивідуально-дослідних завдань


Додаткові ресурси:

Електронний курс “Спілкування з оточуючими (логін / пароль – student / student)

Are You A Good Listener?

How miscommunication happens (and how to avoid it)

The language of lying

Your body language shapes who you are

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму