Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування

Тип: Нормативний

Кафедра: корекційної педагогіки та інклюзії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Лобода В. В.ФПД-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФПД-11Лобода В. В., Лобода В. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування» належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вивчення навчального курсу дасть можливість студентам, майбутнім фахівцям соціально-педагогічної діяльності розширити коло знань про сутність міжособистісного спілкування, його види, структуру, функції та особливості реалізації в педагогічному середовищі.

У процесі вивчення зазначеної навчальної дисципліни студенти оволодівають знаннями, уміннями й навичками, які знадобляться в майбутній соціально-педагогічній діяльності.

Мета навчальної дисципліни «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування» – формування знань у студентів про сутність поняття спілкування, його форми, види і структуру, а також про порушення, труднощі і бар’єри міжособистісного спілкування та шляхи їх подолання в соціально-педагогічному процесі.

Головними завданнями вивчення дисципліни «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування» є:

– сформувати знання про сутність спілкування як феноменального явища суспільного розвитку, його структуру, функції, типи;

– ознайомити зі специфічними особливостями педагогічного спілкування та механізмами його реалізації в соціально-педагогічному середовищі;

– здійснити аналіз основних аспектів спілкування у педагогічному процесі;

– проаналізувати різні способи попередження порушень спілкування, подолання бар’єрів і труднощів міжособистісного спілкування;

– виробити уміння прогнозувати виникнення порушень, бар’єрів і труднощів спілкування в педагогічному середовищі, конструктивно їх долати, а також ефективно управляти конфліктом у соціально-педагогічному процесі.

Працюючи над вивченням курсу, студент має засвоїти наступні знання:

– знати основні сучасні концепції і напрями досліджень з проблеми спілкування;

– знати специфічні особливості міжособистісного спілкування в соціально-педагогічному процесі; сутність і структуру педагогічного спілкування, його особливості та характеристики, діагностику;

оволодіти уміннями:

– вміти прогнозувати виникнення порушень, бар’єрів і труднощів спілкування в педагогічному середовищі, конструктивно їх долати;

– вміти аналізувати конфліктогени (комунікативні, цільові, змістові, технологічні тощо) педагогічної системи;

– вміти вибирати оптимальний стиль поведінки у конфліктній ситуації;

– вміти ефективно управляти соціально-педагогічною взаємодією.

Рекомендована література

 1. Андреева Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 384 с.
 2. Бєлих О. М. Проблеми на рівні невербальних комунікацій / О. М. Бєлих // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – №7. – 2010. – С. 305-309.
 3. Биркенбил В. Язьік интонации мимики и жестов / В. Биркенбил. -СПб. : Питер Пресс, 1997. – 176 с.
 4. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком / А. А. Бодалев. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1982. – 199 с.
 5. Бодалев А. А. Личность и общение / А. А. Бодалев. – М. : Педагогика,
 6. – 272с.
 7. Бринкман Рик. Гении общения / Р. Бринкман, Р. Кершнер. – СПб. : Питер Пресс, 1997. – 256 с.
 8. Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианть речевого поведения / Т. Г. Винокур. – М. : Наука, 1993. – 172 с.
 9. Гиппенрейтер Ю. Б. Самая важная книга для родителей / Ю. Гиппенрейтер. – М. : АСТ, 2014. – 752 с.
 10. Головаха Е. О. Психология человеческого взаимопонимания / Е. О. Головаха, Н. В. Панина. – К. : Политиздат Украинь, 1989. – 187 с.
 11. Горелов И. Невербальнье компоненть коммуникации / И. Горелов. -М. : Наука, 1980. – 104 с.
 12. Зрастов Н. Психология общения / Н. Зрастов. – Ярославль : Ярославський ун-т, 1979. – 105 с.
 13. Зимняя И. А. Психология говорения и слушания / И. А. Зимняя. – М., 1973. – 52 с.
 14. Карнеги Д. Как завоевьвать друзей и оказьвать влияние на людей / Д. Карнеги. – Л. : Лениздат, 1992. – 224 с.
 15. Колшанский Г. В. Паралингвистика / Г. В. Колшанский. – М. : Наука, 2005. – 79 с.
 16. Крижанская Ю. Грамматика общения / Ю. Крижанская, В. Третьяков. – Л. : ЛГУ, 1990. – 207 с.
 17. Кроль Л. М. Человек-оркестр / Л. М. Кроль, Е. Л. Михайлова // Микроструктура общения. – М. : Независимая фирма «Класе», 1993. – 154 с.
 18. Кубрак О. В. Манера поведінки, пози, жести – невербальна мова / О. В. Кубрак // Етика ділового та повсякденного спілкування: навч. посібник. -Суми : ВТД Університетська книга, 2005. – 234 с.
 19. Куницина В. Межличностное общение / В. Н. Куницина, Н. В. Казаринова, В. М. Погольша. – СПб. : Питер, 2001. – 381 с.
 20. Кузин Ф. А. Культура делового общения : практическое пособие для бизнесменов / Ф. А. Кузин. – 3-е изд. – М. : Ось-89, 2002. – 320 с.
 21. Лабунская В. А. Невербальное поведение (социально-перцептивньй подход) / В. А. Лабунская. – Ростов-н/Д. : РГУ, 1986. – 136 с.
 22. Леонтьев А. А. Психология общения / А. А. Леонтьев. – 3-е изд. – М. : Смьсл, 1999. – 365 с.
 23. Махній М. М. Невербаліка і культура / М. М. Махній. – К. : Віох. иа, 2009. – 327 с.
 24. Минтегацць П. Физиономия и вьражение чувств / П. Минтегацць . -К., 1986. – 448 с.
 25. Морозов В. П. Искусство и наука общения : невербальная коммуникация / В. П. Морозов. – М. : ИП РАН, Центр «Искусство и наука», 1998. – 164 с.
 26. Морозов А. В. Психология влияния / А. В. Морозов. – СПб. : Питер, 2001. – 512 с.
 27. Ниренберг Д. Как читать человека словно книгу / Д. Ниренберг, Г. Калеро. – М. : Изд. Сада, 1988. – 176 с.
 28. Обозов Н. Н. Психология межличностньх отношений / Н. Н. Обозов. – К., 1990. – 240 с.
 29. Пиз А. Язьік жестов / А. Пиз. – Воронеж : НПО «МОДЗК», 1992. – 278 с.
 30. Робер М. А. Психология индивида и группь / М. А. Робер, Ф. Тильман; пер. с фр. Е. В. Машковой, Е. А. Соколова, предисл. А. В. Толстьіх. – М. : Прогресс, 1988. – 359 с.
 31. Рюкле Хорст. Ваше тайное оружие в общении. Мимика, жест, движение : сокр. пер. с нем. / Рюкле Хорст. – М. : АО «Интерзксперт», 1996. – 277 с.
 32. Сухарев В. Бьть деловьм человеком / В. Сухарев. – Сим-ль : Бизнес-информ, 1996. – 287 с.
 33. 31 . Ушакова Т. Н. Речь человека в общении / Т. Н. Ушакова, Н. Д. Павлова. – М. : Наука, 1989. – 191 с.
 34. Уаптсайд Р. О чем говорят лица : пособие, как узнать нужного человека / Р. Уаптсайд; пер. с англ. Д. Рапопорта. – СПб. : Питер Пресс, 1996. -160 с.
 35. Хрестоматия по социальной психологии. – М. : МПА, 1994. – 267 с.
 36. Штангель А. Язык тела. Познание людей в профессиональной и обыіденной жизни / А. Штангель. – М., 1986. – 272 с.
 37. Шейнов В. П. Как управлять другими. Как управлять собой : (Искусство менеджера) / В. П. Шейнов. – 2-е изд., доп. – Минск : Амалфея, 1997. – 217 с.
 38. Щекин Г. В. Основи визуальной психодиагностики / Г. В. Щекин. -К., 1989. – 110 с.

Додаткова література

 1. Гиппенрейтер Ю. Б. Чувства и конфликты / Ю. Б. Гиппенрейтер. – М.: АСТ, 2014. – 159 с.
 2. Горелов И. Н. Невербальные компоненты коммуникации / И. Н. Горелов. – М., 2009. – 104 с.
 3. Доценко Е. М. Психология манипуляции / Е. М. Доценко. – М., 1997. – 344 с.
 4. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Эрик Берн. – Минск, 1992. – 475 с.
 5. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказьвать влияние на людей /Дейл Карнеги. – М. : Прогресс, 1989. – 288 с.
 6. Сопер П. Основы искусства речи / П. Сопер. – М. : Прогресс-Академия, 1992. – 415 с.
 7. Станкин М. И. Психология общения: курс лекций / М. И. Станкин. – М. : Моск. психол. – социальньй ин-т; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЗК», 2000. – 304 с.
 8. Чалдини Р. Психология влияния / Р. Чалдини. – СПб., 1999. – 272 с.
 9. Шейнов В. П. Психология манипулирования. Тайное управление людьми / В. П. Шейнов. – Минск : Харвест, 2010. – 463 с.
 10. Шостром Э. Анти-Карнеги, или человек-манипулятор / Эверетт Шостром. – Минск : Полифакт, 1992. – 128 с.

Інформаційні ресурси

http://www.univertv.ru/video/psihologiya/socialnaya_psihologiya/doncov_kurs_lekсij_socialnaya_psihologiya/psihologiya_obweniya_i_verbalnaya_kommunikaciya/

http://psylib.org.ua/books/andrg01/txt05.htm

http://svyato.su/9-chto-takoe-neverbalnaya-kommunikaciya.html

http://www.it-med.ru/library/v/verbalne.htm

http://psihfak-mggu.narod.ru/materials/psihol_ob/ps_obsh.html

http://lifeglobe.net/blogs/details?id=479

http://psyberia.ru/tests/gesture/

http://soznaniye.at.ua/publ/teorija_lzhi/raspoznavanie_vranja_chast_1/2-1-0-4

Матеріали

Матеріали лекцій:

Лекція 1. Комунікація. Спілкування

Лекція 2. Закони, принципи, правила спілкування. Комунікативний кодекс

Лекція 3. Прикладні аспекти психолінгвістики

Лекція 4. Саілкування з дітьми


Тематика індивідуально-дослідних завдань (на залік)


Додаткові ресурси:

Електронний курс “Спілкування з оточуючими (логін / пароль – student / student)

Are You A Good Listener?

How miscommunication happens (and how to avoid it)

The language of lying

Your body language shapes who you are

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму