Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі

Тип: Нормативний

Кафедра: корекційної педагогіки та інклюзії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
71Немає
82Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
76Лобода В. В.ФПС-41
88Лобода В. В.ФПС-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
76ФПС-41Лобода В. В., Лобода В. В.
88ФПС-41Лобода В. В., Лобода В. В.

Опис курсу

Навчальною метою дисципліни «Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі» є оволодіння студентами базовими теоретичними знаннями в галузі реклами загалом і соціальної реклами зокрема та застосування їх в процесі практичної діяльності, пов’ язаної зі створення рекламних матеріалів соціального характеру та проектуванням соціальної рекламно-інформаційної кампанії.

Завданнями навчального курсу є:

Оволодіння теоретичними знаннями з:

 • основ рекламної діяльності шляхом звернення основної уваги на специфіку саме соціальної реклами як засобу комунікації в сучасному суспільстві;
 • основ організації діяльності зі створення соціальної реклами;
 • створення рекламних матеріалів;
 • оцінки ефективності впливу соціальної реклами на громадськість.

Практичне застосування теоретичних знань у процесі виконання учбових завдань та підготовки, розробки, презентації й оцінювання результативності власних рекламних проектів.

Виховною метою курсу є усвідомлення ролі соціального педагога як рекламіста, формування інтересу до практичної діяльності зі створення соціальної реклами та надання допомоги в розв’язанні соціально-педагогічних проблем, засвоєння соціокультурних цінностей та людських ідеалів, звернення уваги до найактуальніших проблем суспільства та його моральних цінностей, сприяння гуманізації студентської молоді, зміні їх поведінкових моделей.

Даний навчальний курс сприяє розвиткові творчої уяви та фантазії студентів, їх креативного мислення, вміння естетично правильно оформлювати власні проектні роботи (зразки соціальної реклами).

Рекомендована література

 1. Владимирська А. Реклама: Навчальний посібник / А. Владимирська, П. Владимирський. — К.: Кондор, 2006.-334 с.
 2. Джефкинс Ф. Паблик рилейшнз: Учеб. пособие для вузов / Фрэнк Джефкинс, Дэниэл Ядин / Пер. с англ. под ред. Б. Л. Еремина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. (Серия «Зарубежный учебник») – 543 с
 3. Джефкінс Ф. Реклама. Практичний посібник: Вид. 4 анг., Вид. 2 укр. – К. : Знання, 2008. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/00000000/marketing/reklama_-_dzhefkins_f.
 4. Дмитриева Л. М. Социальная реклама / Л. М. Дмитриева. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009.
 5. Закон України «Про рекламу» від 3 липня 1996 року // Відомості Верховної Ради України – від 11 липня 2003 р. – №8.
 6. Інструкція щодо створення та поширення соціальної реклами центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: Наказ Держсоцслужби від 30.03.2009 р. № 17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dcssm.gov.ua/235.0.0.1.0.0.phtml
 7. Матеріали дослідження ДІРСМ на замовлення Представництва благодійної організації «Кожній ДИТИНІ» в Україні «Рекомендації щодо впровадження інформаційної кампанії діяльності інтегрованих соціальних служб». – К.: УЦДССМ, 2005.
 8. Николайшвили Г. Г. Социальная реклама: Теория и практика / Г. Г. Николайшвили. – М. : Аспект-Пресс, 2008.
 9. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002.
 10. Основи реклами і зв’язків із громадськістю: підручник / за заг. ред. В. Ф. Іванова, В. В. Різуна. –К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 431 с.
 11. Реклама і зв’язки з громадськістю: конспект лекцій і методичні вказівки. Навчальний посібник. Електронне видання. Укладач М.Г.Житарюк. – Вінниця, 2015. – 165 с. Режим доступу: http://przhyt.ucoz.ua/
 12. Тацишин І. Б. Правові аспекти врегулювання соціальної реклами в Україні / І. Б. Та-
  цишин // Форум права. – 2010. – № 3. – С. 421–426 [Електронний ресурс]. – Режим до-
  ступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-3/10tibrvu.pdf
 13. Тимошенко А.Л. Соціальна реклама як один із чинників розкриття соціальної політики України // Соціалізація особистості: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. А. Й. Капської. – Т. ХХVІ. – К. : Логос, 2006.
 14. Хопкинс К. Реклама. Научный подход / Клод Хопкинс. – М. : Альфа-Пресс, 2005. – 80 с.
 15. Шевчук Д.А. Реклама и рекламная деятельность: конспект лекций. – М., 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.litmir.net/br/?b=139294

Матеріали

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ


Матеріали до лекцій:

Презентація 1. Соціальна реклама

Презентація 2. Про рекламно-інформаційні технології

Презентація 3. Лексичні особливості сучасної реклами

Презентація 4. Маркетингова стратегія

Презентація 5. Щаслива дитина – щаслива родина

Презентація 6. Інтернет-залежність


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ; ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ; ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму