Риторика, культура мовлення корекційного педагога (6.010105 «Корекційна освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: корекційної педагогіки та інклюзії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
860Жаркова Р. Є.ФПЛ-41, ФПЛ-42, ФПЛ-43

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Опис навчальної дисципліни

Зважаючи на те, що в умовах розвитку сучасної освіти особливого значення набуває проблема підготовки кваліфікованого фахівця – вчителя, вихователя, керівника навчального закладу, який досконало володіє мистецтвом усного слова, то курс риторики має на меті поглибити і розширити вербальну майстерність працівника освітньої сфери. Майстерне володіння живим розповідним словом (культура мовлення) – незамінний чинник потужної мотивації учнів до активної пізнавальної діяльності, безумовний засіб переконання й впливу на розум і почуття вихованців. Вивчення й узагальнення концепцій видатних ораторів і водночас учителів риторики античних часів (Сократ, Платон, Арістотель, Цицерон, Квінтіліан), педагогів і риторів нової та новітньої історії (Ф. Прокопович, К. Ушинський, А. Макаренко, В. Сухомлинський), сучасних дослідників педагогічної риторики (Л. Введенська, Г. Сагач, А. Капська, Г. Михальська) дозволяють узагальнити, що в основі риторичної майстерності вчителя лежить проста й досконала, тобто майстерна, довершена усна розповідь. Вона є найпершим складником і промови, і доповіді, і лекції, суттєвою й незамінною умовою поліпшення будь-якого усного методу навчання чи виховання. Отже, найпершим завданням у формуванні риторичної майстерності педагога є завдання навчити його мистецтву говорити.

Рекомендована література

Рекомендована література до курсу Риторика, культура мовлення корекційного педагога

Методичні рекомендації з дисципліни Риторика, культура мовлення корекційного педагога (4 курс: практичні заняття)

 

Матеріали

Питання на залік з Риторики, культури мовлення корекційного педагога

Література

з проблем риторики, культури мовлення,

риторичної майстерності і риторичної оригінальності

 1. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Мовленнєва комунікація : підручник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 464 с.
 2. Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – 448 с.
 3. Бредемайер К. Черная риторика: Власть и магия слова / Карстен Бредемайер ; Пер. с нем. — 2-е изд. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 224 с. — (Серия «Нестандартный подход»).
 4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова. – Изд. 120-е, стер. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 537 с.
 5. Гандапас Р. Камасутра для оратора. Десять глав о том, как получать и доставлять удовольствие, выступая публично / Радислав Гандапас. – М. : Олимп-Бизнес, 2005. – 112 с.
 6. Зверева Н. Я говорю — меня слушают: Уроки практической риторики / Нина Зверева. — 3-е изд. — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 234 с.
 7. Калюжна Т.Г. Культура педагогічного мовлення : методичні рекомендації / Т.Г. Калюжна. – К., 2011. – 51 с.
 8. Колотілова Н.А. Риторика : Навч. посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 232 с.
 9. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика : навч. посіб., 2-ге вид., стереотип. / Л.І. Мацько, О.М. Мацько. – К. : Вища школа, 2006. – 311 с.
 10. Основи риторики [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. В. Собко. – Луцьк, 2016. – 256 назв.
 11. Палиця Г. Метамова педагогічної риторики як актуальна проблема комунікативної лінгвістики / Галина Палиця // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2011. – № 709. – С. 107 – 111.
 12. Пентилюк М. І., Марунич І. І., Гайдаєнко І. В. Ділове спілкування та культура мовлення: навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 224 с.
 13. Риторика: теоретичні та практичні аспекти комунікації: монографія / Р-64 ред. кол.: проф. В.М. Вандишев, проф. Я.З. Ліханський, проф. О.С. Переломова; відп. ред. проф. В.М. Вандишев. – Суми: СумДУ, 2015. – 112 с.
 14. Сагач Г.М. Риторика. – 2 вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий дім Ін Юре, 2000. – 568 c.
 15. Уварова А.М. Формування риторичної майстерності майбутнього вчителя : Навчально-методичний посібник для педагогічних університетів. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 132 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму