Риторика та культура мовлення педагога (013 Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
71Немає
81Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
78Крохмальна Г. І.ФПШ-41, ФПШ-42, ФПШ-43, ФПШ-44
816Крохмальна Г. І.ФПШ-41, ФПШ-42, ФПШ-43, ФПШ-44

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
76ФПШ-41Крохмальна Г. І.
ФПШ-42Крохмальна Г. І.
ФПШ-43Крохмальна Г. І.
ФПШ-44Крохмальна Г. І.
814ФПШ-41Крохмальна Г. І.
ФПШ-42Крохмальна Г. І.
ФПШ-43Крохмальна Г. І.
ФПШ-44Крохмальна Г. І.

Опис курсу

Основними завданнями вивчення дисципліни «Риторика та культура мовлення педагога» є вивчення теорії (викладення риторичних правил, характеристика специфіки мовленнєвого спілкування педагога, вивчення типів аудиторії та пов’язані з цим теоретичні аспекти відповідної мовленнєвої поведінки); вивчення визначних зразків риторичних текстів минулого та сьогодення, що дають змогу зрозуміти, як формується образ педагога, з одного боку, та конкретні прийоми і засоби мовленнєвого впливу – з другого; вправляння в самостійних публічно-мовленнєвих виступах, у складанні та виголошенні промов, поглибленні і розширенні вербальної майстерності працівника освітньої сфери.

Програма вивчення курсу «Риторика та культура мовлення педагога» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

Мета навчальної дисципліни: зважаючи на те, що в умовах розвитку сучасної освіти особливого значення набуває проблема підготовки висококваліфікованого фахівця – вчителя, вихователя, керівника навчального закладу, який досконало володіє мистецтвом усного слова, то курс риторики має на меті поглибити і розширити вербальну майстерність працівника освітньої сфери. Майстерне володіння живим розповідним словом (культура мовлення) – незамінний чинник потужної мотивації учнів до активної пізнавальної діяльності, безумовний засіб переконання й впливу на розум і почуття вихованців. Вивчення й узагальнення концепцій видатних ораторів і водночас учителів риторики античних часів (Сократ, Платон, Арістотель, Цицерон, Квінтіліан), педагогів і риторів нової та новітньої історії (Ф. Прокопович, К. Ушинський, А. Макаренко, В. Сухомлинський), сучасних дослідників педагогічної риторики (Л. Введенська, Г. Сагач, А. Капська, Г. Михальська) дозволяють узагальнити, що в основі риторичної майстерності вчителя лежить проста й досконала, тобто майстерна, довершена усна розповідь. Вона є найпершим складником і промови, і доповіді, і лекції, суттєвою й незамінною умовою поліпшення будь-якого усного методу навчання чи виховання. Отже, найпершим завданням у формуванні риторичної майстерності педагога є завдання навчити його мистецтву говорити.

Завдання курсу: 

 • Ознайомити студентів зі сучасним термінологічним апаратом;
 • Ознайомити студентів із методологічними засадами риторичної майстерності;
 • Вироблення навичок аналізу монологічного і діалогічного мовлення;
 • Освоєння культури мовлення;
 • Формування у студентів мовленнєвої компетенції, що охоплює систему мовленнєвих умінь (вести діалог, творити усні й писемні монологічні та діалогічні висловлювання різних видів, типів і жанрів);

В результаті вивчення курсу «Риторика та культура мовлення педагога» студент повинен знати:

 • Місце і роль риторики у системі гуманітарних наук;
 • Базові поняття і стратегії риторичного мистецтва;
 • Основні підходи до творення й аналізу риторичного матеріалу;
 • Сутність і структурні елементи монологічного й діалогічного мовлення.
 • Основи культури мовлення.

Студент повинен уміти:

 • Використовувати термінологічний апарат риторики;
 • Дотримуватися етики й естетики монологічного й діалогічного мовлення відповідно до риторичних норм та норм культури мовлення;
 • Брати участь у дискусіях, відстоюючи власну позицію;
 • Створювати власні розповідні тексти у відповідності до засад теорії красномовства.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова література:

 1. Уварова А.М. Формування риторичної майстерності майбутнього вчителя: Навчально-методичний посібник для педагогічних університетів. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 132 с.
 2. Сагач Г.М. Риторика. – 2 вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий дім Ін Юре, 2000. – 568 c. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення / Н.Д. Бабич. – Львів : Світ, 1990. – 232 с.
 3. Жовтобрюх В.Ф., Муромцева О.Г. Культура мови вчителя : Курс лекцій / за ред. О.Г. Муромцевої. – Х.: Гриф, 1998. – 208 с.
 4. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика : навч. посіб. / Л.І. Мацько, О.М. Мацько. – К. : Вища школа, 2003. – 311 с.
 5. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення : навч. посіб. / О.М. Пазяк, Г.Г. Кисіль. – К. : Вища школа, 1995. – 239 с.
 6. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування / Я. Радевич-Винницький. – Львів : СПОЛОМ, 2001. – 223 с.
 7. Сербенська О. Культура усного мовлення : практикум : навч. посіб. / О. Сербенська. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.
 8. Стахів М.О. Український комунікативний етикет : навч.- метод. посіб. / М.О. Стахів. – К. : Знання, 2008. – 245 с.
 9. Струганець Л.В. Теоретичні основи культури мови : навч. посіб. / Л.В. Струганець. – Т., 1997. – 96 с.
 10. Томан І. Мистецтво говорити / Іржі Томан ; пер. з чес. – К., 1989. – 239 с.
 11. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування : навч. посіб. / І.М. Цимбалюк. – К., 2004.

Матеріали

Риторичний аналіз тексту

Написання рефератів

Матеріали для практичних 

Самостійна робота для студентів

Семінарські заняття (7-ий семестр)

Практичне заняття №1

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму