Гайдук Світлана Євгенівна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032)239-03-22

Наукові інтереси

теорія літератури, література зарубіжних країн, методика навчання англійської мови.

Курси

Публікації

Монографія:

 1. Гайдук С.Є. Бестіарій епохи романтизму : сутність символічної парадигми : монографія / С.Є.Гайдук. – Дрогобич : Посвіт, 2010. – 160 с.

 Навчально-методичні видання:

 1. Гайдук С.Є. Моя квартира : навчально-методичний посібник / С.Є.Гайдук. – Дрогобич : Вимір, 2004. – 56 с.
 2. Гайдук С.Є. Практичний курс англійської мови (тексти для домашнього читання) / Навчально-методичний посібник для студентів ОКР «Спеціаліст», напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта 7.010103 Соціальна педагогіка. Мова та література (англійська) / С.Є.Гайдук. ­– Дрогобич : Посвіт, 2011. – 84 с.
 3. Гайдук С.Є. Інтерпретація символіки у текстових структурах епохи романтизму / С.Є.Гайдук // Текст. Система. Поетика жанру: навчальний посібник / За ред. Г.Семенюка, М.Зимомрі, М.Ткачука. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – Розділ 10. – С. 283–320. (Співавт. І. Зимомря)
 4. Гайдук С. Практичний курс англійської мови : Моя майбутня професія / Навчально-методичний посібник для студентів ОКР «Спеціаліст», напрями підготовки 7.02030302 «Педагогічна освіта». Спеціальності 7.01010601 «Соціальна педагогіка. Мова і література (англійська)» / Світлана Гайдук. ­– Дрогобич : редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 76 с.
 5. Гайдук С. Література Англії: доба романтизму: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 0101 “Педагогічна освіта”. Напряму підготовки 7.01010201 “Початкова освіта”. Спеціалізація: “англійська мова” / Світлана Гайдук. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 94 с.
 6. Гайдук С. Методика навчання дітей дошкільного віку іноземної мови: методичні рекомендації [для студентів I (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»] / Світлана Гайдук. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 64 с.

 

Статті у фахових та наукових виданнях:

 1. Гайдук С.Є. Символіка коня у європейському романтизмі (до характеристики романтичного бестіарію) / С.Є.Гайдук // Літературознавчий збірник. – Вип. 29 – 30. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – С. 137–145.
 2. Гайдук С.Є. Символика собаки в контексте романтического бестиария (на примере творчества Тараса Шевченко) / С.Є.Гайдук // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія : Літературознавство. – Вип. 4 (52). – Частина 2. – Харків : Нове слово, 2007. – С. 55–63.
 3. Гайдук С.Є. “Романтична змія” : від байково-алегоричної до символіко-міфологічної суті образу змії у поезії / С.Є.Гайдук // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія : Літературознавство. – Вип. 4 (56). – Частина 1. – Харків : Нове слово, 2008. – С. 28–43.
 4. Гайдук С.Є. Сакральна та профанна символіка півня у поезії епохи романтизму / С.Є.Гайдук // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія : Літературознавство. – Вип. 1 (53). – Частина 2. – Харків : Нове слово, 2008. – С. 42–54.
 5. Гайдук С.Є. Бестіарій як літературознавчий термін та поняття у сучасних літературознавчих дослідженнях / С.Є.Гайдук // Актуальні проблеми сучасної термінології : зб. наук. праць за матеріалами регіонального науково-практичного семінару. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2008. – С. 109–121.
 6. Гайдук С.Є. Символіка орла в ідейно-естетичному контексті романтичного бестіарію / С.Є.Гайдук // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 14. – К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2009. – С. 181–187.
 7. Гайдук С.Є. Символічна парадигма романтичного бестіарію / С.Є.Гайдук // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – Випуск XXI. – С. 454–461.
 8. Гайдук С.Є. Символіка вовка у контексті романтичного бестіарію (на прикладі поезії Тараса Шевченка) / С.Є.Гайдук // Актуальні проблеми філології : мовознавство, літературознавство, методика викладання філологічних дисциплін : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 травня 2009 року / відп. ред. І. Соколова. – Маріуполь, 2009. – С. 233–238.
 9. Гайдук С.Є. «Дивися, як я полечу, бо я сова» : до символіки образу сови в поезії Т.Шевченка / С.Є.Гайдук // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (збірник наукових праць). – Випуск 16. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2011. – С. 70–73.
 10. Гайдук С.Є. Вплив теорії органічних сил Й.Ґ.Гердера та вчення фізіогноміки Й.К.Лафатера на романтичні теорії бестіаріїв / С.Є.Гайдук // Сучасні дослідження з іноземної філології та методики викладання іноземних мов : збірник наукових статей викладачів кафедри методики викладання іноземних мов / за ред. Сосяк М.М. – Вип. 4. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 38–41.
 11. Гайдук С.Є. Символіка образу орла у поетичній творчості українських і російських романтиків / С.Є.Гайдук // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія : Літературознавство. – Вип. 3 (67). – Частина 2. – Харків : Нове слово, 2011. – С. 25–33.
 12. Гайдук С.Є. Образ коня у поетичних структурах Михайла Лермонтова / С.Є.Гайдук // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія : Літературознавство. – Вип. 4 (68). – Частина 1. – Харків : Нове слово, 2011. – С. 12–19.
 13. Гайдук С.Є. Так мчався кінь мій без пуття, непогамовний мов дитя”: до характеристики образу коня Мазепи / С.Є.Гайдук // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – № 19 (230) Жовтень. – Частина 2. – Луганськ, 2011. – С. 167–173.
 14. Гайдук С. Є. Сутність романтизму як багатогранного та розмаїтого явища мистецтва / С.Є.Гайдук // Сучасні дослідження з іноземної філології та методики викладання іноземних мов : збірник наукових статей викладачів кафедри методики викладання іноземних мов / за ред. Сосяк М.М. – Вип. 5. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 60–66.
 15. Гайдук С.Є. Символ як художньо-естетична категорія романтизму / С.Є.Гайдук // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія : Літературознавство. – Вип. 3 (71). – Частина 1. – Харків : Нове слово, 2012. – С. 34–41.
 16. Гайдук С.Є. Поняття бестіарію та його рецепція в українському літературознавстві / С.Є.Гайдук // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : Лінгвістичні науки. Випуск 15. – Одеса : Астропрінт, 2012. – С. 50–58.
 17. Гайдук С.Є. Символічні сенси та функції образу тигра у творчості Вільяма Блейка / С.Є.Гайдук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 30. – Кам’нець-Подільський : Аксіома, 2012. – С. 59–63.
 18. Гайдук С.Є. Методика використання story project у навчанні англійської мови дітей молодшого шкільного віку / С.Є.Гайдук // Молодь і ринок. – № 2(97). – Дрогобич, 2013. – С. 92–95.
 19. Гайдук С.Є. Рівневий підхід у системі формування лінгвістичної компетенції студентів мовного ВНЗ / С.Є.Гайдук // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – № 1 (254). 2013. – Черкаси : Видавничий відділ Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2013. – С. 11–17.
 20. Гайдук С.Є. Образи голуба і голубки як символи кохання (на прикладі поезії Тараса Шевченка) / С.Є.Гайдук // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Випуск XXVII. – Ч. 3. – С. 245–252.
 21. Гайдук С.Є. Символіка образу альбатроса у “Поемі про Старого Мореплавця” С. Т. Колріджа / С.Є.Гайдук // Сучасні дослідження з іноземної філології та методики викладання іноземних мов: збірник наукових статей викладачів кафедри методики викладання іноземних мов / за ред. Сосяк М.М. – Вип. 6. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 5–10.
 22. Гайдук С. Є. Бестіарій епохи романтизму : символіка образу змії / С. Є. Гайдук // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Тези I-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 21–22 листопада 2013 року) / Редактори-упорядники : В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – С. 145–147.
 23. Гайдук С.Є. Рецепція поняття бестіарію у польському літературознавстві / С. Є. Гайдук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 36. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – С. 35–39.
 24. Гайдук С.Є. Символ як атрибутивна властивість романтичного мислення / С. Є. Гайдук // Інноваційні технології у навчанні іноземних мов учнів загальноосвітніх шкіл та студентів педагогічних ВНЗ: Матеріали Всеукраїнського наукового семінару (27 березеня 2014 р.). – Дрогобич, 2014. – С.62–68.
 25. Гайдук С.Є. Організація експліцитного навчання та імпліцитного оволодіння іноземною мовою / С.Є.Гайдук // Молодь і ринок. – № 3 (122). – Дрогобич, 2015. – С. 68–72.
 26. Гайдук С.Є. Методика розвитку англомовної аудитивної компетенції дітей молодшого дошкільного віку / С.Є.Гайдук // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – № 3 (336). 2015. – Черкаси : Видавничий відділ Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2015. – С. 74–78.
 27. Гайдук С. Спогадове письмо XX століття в українському вимірі: Рец.: Черкашина Т. Ю. Мемуарно-автобіографічна проза ХХ століття : українська візія : [монографія] / Т. Ю. Черкашина ; [за наук. ред. О. А. Галича]. – Харків : Факт, 2014. – 380 с. / Світлана Гайдук // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Філологічні науки (літературознавство). – № 1 (15). – квітень 2015. – Миколаїв. – С. 268­­–270.
 28. Гайдук С. Методика розвитку англомовної аудитивної компетенції дітей старшого дошкільного віку / Світлана Гайдук // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 19 − 20 листопада 2015 року / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. − Ченстохова − Ужгород − Дрогобич: Посвіт, 2015. − С. 95−97.
 29. Гайдук С.Є. Методика формування англомовної компетентності дітей дошкільного віку у говорінні // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – № 3.− 2016. – Черкаси : Видавничий відділ Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2016. – С. 32–35.
 30. Гайдук С.Є. Типи та види практичних занять з англійської мови у процесі підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / С. Є. Гайдук // Молодь і ринок. – № 4 (135). – Дрогобич, 2016. – С. 21–26.
 31. Гайдук С.Є. Формування позитивного ставлення молодших школярів до представників дикої фауни засобами художньої літератури (на матеріалі “Книги Джунглів” Р. Кіплінга) / С.Є.Гайдук // Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва “Література. Діти. Час”. − Випуск VI : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Українська література для і про дітей: історичні здобутки й тенденції розвитку” (11 жовтня 2016 року). − Старобільськ : Вид-во ДЗ “Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка”, 2016. −  С. 33−38.
 32. Гайдук С. Сучасні методи навчання англійської мови учнів початкової школи / С. Гайдук // Вісник Львівського університету: Серія педагогічна, вип.  (2016). – С.109 − 116.
 33. Гайдук С.Є. “Екологічна цілісність” епохи романтизму / С. Є. Гайдук // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво (“Екоцентризм: культура і природа”): Тези доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції. − Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. − С. 28.
 34. Гайдук С.Є. Шляхи формування іншомовної соціокультурної компетентності дітей дошкільного віку / С.Є.Гайдук // Молодь і ринок. – № 4 (147). – Дрогобич, 2017. – С. 99–102.

Статті у зарубіжних наукових виданнях:

42.Гайдук С.Є. Образ собаки у поетичній та мистецькій творчості Тараса Шевченка: репрезентація та символіка / С.Є.Гайдук // Colloquia Litteraria Siedlcensia : Tom II. Taras Szewczenko: interpretacje i reinterpretacje / redakcja tomu R. Mnich, M. Markowa. – Siedlce, 2007. – S. 61–72.

Біографія

Народилася у 1979 році в м.Мостиська Львівської обл.

Освіта:

У 2001 році закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова і література та французька мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя англійської і французької мов та зарубіжної літератури.

2005−2008 рр. − навчалася в аспірантурі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Наукові досягнення:

У 2010 році захистила дисертацію на тему: «Символічна парадигма романтичного бестіарію та проблеми її інтерпретації» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.001.15 Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 10.01.06 − теорія літератури.

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри методики викладання іноземних мов.

Досвід роботи:

2001−2010 − викладач кафедри методики викладання іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

З 01.01.2011 по 31.10.2011 − старший викладач кафедри методики викладання іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

З 01.11.2011 по 31.08.2014 − доцент кафедри методики викладання іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

З 01.09.2014 по 31.08.2015 − доцент кафедри порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

З 01.09.2015 − доцент кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

Дні та години консультацій:

Середа : 15.00-16.00  вул. Антоновича

Четвер : 14.00-15.00 вул. Антоновича

Розклад