Крохмальна Галина Іванівна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Телефон (мобільний): (097)9216035

Електронна пошта: halyna.krokhmalna@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

– педагогічна комунікація;

– природа наукового терміна;

– функції термінів у навчальному процесі;

– літературознавча термінологія.

 

Курси

Публікації

Посібники

 1. Крохмальна Галина Сучасна українська літературна мова: навчально-методичний посібник для студентів Педагогічного коледжу / Галина Крохмальна. – Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 244с.
 2. Крохмальна Галина Українська мова професійного спрямування: Навч-метод. посібник для студентів Педагогічного коледжу / Галина Крохмальна. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 130с.
 3. Стахів М.О. Крохмальна Г.І. Сучасна українська літературна мова з практикумом – Львів : навч. посібник / М.О.Стахів, Г.І. Крохмальна. – ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 456с.

Публікації у фахових виданнях

 1.   Крохмальна Г. Літературознавчі терміни вченого — складова терміносистеми його ідіостилю / Галина Крохмальна // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» – 2010. – № 675. – С. 131–135.
 2. Крохмальна Г. Термінна лексика в навчальному процесі/ Галина Крохмальна// Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 50. – С.423-428.
 3. Крохмальна Г. До питання еволюції української літературознавчої терміносистеми. / Галина Крохмальна // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» – 2011. – №709. – С. 84-87.
 4. Крохмальна Г. Явище експлікації терміна в літературознавчому тексті ( на матеріалі статті І.Денисюка) / Галина Крохмальна // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» –2012. – №733. С. 193-195.
 5. Крохмальна Г. Специфіка літературного терміна у структурі наукового тексту (на матеріалі праць Івана Денисюка) / Галина Крохмальна // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» ––2013. – №765. С. 94-98.
 6. Крохмальна Г. І. Особливості функціонування нелітературознавчих термінів у літературознавчих текстах / Г. І. Крохмальна // Молодий вчений. — 2015. — №7. С.143-146.
 7. Крохмальна Г. Семантичне поле шевченкознавчого терміна: дидактичний аспект / Галина Крохмальна // “Апостол правди і науки” : матеріали наукової конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка.- Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – С. 517-521.
 8. Крохмальна Г. І. Особливості фіксації літературознавчих термінів у фаховому словнику // Термінологічний вісник / Зб. наук. пр. : У 2-х ч. – К. : Ін-т укр. мови НАН України, 2015.  – Вип. 3 (2).  – С. 81–86.
 9. Крохмальна Галина. Термінологічна компетентність майбутніх учителів початкової школи: сучасний стан та шляхи вдосконалення/ Г. Крохмальна // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2016р. С.110-117.
 10. Крохмальна Г. Екстрагалузеві терміни в літературознавчих текстах. / Г. Крохмальна // Проблеми української термінології: зб. наук. праць учасників ХIV Міжнар. наук. конф. «Словосвіт 2016». Львів, 2016.  – С.84-87.
 11. Крохмальна Галина. Літературознавчі та фольклористичні терміни в ідіостилі Івана Денисюка  //  Міфологія і фольклор. № 3-4 – 2016.  – С.108-114.
 12. Крохмальна Г. І. Загальнонаукові терміни у літературознавчому тексті  / Г. І. Крохмальна // Молодий вчений. — 2017. — №7. – С.203-206.

 

Статті у зарубіжних наукових виданнях

 1. Krokhmalna H. CONNOTATION OF NON-LITERARY TERMINOLOGICAL UNITS // Щорічний науковий збірник Третьої міжнародної наукової Інтернет-конференції з україністики “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ”. Серія: Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики. München – Berlin, 2013. (С.294-302)
 2. Крохмальна Галина Парадигма літературознавчої системи: функції елементів, еволюція звязків (на прикладі шевченкознавчого тексту І.Денисюка). “Słowo. Tekst. Czas – XII” Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich”. W rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki. Tom 1.-Szczecin -2014-Greifswald. С.143-149.
 3. Halyna Krochmal’na Diskurs fremdsprachlicher Termini:pro und contra. Щорічний науковий збірник Четвертої міжнародної наукової Інтернет-конференції з україністики “Діалог мов –діалог культур. Україна і світ” Серія: Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики. 2013.  München – Berlin, 2014. (С.133-141).
 4. Krochmal’na Halyna Das semantische Feld des literatur wissen schaftlichen Begriffs: Spezifik des Gebrauchs (Семантичне поле літературознавчого терміна: специфіка функціонування) / Галина Крохмальна // Jahrbuch der V. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht” Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2014. München – Berlin, 2015.- S.614-623.
 5. Krochmal’na Halyna Ontologie von Termini im Bereich der Erforschung von Persönlichkeiten nationaler Dichtkunst \\ Jahrbuch der VI. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht” Reihe: Internationale virtuelle  Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2015. S.138-144.

Тези

 1. Крохмальна Г. І. Сучасні тенденції навчальної комунікації вчителя початкової школи. / Г. Крохмальна // Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності : Матеріали теоретико-практичного семінару, 20 січня 2017р. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 104-107.

2. Крохмальна Г. До проблеми функціонування термінів в ідіостилі педагога / Г. Крохмальна // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017.  – С. 29-33.

Біографія

У 2002 – закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

2002- 2008 – викладач  на підготовчих курсах факультету доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка.

2005 – 2013 – викладач української мови в Педагогічному коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка.

2013-2014 – асистент кафедри початкової та корекційної освіти філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

2014 – 2016 – асистент кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2016р. захистила дисертацію на тему: «Терміни в ідіостилі вченого (на матеріалі філологічних праць професора Івана Денисюка)». 10.02.01. Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор І.М. Кочан.

З 2016 – доцент кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

 

 

Розклад