Горук Наталія Михайлівна

Посада: доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Наукові інтереси

Порівняльна педагогіка, соціальні та філософські засади освіти, освіта дорослих, неформальна освіта, освіта жінок, самодирективне, неперервне навчання та інше.

Курси

Вибрані публікації

  1. Горук Н. Концептуальні моделі самодирективного навчання дорослих: теорія і практика / Наталія Горук // Rocznik Polsko – Ukrainski. – Częstochowa – Lwow: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego AJD, 2015. – T. XVII. – S. 420–430.
  2. Горук Н. Коучинг як ефективна технологія формування самоосвітньої компетентності студентів / Наталія Горук // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – Вип. 11. Ч. 1. − С.99-104.
  3. Горук Н. Проектна діяльність як чинник формування умінь самодирективного навчання дорослих в умовах інформаційного суспільства / Наталія Горук // Вища освіта України: теор. та наук.-метод. часопис. – 2014. – №3 (54). Т.ІІ. – С. 375–378.
  4. Horuk N. Adult education issues in Ukrainian educational heritage: European dimension / Nataliya Horuk  // European ideas in the pedagogical thought: from national to supranational points of view. Some totalitarian aspects : ed-rs Ryszard Kucha, Henryk Cudak. – Lodz : Wydawnictwo Spolecznej Akademii Nauk, 2013. – № 43. – Р. 227–246.
  5. Горук Н. Емпіричне дослідження організації неформальної освіти жінoк у США  / Наталія Горук // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Вид-во КПНУ імені І. Огієнка, 2013. – Вип. 14. – С. 60–66.
  6. Горук Н. Основні аспекти реалізації теорій освіти дорослих у вищій школі / Наталія Горук // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – Вип. 619. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – С. 46–52.
  7. Горук Н. Освітні потреби жінок у контексті сучасних трансформаційних процесів (на прикладі неформальної освіти жінок у США) / Н. Горук // Mysl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. – Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. – Tom 1. – C. 194–202.
  8.  Горук Н. Сім’я як важливий чинник формування гендерних ролей, цінностей і стереотипів особистості / Наталія Горук // Rodzina jako nosnik tradycji naradovych, religijnych i patriotycznych / Pod red. H. Bednarskiego i R. Kuchy. – Lowicz – Ryki, 2009. –S.132–138.

Наукова біографія

Кандидат педагогічних наук (2011), доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки (2015).

Закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність – англійська філологія (2000). Ступінь магістра освіти отримала у Ратґерсі, державному університеті штату Нью Джерсі, США (2004) за напрямом “Соціальні та філософські засади освіти”.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію «Проблеми неформальної освіти жінок у США» (за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки), наук. керівник д-р пед. наук Т. С. Кошманова.

З 2004 року працювала на посаді асистента кафедри педагогіки, а з 2014 р. – на посаді доцента кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка. До початку викладацької діяльності працювала вчителем англійської мови у Львівській ЗОСШ №22 та у гімназії «Престиж».

У 2014 та 2016 роках перебувала на стажуванні в Інституті педагогіки Вроцлавського університету (Польща).

Випускниця американської програми міжнародних освітніх обмінів імені Едмунда Маскі, програми жіночих навчальних обмінів “Канада молоді світу” (Canada World Youth), співзасновниця та членка правління Української асоціації дослідників освіти.

Учасниця грантових проектів «Реформування та підвищення якості вищої освіти в Україні» (2016-2017) та «Вдосконалення освіти вчителів для прикладного навчання в галузі професійної освіти» (2016-2018).

Викладає курси: Педагогіка, Педагогіка вищої школи, Педагогічна майстерність, Майстерність педагогічної діяльності, Основи науково-педагогічних досліджень.

Список наукових праць налічує понад 40 публікацій.

Проекти

  • Участь у написанні та виконанні колективного грантового проекту «Реформування та підвищення якості вищої освіти в Україні» (менеджер проекту, спільно із ініціативною групою членів Української асоціації дослідників освіти) за фінансової підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні (чинний до 1.04.2017).
  • Участь у написанні та виконанні колективного грантового проекту в рамках Програми Еразмус+ (№ 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP) «Вдосконалення освіти вчителів для прикладного навчання в галузі професійної освіти» («Improving Teacher Education for Applied Learning in the Field of Vocational Education»), ініційованого Університетом Констанци, Німеччина (чинний до 14.10.2018).

Розклад