Субашкевич Ірина Романівна

Наукові інтереси

Соціальна психологія; медіа-психологія; арт-терапія.

Працює над дисертаційним  дослідженням на тему: «Медіапсихологічні чинники формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді».

Навчальні дисципліни:

 • Вступ до спеціальності
 • Етика і психологія сімейного життя
 • Самовиховання і саморегуляція особистості
 • Основи медіаграмотності
 • Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу

Курси

Публікації

Навчально-методичні посібники:

 1. Субашкевич І. Р. Формування ціннісно-смислової сфери студентів педагогічних спеціальностей медіапсихологічними технологіями : [практ. посіб.] / Ірина Романівна Субашкевич. – Львів : Растр-7, 2016. – 59 с.

Публікації у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Субашкевич І. Р. Дослідження медіапсихологічних чинників формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді (наукове обґрунтування) / І. Р. Субашкевич. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2016. – №5. – С. 125–130.

 

Публікації у зарубіжних наукових виданнях:

 1. Subashkevych I. Formation of the axiological sphere in students under the influence of media factors / I. Subashkevych// Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Issue: 4 (16) – cо-publ.: Publishing office: Accent graphics communications – Hamilton, ON, 2016. – Р. 52–62.

Публікації у фахових виданнях України:

 1. СубашкевичІ. Р. Медіапсихологічні технології у підготовці педагогів в умовах вищої освіти / І. Р. Субашкевич. // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2015. – №1. – С. 75–83.
 2. СубашкевичІ. Р. Модифікація методики О. Фанталової «Рівень співвідношення «цінності» і «доступності» в різних життєвих сферах» / І. Р. Субашкевич. // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2015. – №4-5. – С. 77–87.
 3. Субашкевич І. Р. Соціально-психологічний практикум формування професійних цінностей майбутніх педагогів / І. Р. Субашкевич. // науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2016. – №4. – С. 157–162.
 4. Субашкевич І. Р. Емпірична класифікація медіаспоживачів у контексті медіапсихологічних чинників формування ціннісно-смислової сфери / І. Р. Субашкевич. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. – 2016. – Вип. 2. – С. 54–63.

Наукові публікації у інших виданнях:

 1. Субашкевич І. Р. Професіограма сучасного фахівця із соціально-педагогічної роботи / І. Р. Субашкевич. // Тези круглого столу «Педагогічна практика як складова фахового формування студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка»: досвід, реалії, перспективи». – 2013. – С. 50–53.
 2. Субашкевич І. Р. Змістове наповнення курсу «Основи медіаграмотності» для студентів педагогічних спеціальностей / І. Р. Субашкевич. // Матеріали науково-практичного семінару з міжнародною участю «Медіаосвіта в Україні: інноваційний досвід і перспективи впровадження». – 2014. – С. 27 – 31.
 3. Субашкевич І. Р. Зміст ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді / І. Р. Субашкевич. // ХХХІХ Міжнародна науково практична конференція «Якість вищої освіти: чинники формування конкурентоспроможності випускників». – 2014. – С. 261–263.
 4. Субашкевич І. Р. Медіаосвітні технології формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді / І. Р. Субашкевич. // Матеріали ІV Всеукраїнського педагогічного конгресу «Реформування освітньої системи в Україні в контексті європейської інтеграції». – 2014. – С. 403 – 408.
 5. СубашкевичІ. Р. Впровадження медіаосвіти в процес фахової підготовки майбутніх педагогів [Електронний ресурс] / І. Р. Субашкевич // Матеріали Третьої міжнародної науково-методичної конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.aup.com.ua/ml/Zbirnyk_konf_2015.pdf.
 6. СубашкевичІ. Р. Дослідження ціннісно-смислової сфери студентської молоді / І. Р. Субашкевич. // Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2016. – С. 58–62.
 7. СубашкевичІ. Р. Впровадження медіа освітніх технологій в навчально-виховний процес ВНЗ / І. Р. Субашкевич. // Міжнародна науково-практична заочна конференція «Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи». – 2015. – С. 125–126.
 8. СубашкевичІ. Використання медіаосвітніх практик у процесі формування ціннісно смислової сфери майбутніх педагогів [Електронний ресурс] / Ірина Субашкевич // Четверта міжнародна науково-методична конференція «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.aup.com.ua/ml/Zbirnuk_konf_2016.pdf.
 9. Субашкевич І. Р. Медіаосвіта як засіб формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді / І. Р. Субашкевич. // Міжнародна науково практична інтернет-конференція «Від медіа грамотності до медіа культури: стратегії, проблеми,перспективи». – 2016. – С. 99–101.
 10. Субашкевич І. Р. Концептуалізація застосування медіаосвітніх програм у процесі підготовки українських педагогів нової генерації / І. Р. Субашкевич. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього». – 2016. – С. 85–89.
 11. Субашкевич І. Р. Психологічні механізми формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді з використанням медіаосвітніх технологій / І. Р. Субашкевич. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Aktualne pytania i problemy rozwoju nauk społecznych». – Кєльце, Республіка Польща, 2016 . – С. 121–125.

Розклад