Кость Світлана Петрівна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

педагогічна комунікація, міжкультурна комунікація, питання медіаграмотності, правовий дискурс ЗМІ.

Курси

Публікації

Статті у фахових виданнях

 1. Кость С.П., Токарська А.С. Способи тлумачення правових текстів у ЗМІ // Економіко-правовий часопис. Збірник наукових праць / Головний редактор О.К. Марін. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – Вип. 2. – 392 с. – С. 211 – 222.
 2. Кость С. Особливості правового медіатексту // С. Кость // Наукові записки інституту журналістики [за заг. ред. Дзюбенко Г. А.]. – К., 2010. – Т. 41. – С. 108 – 112.
 3. Кость С. Семантико-теоретичний аналіз функціювання терміна дискурс // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – № 675 – Проблеми української термінології. – Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 206 с. – С. 121 – 125.
 4. Кость С. Текст і газетний правовий дискурс як засоби комунікації ЗМІ // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2006. – Вип. 14. – 556 с. – С. 306 – 313.
 5. Кость С. Функціонування правового дискурсу в обласній пресі (за публікаціями газет «Високий Замок» та «Експрес») // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2007. – Вип. 15. – 472 с. С. 346 – 354
 6. Кость С.П. Причини виникнення та особливості функціонування у газетах правового дискурсу з ознаками девіантності / Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / відп. ред. М. М. Романюк; НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства. — Львів, 2013. — Вип. 3(21). — 616 с. – С. 381-389.
 7. Правовий і юридичний газетні дискурси: питання диференціації / Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / головний редактор М.М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – Вип. 2. – 584 с. – C. 479 – 486.
 8. Параметри правового газетного дискурсу / Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / головний редактор М.М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – Вип. 4. – С. 488 – 496.
 9. Кость С. П. Функціонування правового дискурсу з ознаками девіантності у газетній практиці // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / головний редактор В. В. Середа. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – Вип. 2. – 524 с. – С. 422 – 430.
 10. Правовий текст як соціально-мовленнєве явище комунікації // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / головний редактор В. В. Середа. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. –Вип. 3. – 388 с. – С. 323 – 330.
 11. Мистецтво спілкування: сутнісні характеристики / Вісник Львівської національної академії мистецтв Вип. 26. — Львів: ЛНАМ, 2015. — 480 с., іл. – С. 342 – 349.
 12. Кость С., Ясінський В. Здоров’язберігаюча концепція в контексті акмеологічної моделі розвитку особистості // Наукові записки / Ред.. кол.: В.В. Радул, В.А. Кушнір та ін. – Випуск 135. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2015. – 268 с. (Серія: Педагогічні науки). – С. 131 – 135.
 13. Кость С. Правовий газетний дискурс: ознаки, функції, підвиди // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – №782 (Юридичні науки). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 653с. – С. 54 – 58.
 14. Кость С., Токарська А. Герменевтико-комунікативні концепти тлумачення правових текстів у ЗМІ і ЗМК // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – №782 (Юридичні науки). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 653с. – С. 59 – 64.

Монографія

Кость С.П. Правовий дискурс газет України: монографія / Світлана Петрівна Кость. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 185 с.

Посібники

 1. Правова міжкультурна комунікація: до Євро – 2012: навчальний посібник / [О. Бойко, І. Казимир, Б. Кравець, С. Кость, Г. Ойцевіч, А. Токарська, О. Федишин, О. Цибух; за заг. ред. д-ра юрид. наук А.С. Токарської]. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 234 с.
 2. Правова міжкультурна комунікація: до Євро-2012: навчальний посібник / [О. Бойко, І. Казимир, Б. Кравець, С. Кость, Г. Ойцевіч, А. Токарська, О. Федишин, О. Цибух; за заг. ред. д-ра юрид. наук А.С. Токарської]. – Львів-Щитно, 2011. – 240 с.
 3. Історія України: навчальний посібник / за ред. проф. Гетьманчука М.П. – Львів : ЛьвДУВС, 2015. – 210 с. (Р. 8. С. 150 – 172).
 4. Українська мова за професійним спрямуванням навчальний посібник / за ред. проф. Гетьманчука М.П. – Львів : ЛьвДУВС, 2016. – 336 с.
 5. Кость С.П. Конфліктологія. Словник: поняття, категорії, терміни. – / За заг. ред. Гетьманчука М.П., Балинської О.М. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 275 с. – C. 170-220.

Статті у нефахових виданнях

 1. Кость С. Використання інтерактивних методів навчання під час викладання української мови як іноземної // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: Збірник наукових статей / за загальною редакцією І.Я. Сковронської. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 220 с. – С. 65 – 69.
 2. Кость С. Роль інноваційних методів у викладанні української мови як іноземної // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: Збірник наукових статей / За загальною редакцією І.Ю. Сковронської. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 172 с. – С. 68 – 74.
 3. Кость С. Загальні питання методики викладання української мови у вищих навчальних закладах / Актуальні питання навчання іноземних мов для спеціальних цілей / за заг. Ред.. І.Ю. Сковронської . – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 156 с. – С. 51-57.
 4. Кость С. Гра як різновид сучасних інноваційних тенденції в  освіті / Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: збірник наукових статей / за заг. ред. І. Ю. Сковронської. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 156 с. – C. 97- 101.
 5. Кость С.П., Мельник М.В. Когнітивно-комунікативний підхід до навчання професійно-орієнтованої української мови як іноземної у ВНЗ / Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: збірник наукових статей / за заг. ред. І. Ю. Сковронської. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 156 с. С. 68 – 73.
 6. Кость С.П., Ясінський В.П. Особливості розвитку творчої особистості школяра в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського // Психолого-педагогічні погляди В.О. Сухомлинського на навчально-виховний процес / Збірник матеріалів між кафедрального науково-методичного семінару факультету психології ЛьвДУВС: 27 листопада 2013 р. // Упоряд. Ю.Р. Сурмяк. Львів: Ліга Прес, 2014. – 174 с. – С. 82 – 86.
 7. Кость С., Мельник М. Застосування дидактичних ігор як різновиду новітніх інтерактивних технологій у навчальному процесі вищої школи // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: збірник наукових статей / за заг. ред. І. Ю. Сковронської. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 156 с. – C. 60-66.
 8. С. Кость, О. Гайда. Сутність методичної концепції викладання української мови як іноземної у вищих навчальних закладах // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: збірник наукових статей / за заг. ред. І. Ю. Сковронської. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 156 с. – C. 52 – 60.
 9. Вплив мас-медіа на процес виховання у вищих навчальних закладах // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: збірник наукових статей / за заг. ред. І. Ю. Сковронської. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 156 с. – C. 60-66.
 10. Кость С.П._Реалізація термінів і ключових понять в медіаосвіті // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: збірник наукових статей / за заг. ред. І. Ю. Сковронської. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 176с. – C. 65-71.

Тези конференцій

 1. Svitlana Kost’. Youth discourse as a kind of mass media // Молодь України в контексті міжкультурної комунікації: Тези доповідей Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, Україна, 27 квітня 2006 . – Д.: Вид-во ДУЕП, 2006. – 236 с. – С. 97.
 2. Кость С. П. Особливості мовностилістичної оцінки нормативно-правових актів // Проблеми культури професійної мови фахівця: теорія та практика: Матеріали УІІІ міжнародної науково-методичної конференції. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2008. – 312 с. – С. 41 – 46.
 3. Кость С. П. Особливості юридико-лінгвістичного тлумачення правового дискурсу // Міжнародна наукова конференція «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії», 16 – 18 квіт. 2008, Каф. українознавства та філос. і політології Харківського національного економічного університету.
 4. Кость С. П. Вплив теледискурсу на комунікацію молоді // Materialy V Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Aktualne problemy novoczesnych nauk – 2009», 07 – 15 czerwca 2009 roku. – Volume 16. Filologiczne nauki. Muzyka I zycie. – Przemysl. Nauka I studia – 88 str. – S. 27 – 28. // http://www.rusnauka.com./Page_ru.htm
 1. Кость С. П. Закони спілкування у професійній діяльності працівників ОВС // Роль суспільно-політичних дисциплін у формуванні світогляду працівників органів внутрішніх справ: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2009р. / [За науковою редакцією М. П. Гетьманчука та В. С. Бліхара]. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – 164 с. – С. 63 – 67.
 2. Кость С. П. Міжкультурна комунікація як вияв соціальної взаємодії // ІІ Международная научно-практическая конференция «Наука и технологии: шаг в будущее – 2010», 27.02 – 05.03.2010 // Materialy VІ Mezinarodni vedecko-prakticka conference «Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2010», 27 unora – 05 brezen 2010 roku. – Dil 11. Filologicke vedy. Psychologie a sociologie. Hudba a zivot: Praha. Publishing House «Education and Science» s. r. o – 80 stran.
 3. Кость С. Комунікативні перешкоди у взаємодії працівників ОВС із громадянами // Міжвузівська науково-практична конференція з проблем розвитку та функціонування державної мови «Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи», 06 лист. 2009 р., КНУВС, каф. юридичної лінгвістики.
 4. Кость С. Значення невербальних засобів спілкування в системі міжкультурної комунікації для правників // Materialy VІ Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Aktualne problemy novoczesnych nauk – 2010», 07 – 15 czerwca 2010 roku. – Volume 24. Filologiczne nauki.: –  Przemysl. Nauka I studia – 72 str. – S. 40 – 42.
 5. Кость С. Функціонально-комунікативне розуміння сутності правового медійного дискурсу // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи [Текст], тези доп. УІ Міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 5 листоп. 2010р.) / [ред.. кол.: В. В. Коваленко, О. М. Джужа, М. В. Костецький та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2010. – 116 с. – С. 93 – 94.
 6. Кость С. Функціонально-комунікативне розуміння сутності правового газетного дискурсу // Materialy VІ Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami – 2010», 07 – 15 listopada 2010 roku. – Volume 11. Filologiczne nauki. Historia. Filozofia.: – Przemysl. Nauka I studia – 112 str. – S. 40 – 42.
 7. Кость С. Етимологія терміна дискурс // Матеріали за 7-ма международна научна практична конференция «Перспективные научные исследования – 2011», 17 – 25 февраля 2011 г. – Т. 10. Филологични науки / София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 96с тр. – Стр. 79 – 81 // http://www.rusnauka.com/6_PNI_2011/Philologia/7_80101.doc.htm
 8. Кость С. П. Теорія і практика Євро – 2012: освоєння національних стилів комунікації // Проблеми юридичної науки: філософський, теоретичний та історичний аспекти : Матеріали міжрегіонального круглого столу (Львів, 14 квітня 2011 року). – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 244 с. – С. 29 – 32.
 9. Кость С.П., Токарська А.С. Мас-медійний ресурс впливу на виховний процес у ВНЗ // Роль суспільно-політичних дисциплін у формуванні світогляду працівника органів внутрішніх справ: матеріали ІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 3 червня 2011 р.); [за наук. ред.. проф. М.П. Гетьманчука]. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 300 с. – С. 189 – 194.
 10. Кость С.П. Сегмент мовлення: суржик / Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи [Текст] : матеріали УІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 30 листоп. 2012 р.). – К. :    Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 160 с. – С. 12 – 14.
 11. Кость С.П. Правовий дискурс з ознаками девіантності: визначення та причини виникнення // Materialy IX mezinarodni vědecko – prakticka konference «Moderni vymoženosti vědy – 2013». – Dil 43. Filologicke vědy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – 122 stran. – S. 81-83.
 12. Кость С.П. Девіантність у правовому газетному дискурсі // Материали за 9-а международна научна практична конференция, «Бъдещите изследвания», – 2013. Том 18. Филологични науки. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 80 стр. – С. 69-71.
 13. Кость С.П. Семантика правового газетного дискурсу з ознаками девіантності // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події», 25-31 березня 2013, ЛДУБЖ. / http://ubgd.lviv.ua/moodle/mod/folder/view.php?id=5818.
 14. Кость С. П. Правовий газетний дискурс: порушення норми / Збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції [«Методичні аспекти історично-правової освіти на сучасному етапі»], 20 лютого 2013, ЄІСН РВНЗ КГУ (м. Ялта). – Євпаторія, 2013. – 244 с. – С. 229 – 230.
 15. Кость С.П., Cковронська І.Ю. Толерантність як ціннісна складова культури миру // «Проблеми моралі: теорія та практика». Збірник тез учасників ІУ Міжнародної наукової конференції з етики (м. Івано-Франківськ м. Яремне, 24 – 25 травня 2013 року) під заг. ред. д-ра філософ. наук, проф. Ларіонової В.К., к-та філософ. Наук, доц. Радченко О.Б. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. – 216 с. – С. 85 – 88.
 16. Толерантність як явище: загальні зауваги // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania światowej nauki – 2014» Volume 13. Filozofia. : Przemyśl. Nauka i studia – 88 str. – C. 52 – 54.
 17. Ненормативність правового дискурсу // Мовна ситуація та мовна політика в Україні: Тези ІV Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Мовна ситуація та мовна політика в Україні», 28 лютого 2014 р. [Текст] – К: Нац. акад. внутр. справ. – 2014.– 247 с. – С. 220-222.
 18. Кость С.П., Кость С.О. Функції та види спілкування // ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференції «Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події» //  http://ubgd.lviv.ua/moodle/mod/folder/view.php?id=8329
 19. Кость С.П. Особливості соціальної взаємодії у міжкультурній комунікації // Організаційно-управлінські, економічні, психолого-педагогічні аспекти забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ): Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2014. – 232 с. – С. 126-128.
 1.  Кость С.П. Влияние масс-медиа на сознание молодежи в условиях глобализационных процессов \\ Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва : мат. Міжнароднай навук.-практ. канф. (28-29 лістапада 2013 г., гор. Мінск) : У 2 частках. Ч. 2 :/ уклад. Н.С. Бункевiч [i iнш.]; гал. рэд. А.І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – 463 с. – С. 344 – 347.
 2. Кость С.П. Ознаки правового газетного дискурсу // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи [Текст] : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 28 листоп. 2014 р.). – К. :    Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 168 с. – С. 120 – 122.
 3. Функції правового дискурсу // ІV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події», 30 вересня – 3 жовтня 2015 року, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, гуманітарний інститут, кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи // http://ubgd.lviv.ua/moodle/mod/folder/view.php?id=9495#. – С.1-3.
 4. Андрушко Л.М., Кость С.П. Психологія ділового успіху як основа професійного зростання студентською молоді.// Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальна робота в Україні: становлення, перспективи, розвиток», ЛДУБЖ. – 2016.– С.185-192.
 5. Кость С.П. Мистецькі пошуки творчого об’єднання «Театр у кошику» в рефлексії Б. Присяжної // Драма, вистава, глядач… : матеріали Дев’ятих міжнародних мистецтвознавчих читань, присвячених пам’яті професора В. М. Айзенштадта, 2 листопада 2016 р. ‒ Харків : Видавництво «Точка», 2016. ‒ 112 с. – С. 44-45.
 6. 29. Андрушко Л.М., Кость С.П. Девіантна поведінка студентів як психологічна проблема // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції 2016 28-29 жовтня. Частина ІІ. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – 310 с. – С. 74-79.
 7. 30. Кость С. Теоретична основа медіаосвіти / Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих дослідників «ЗМІ та демократичний розвиток України». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 148. – с. 50 – 54.

Методичні матеріали

 1. Бичко З.М., Кость С.П., Медвідь Н.В., Мельник М.В. Імплікація проблем української мови (за професійним спрямуванням) // за заг. ред. Мельник М.В. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 20014. – 57 с.
 2. Кость С.П., Методичні матеріали до підготовки і проведення практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (Синтаксичні норми у діловому мовленні) – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 55 с.
 3. Методичні матеріали до підготовки і проведення практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (Морфологічні норми у діловому мовленні) – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 55 с.
 4. Кость С.П. Методичні матеріали до підготовки і проведення практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (Синтаксичні норми у діловому мовленні) – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 59 с.
 5. Кость С.П. Методичні матеріали до підготовки і проведення практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (Морфологічні норми у діловому мовленні). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. – 61 с.
 1. Кость С.П. Українська мова (за професійним спрямуванням): плани проведення практичних занять для курсантів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» / Гайда О.М., Кость С.П. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016 р. – 37 с. (рукопис)
 2. Кость С.П. Українська мова (за професійним спрямуванням): плани проведення практичних занять для курсантів за напрямом підготовки 6.030402 «Правознавство» / Гайда О.М., Кость С.П. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016 р. – 37 с. (рукопис)
 3. Кость С.П. Методичні матеріали до підготовки і проведення практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (Синтаксичні норми у діловому мовленні) – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. – 59 с.
 4. Українська мова (за професійним спрямуванням): навчально-методичні матеріали (програма навчальної дисципліни, робоча програма, тематичні плани, питання до заліку / іспиту) для студентів спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент» / Кость С.П. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. – 65 с. (рукопис)
 5. Українська мова (за професійним спрямуванням): плани проведення практичних занять для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент» / Кость С.П. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2017. – 36 с. (рукопис)
 6. Кость С.П. Методичні матеріали до підготовки і проведення практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (Морфологічні норми у діловому мовленні). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2017. – 56 с.

Рецензії

 1. Рецензія на монографічний збірник Мельник М.В. «Фейлетони Романа купчинського» / М.В. Мельник: Монографія. – Стрий: «Видавничий Дім «Укрпол», 2015. – 676 с.
 2. Рецензія на збірник наукових статей «Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей» / за заг. ред. І. Ю. Сковронської. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 156 с.
 3. Рецензія на ККР з курсу «Екстремальна журналістика» для студентів напряму «журналістика» ІНПП НУ «Львівська політехніка» кандидата наук із соціальних комунікацій доцента Рак О.Ю.
 4. Відгук на автореферат дисертації Мудрохи В.О. «Науково-методична діяльність львівської національної наукової бібліотеки України імені
  В. Стефаника: історико-функціональний аспект та інноваційні особливості», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
 5. Відгук на автореферат дисертації Петрушки А.І. «Прогностична модель носіїв науково-популярного контенту як втілення їхніх функціональних характеристик», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій зі спеціальності 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій.

 

 

 

 

 

 

 

 

Біографія

Доцент кафедри початкової та дошкільної освіти ЛНУ ім. І. Франка
Доцент кафедри українознавства Львівського державного університету внутрішніх справ;
Викладач української ділової мови медичного училища ТзОВ Центр «Медик»;
Вчитель української мови та літератури.

Освіта

Самбірське педагогічне училище ім. Івана Филипчака, спеціальність: вчитель молодших класів.
Львівський національний університет ім. Івана Франка, спеціальність: філолог, викладач української мови і літератури.
Науковий ступінь – кандидат наук із соціальних комунікацій; спеціальність 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики.
Тема дисертації: «Правовий і девіантний дискурси у комунікативній практиці газет України»).
Вчене звання – доцент кафедри українознавства.

Години консультацій:

вівторок (чис.) з 13.30 до 14.50 – кафедра початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти (каб. 45, вул. Туган-Барановського, 7).

Розклад