Ковальчук Лариса Онисимівна

Посада: доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Електронна пошта: larysa.kovalchuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

 • філософія освіти;
 • культурологічні проблеми освіти;
 • історія розвитку шкільництва та педагогічної думки в Україні і за кордоном;
 • актуальні проблеми навчання й виховання учнівської та студентської молоді;
 • педагогічна культура вчителя та викладача вищої школи, професійна майстерність педагога, культура професійного мислення педагога;
 • питання порівняльної педагогіки, світові тенденції розвитку вищої освіти;
 • інноваційні технології навчання тощо.

Курси

Вибрані публікації

Статті у зарубіжних наукових виданнях

 1. Kovalchuk L. The prominent Ukrainian scientist Grygorij Washchenko about the creation of the national system of education and training on cross-roads of ХХ century Ukrainian pedagogy / Larysa Kovalchuk, Bogdan Kovalchuk // The old and thinking about Education : Studia i monografie [Editors: Ryszard Kucha and  Sławomir Cudak], Lodz : Wyd-wo Społecznej Academii Nauk. – 2013. – № 42. – P. 433 – 462.
 2. Kovalchuk L. Modeling of cultural and educational environment as a pedagogical condition of forming of professional thinking culture of future teachers / Larysa Kovalchuk // European Scientific Journal. – 2014. – 10, № 22. – P. 69 – 88.
 3. Kovalczuk L. Znaczenie educacji i wychowania prewenzsyjnego w przygotowaniu nauczycieli chemii i biologii / L.Kovalczuk, O.Kovalczuk // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – 2004. – T.XXIV. – S. 261 – 266.
 4. Kovalczuk L. Wykorzystanje technologii komputero­wego nauczania w procesach przygotowania nauczycieli w klasyczym uniwersytecie / L.Kovalczuk, O.Kovalczuk, W.Kinzibalo / Prozesy globalizacji a ksztalcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe: Materiały międzynarodowej konferencji. – Rzeszów: W-wo Uniwersytetu Rzeszows­kiego, 2006. – S. 367 – 379.
 5. Ковальчук Л. Формування іміджу вчителя як запорука його успіху в майбутній педагогічній діяльності / Л. Ковальчук / Edukacja nauczycieli wobec przemian szkoły: Materiały międzynarodowej konferencji / Pod red. E.Laski. – Rzeszów: W-wo Un-tu Rzeszows­kiego, 2007. – S. 256 – 265.
 6. Kovalczuk L. Zawodowe samookreślenie, identyczność, identyfikacja, ukierunkowanie na przyszły zawód jako problem badawczy pedagogiki pracy / L.Kovalczuk, В.Kovalczuk / wartości w pedagogice pracy: Monograficzna seria wydawnnicza / Pod red. Baraniak. – Warszawa. – Radom: Instytut Badań edukacyjnych, 2008. – T. 174. – S. 89-98.
 7. Ковальчук Л. Формування духовної культури як основи розвитку особистості молодої людини / Л. Ковальчук // Rodzina jako nośnik tradycji narodowych, religijnch i patriotycznych: Praca zbiorowa / Pod red. H.Bednarskiego i R.Kuchy. – Łowicz–Ryki: Magic, 2009. – C. 170 – 174.
 8. Kowalczuk L. Kształtowanie kultury komunikacji pszyszlego nauczyciela w klasycznych uniwersytetach Ukrainy (w kontekście dialogu kultur) / L. Kowalczuk, N. Zajaczkiwska / Edukacja w dobie przemian kulturowych: Księga Jubileuszowa dedukowana profesorowi Januszowi Sztumskiemu / Pod red.Rędzińskiego i M.Łapota. – Cęnstochowa: W-wo im. S.Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Cęnstochowie, 2009. – 649 s. – S. 121 – 131.
 9. Ковальчук Л. Григорій Ващенко — видатний український учений, педагог, психолог, філософ, публіцист / Л. Ковальчук // Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni ХІХ – ХХ wieku / Pod redakcją naukową Anny Haratyk. – Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo oświatowe, 2011. – 301 s. – S. 127 – 138.
 10. Ковальчук Л. Толерантність і діалог у формуванні культури професійного мислення майбутніх педагогів / Л. Ковальчук // Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. – T. 2. Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej. – Rzeszów: W-wo Un-tu Rzeszowskiego, 2012. – S. 592 – 603.
 11. Ковальчук Л. Педагогічні здібності як інтегрований чинник формування культури професійного мислення майбутніх учителів природничих дисциплін // Szkoła twórcza w odtwórczym świecie. – T. II / Larysa Kovalchuk. – [pod redakcją Jana Krukowskiego i Anny Włoch]. – Kraków : Wyd-wo Wydziału Pedagogicznego Un-tu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2013. – 503 s. – S. 156 – 168. (Seria : Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej).
 12. Ковальчук Л. Методологічні засади дослідження культурної парадигми освіти у контексті викликів процесів глобалізації / Лариса Ковальчук // Pedagogika. – Częstochowa  : W-wo im. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Cęnstochowie, 2013. – T. XXII. – S. 77 – 86.
 13. Ковальчук Л. Дитиноцентризм духовно-моральної парадигми видат­ного українського вченого Григорія Ващенка (1878 – 1967) / Лариса Ковальчук // Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX – XX wieku. – T. : Dziecko w teorii i praktyce pedagogicznej [Za red. A. Haratyk, I. Myshchyshyn]. – Wrocław : Wrocławskie Wyd-wo Oświatowe, 2014. – 287 s. – S. 27 – 38.
 14. Rola rodziny i szkoły w kształtowaniu kultury myślenia, tożsamości kulturowej i tolerancji u młodej osoby / Larysa Kovalchuk // Wychowanie w rodzinie : Tożsamości rodzin na przestrzeni XIX i XX [Pod red. S.Walasek, A. Szerląg]. – Wrocław–Jelenia Góra : Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. – T. IX (1). – S. 93 – 126.
 15. Полікультурність і міжкультурна компетентність у контексті формування культури професійного мислення вчителя / Лариса Ковальчук // Rocznik Polsko-Ukrainski / pod. red. K. Redzinskiego, D.  – Czestochowa-Lwow: Wydawnictwo im. S. Podobinskiego Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie, 2015. – T. XVII. – S. 220-239.
 16. Ковальчук Л.А. Инновационная направленность профессиональной деятельности педагога / Л.А. Ковальчук // Материалы ІХ международной научно-практической конференции [“Постдипломное педагогическое образование: традиции и инновации”], Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская академия Постдипломного педагогического образования, 25 марта 2011 г. – СПб. : СПбАППО, 2011. – 246. – С. 228 – 231.
 17. Ковальчук Л.А. Моделирование педагогической деятельности: аспект исследования культуры профессионального мышления будущих педагогов / Л.А. Ковальчук // Психология. Социология. Педагогика. – М. : ИНГН, 2013. – № 6 (31). – С. 13 – 17.

 Статті у наукових фахових виданнях

 1. Ковальчук Л.О. Педагогічна технологія реалізації міжпредметних зв’язків у навчальному процесі ВНЗ / Л. Ковальчук // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – № 6. – С. 52 – 60.
 2. Ковальчук Л. Організаційні принципи впровадження педагогічної технології реалізації міжпредметних зв’язків у навчальний процес / Л. Ковальчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2002. – Вип. 16. – Ч.2. – С. 30 – 38.
 3. Ковальчук Л. Шляхи оптимізації та інтенсифікації процесу навчання під час вивчення педагогіки студентами хімічного факультету класичного університету / Л. Ковальчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2003. – Вип. 17. – С. 106 – 117.
 4. Ковальчук Л. Використання комп’ютерної технології навчання під час вив­чення курсу педагогіки в умовах класичного університету / Л. Ковальчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2004. – Вип. 18. – С. 51 – 60.
 5. Ковальчук Л. Педагогічна взаємодія викладача і студентів під час викорис­тання нових інформаційних технологій навчання у процесі вивчення педаго­гічних дисциплін / Л. Ковальчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2005. – Вип. 19. Ч. 2. – С. 17 – 25.
 6. Ковальчук Л. Активізація самостійної роботи учнів у процесі вивчення хімії в загальноосвітній школі / Л. Ковальчук, І. Мідяна // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2005. – Вип. 20. – С. 89 – 99.
 7. Ковальчук Л. Формування емпатійних інтересів студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін у класичному університеті // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2006. – Вип. 21. Ч. 2. – С. 82 – 91.
 8. Ковальчук Л. Формування іміджу майбутнього вчителя у процесі вивчення пе­дагогічних дисциплін у класичному університеті / Л. Ковальчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2007. – Вип. 22. – С. 65 – 73.
 9. Ковальчук Л. Міжпредметні зв’язки у процесі вивчення хімії в загаль­ноосвітній школі / Л. Ковальчук, І. Когут // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2008. – Вип. 23. – С. 81 – 90.
 10. Ковальчук Л. Розвиток професійного мислення майбутнього вчителя на засадах фреймового підходу до вивчення педагогічних дисциплін у класичному університеті / Л. Ковальчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2008. – Вип. 23. – С. 103 – 112.
 11. Ковальчук Л.О. Педагогічна спрямованість як інтегрований чинник формування культури професійного мислення майбутнього вчителя хімії / Л.О.Ковальчук // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. Сер.: Педагогіка. – 2008. – №3. – С. 55 – 63.
 12. Ковальчук Л. Культура професійного мислення як складова педагогічної культури майбутнього вчителя / Л. Ковальчук // Молодь і ринок. – 2008. – № 10 (45). – С. 63 – 66.
 13. Ковальчук Л. Застосування інтегрованого підходу як чинника підвищення компетентності учня під час вивчення шкільного курсу хімії / Л. Ковальчук, Л. Лущ // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2008. – Вип. 24. – С. 28 – 37.
 14. Ковальчук Л. До питання організації науково-педагогічних досліджень сту­дентів хімічного факультету класичного університету / Л. Ковальчук, Р. Гла­дишевський, М. Коник, З. Шпирка // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2008. – Вип. 24. – С. 77 – 86.
 15. Ковальчук Л. Розвиток педагогічної техніки майбутнього вчителя у процесі вивчення педагогічних дисциплін в класичному університеті / Л. Ковальчук // Вісник Житомир. держ. ун-ту ім. І. франка. – 2009. – Вип. 43. – С. 69 – 73.
 16. Ковальчук Л. Формування готовності майбутнього педагога до інноваційної професійної діяльності / Л. Ковальчук // Вісник Запоріз. нац. ун-ту. Серія “Педагогічні науки”. – 2009. – № 1. – С. 72 – 81.
 17. Ковальчук Л. Культурологічна спрямованість як ознака високого рівня професіоналізму викладача вищої школи / Л. Ковальчук, М. Коник // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2009. – Вип. 25. – Ч. 1. – С. 197 – 206.
 18. Ковальчук Л. Формування готовності майбутнього педагога до застосування інформаційних технологій навчання у вищій школі / Л.Ковальчук, Р.Гладишевський, Ю.Луцишин, О.Сеньковський // Вісник Львівського університету. Сер. пед. – 2009. – Вип. 25. – Ч. 3. – С. 40 – 52.
 19. Ковальчук Л. Культурологічний підхід до розвитку професійного мислення майбутніх педагогів / Л.Ковальчук // Педагогічні науки. – Херсон: ХДУ, 2009. – Вип. LIV. – С. 315 – 321.
 20. Ковальчук Л. Роль культуротворчого потенціалу вищого навчального закладу у формуванні професійного мислення майбутніх педагогів / Л. Ковальчук // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. – 2009. – Ч. 1. – С. 15 – 23.
 21. Ковальчук Л. Культурологічний підхід у дослідженні освітнього простору в контексті процесів глобалізації та інтеграції / Л. Ковальчук // Науковий вісник Чернів. Ун-ту: Педагогіка та психологія. – 2009. – Вип. 469. – С. 61 – 70.
 22. Ковальчук Л. Рефлексивні механізми формування культури професійного мислення майбутніх педагогів / Л.Ковальчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2010. – Вип. 26. – С. 56 – 68.
 23. Ковальчук Л.О. Підготовка до виховної діяльності як складова формування культури професійного мислення майбутніх педагогів / Л.О. Ковальчук // Вісник Чернігів. держ. пед. ун-ту. – 2010. – Вип. 79. – С. 107 – 111. (Серія: Педагогічні науки).
 24. Ковальчук Л.О. Дослідження проблеми культури мовлення у контексті форму­вання культури професійного мислення майбутніх педагогів / Л.О. Ковальчук // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. – 2011. – Вип. – 6. – С. 119 – 126.
 25. Ковальчук Л. Проблема формування культури професійного мислення майбутніх педагогів в українських науково-педагогічних дослідженнях / Л. Ковальчук // Обрії. Сер. Педагогіка. – 2011. – № 2 (33). – С. 29 – 32.
 26. Ковальчук Л.О. Педагогічне проектування в контексті формування культури професійного мислення майбутніх педагогів / Л.О. Ковальчук // Наука і освіта. Сер. Педагогіка. – 2011. – Вип. – 6. – С. 119 – 123.
 27. Ковальчук Л. Розвиток творчого потенціалу студентів у процесі вивчення педа­гогічних дисциплін (аспект формування культури професійного мислення май­бутніх педагогів) / Л. Ковальчук // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2011. – Ч. 1. – С. 118 – 125.
 28. Ковальчук Л. Організація евристичного навчання студентів у контексті форму­вання культури професійного мислення майбутніх педагогів / Л. Ковальчук // Науковий вісник Чернів. ун-ту: Педагогіка та психологія. – 2011. – Вип. 572. – С. 72 – 81.
 29. Ковальчук Л. Педагогічний такт і тактика у контексті формування культури професійного мислення майбутніх педагогів / Л. Ковальчук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Наукові записки Рівн. держ. гуманіст. ун-ту. – 2012. – Вип. 3 (46). – С. 120 – 127.
 30. КовальчукЛ. Ситуаційний підхід до організації культурно-освітнього середовища у контексті дослідження проблеми культури професійного мислення педагога / Лариса Ковальчук // Наукові записки. – Вип. 5. – Сер.: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Ч. 1. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – С. 208 – 213.
 31. Ковальчук Л. Культурна парадигма освіти як аспект дослідження культури професійного мислення педагогів / Лариса Ковальчук // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 42. – Ч. V. – С. 54 – 63.
 32. Ковальчук Л. Проектування системи психолого-педагогічного супроводу формування культури професійного мислення майбутніх педагогів / Лариса Ковальчук // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. – Умань, 2014. – Вип. 9. – Ч. 1. – С. 39 – 45.
 33. Ковальчук Л. Самореалізація особистості студента у процесі евристичної діяльності (аспект дослідження культури професійного мислення педагога) / Лариса Ковальчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / гол. ред. А.А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – № 7 (41). – С. 233 – 243.
 34. Ковальчук Л.О. Формування методичної культури студентів природничих факультетів у контексті дослідження культури професійного мислення майбутніх педагогів / Л.О. Ковальчук // Вісник Черкаського університету. Серія:  Педагогічні науки. – 2015. – № 17 (350). – С. 103 – 112.
 35. Ковальчук Л. Формування етичної культури особистості як умова морального становлення майбутнього педагога в системі професійної підготовки / Лариса Ковальчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2016. – Вип. 30. – С. 13 – 23.

Статті у збірниках наукових праць і матеріалів конференцій

 1. Ковальчук Л. Професійно-педагогічна підготовка студентів хімічного факультету класичного університету в умовах модульної технології навчання / Л. Ковальчук // Перспективи розвитку соціогуманітарних наук у класичних університетах: Зб. наук. пр. /Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції. – К.: Київ. ун-т, 2004. – С. 135 – 141.
 2. Ковальчук Л. Педагогічна культура вчителя як запорука його успіху у профе­сійно-педагогічній діяльності / Л. Ковальчук / Другий Український Педаго­гічний Конгрес: Зб. матеріалів конгресу. – Львів: Камула, 2006. – С. 358 – 369.
 3. Ковальчук Л.О. Організація педагогічної практики студентів класичного університету: компетентнісний підхід / Л.О. Ковальчук / Духовно-творчий потенціал студентської молоді: проблеми формування і реалізації. Зб. наук. праць / Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-метод. конференції. – Рівне: РДГУ, 2006. – С. 69 – 73.
 4. Ковальчук Л.О. Формування професійного мислення майбутніх учителів у контексті розвитку педагогічних ідей Григорія Ващенка / Л. Ковальчук / Духовно-моральна парадигма творчості Григорія Ващенка: Зб. наук. праць. – Матеріали педагогічного конгресу. Ч.1. – Полтава, 2008. – С.119 – 123.
 5. Ковальчук Л.О. Розвиток мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів в умовах реалізації Болонського процесу  / Л. Ковальчук,  Б. Ковальчук // Проблеми освіти у Польщі та Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції: Зб. матеріалів Міжн. наук.-практ. конференції / За ред. В.Кременя, Т.Лево­вицького, С.Сисоєвої. – К.: КІМ, – С. 442 – 451.
 6. Ковальчук Л. Соціокультурні аспекти формування готовності студентів природничих  факультетів  класичних університетів до майбутньої педагогічної діяльності / Л. Ковальчук // Третій Український Педагогічний Конгрес: Зб. наук. праць. – Львів: Камула, 2010. – С. 296 – 306.
 7. Ковальчук Л. Формування у молодого покоління потреби в здоровому способі життя як умова самозбереження нації / Л. Ковальчук, Т. Кук // Третій Укра­їнський Педагогічний Конгрес: Зб. наук. праць. – Львів, 2010. – С. 405 – 413.
 8. Ковальчук Л. Культура мови у контексті дослідження проблеми формування культури професійного мислення майбутніх педагогів. / Л. Ковальчук // Товариство “Рідна школа”: історія і сучасність : Наук. альм. [Упоряд. і наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський]. – Львів : Вид-во Львів. край. т-ва “Рідна школа”, каф. загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. –  Ч . 6. – 309 с. – С. 264 – 274.
 9. Ковальчук Л. Застосування методологічних підходів у науково-педагогічних дослідженнях / Л. Ковальчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2011. – Вип. 27. – С. 13 – 24.
 10. Ковальчук Л. Педагогічна діяльність у духовно-моральній парадигмі Григорія Ващенка / Л. Ковальчук // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ-ХХІ ст.). Т. 2. Діяльність громадських та культурно-освітніх товариств як чинник розвитку українського та польського шкільництва: зб. наук. пр. [ за заг. ред. Д. Герцюка, А. Гаратик]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 520 с. – С.314 – 328.
 11. Ковальчук Л. Педагогічна культура у світлі освітніх ідей видатного україн­ського вченого, церковного, державного і громадського діяча Івана Огієнка / Л. Ковальчук / Іван Огієнко. Видатні українські педагоги. – Вип. 1. [Упоряд. і наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський]. – Львів : Вид-во Львів. край. т-ва “Рідна школа”, каф. загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 193 с. – С. 85 – 98.
 12. Ковальчук Л. Концептуальні засади суб’єктно-орієнтованого підходу та педа­гогічні умови його впровадження у вищій школі / Л. Ковальчук // Особистість в єдиному освітньому просторі : Зб. наук. пр. [ Наук. редактори В.В. Пашков, В.В. Савін, А.І. Павленко]. – Запоріжжя : Фінвей, 2012. – 361 с. – С. 132 – 136.
 13. Ковальчук Л. Формування культури здоров’я як умова запобігання виникненню синдрому емоційного вигоряння педагога (аспект дослідження культури професійного мислення) / Л. Ковальчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. 2012. – Вип. 28. – С. 3 – 15.
 14.  Ковальчук Л. Ігрове моделювання навчальної діяльності студентів у контексті дослідження проблеми культури професійного мислення майбутніх педагогів / Лариса Ковальчук // Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, реалії, перспективи : Зб. наук. пр. у 3-х т. – Т. 3. [за ред. М. Євтуха, Д. Герцюка, К. Шмидта]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2013. – 404 с. – С. 36 – 45.
 15. Ковальчук Л. Аналіз концептуальних засад формування культури професійного мислення майбутніх педагогів / Л. Ковальчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. Львів, 2013. – Вип. 29. – С. 3 – 17.
 16. Ковальчук Л. Осмислення філософсько-педагогічних ідей Григорія Сковороди у контексті дослідження проблеми формування культури мислення / Л. Ковальчук // Григорій Сковорода [Текст] : наукові праці /Упоряд. і наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорсь­кий. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 212 с. – С. 120 – 131. – (Серія: Видатні українські педагоги, вип. 2).
 17. Ковальчук Л. Погляди Олександра Духновича на мистецтво навчання і виховання у контексті дослідження культури професійного мислення педагога / Лариса Ковальчук // Олександр Духнович [Текст] : наукові праці / Упоряд. і наук. ред. Д.Герцюк, П. Сікорський. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 114 с. – С. 68 – 77. – (Серія: Видатні українські педагоги, вип. 3).
 18. Ковальчук Л.О. Проектування культурно-освітнього середовища університету в процесі професійно-педагогічної підготовки студентів природничих факультетів / Л.О. Ковальчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конфе­ренції “Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації”, м. Одеса, 11 вересня 2015 р. [За ред. проф. Л.М. Голубенко, проф. О.С. Цокур]. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2015. – 290 с. – С. 38 – 42.
 19. Ковальчук Л. Розвиток духовної культури студентської молоді у світлі просвітницьких поглядів митрополита Андрея Шептицького / Л. Ковальчук // Андрей Шептицький [Текст] : наук. праці / упоряд. і наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – 328 с. (Серія: Видатні українські педагоги, вип. 7). – С. 170 – 180.
 20. Ковальчук Л. Становлення недержавного сектору вищої школи в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору / Л. Ковальчук // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ–ХХІ ст.). Т. 6. Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку = Rozwój ukraińskiej і polskiej oświaty і myśli pedagogicznej (ХІХ–ХХІ w.). 6. Edukacja prywatna w Polsce i na Ukrainie: aspekty historyczne i pedagogiczne tworzenia szkół prywatnych, obecny stan i perspektywy rozwoju : зб. наук. пр. / за ред. Д. Герцюка і І. Мищишин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 420 с. – С. 296 – 306.

 Навчальні посібники

 1. Ковальчук Л. Системи освіти зарубіжних країн: Навч. посібник (з електронною версією) / Лариса Ковальчук, Орися Ковальчук. – Львів: Видав. центр Львів. нац. ун-ту, 2003. – 136 с.
 2. Ковальчук Л. Практикум з педагогіки: Навч. посібник / Лариса Ковальчук. – Львів: Видав. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – 253 с.
 3. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності”: Навч. посібник / Лариса Ковальчук. – Львів: Видав. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, – 608 с. (гриф МОН України).
 4. Ковальчук Орися, Когут Світлана. Основи психології та педагогіки: навч. посібник / Орися Ковальчук, Світлана Когут; [за заг. ред. Лариси Ковальчук]. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 624 с. (гриф МОН України)

Навчально-методичні посібники

 1. Збірник тестів з курсу “Педагогіка”: У 3 ч. Ч. 1. Дидактика: Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. Л. Ковальчук. – Львів: Видав. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2007. – 106 с. – С. 7 – 13, 22 – 32 (авт.).
 2. Збірник тестів з курсу “Педагогіка”: Навч.-метод. посіб.: У 3 ч. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – Ч. 2. Загальні основи педагогіки / За заг. ред. Д. Герцюка, Л. Ковальчук. – 145 с. – С. 18 – 26, 69 – 83 (авт.).
 3. Збірник тестів з курсу “Педагогіка”: Навч.-метод. посіб.: У 3 ч. – Львів: Видав. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2009. – Ч. 3. Загальні основи теорії і мето­дики виховання / За заг. ред. Д.Герцюка, Л. Ковальчук. – 112 с. – С. 16 – 31 (авт.).

Лінк на Google Scolar:

https://scholar.google.com/citations?user=w3cTLCQAAAAJ&hl=ru&cstart=0&pagesize=20

Наукова біографія

Вищу освіту здобула на хімічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. Педагогічну діяльність розпочала на посаді викладача хімії у Львівському технікумі громадського харчування (1985–1997 рр.) а після його приєднання до Львівського економічного бізнес-коледжу викладала органічну хімію та біохімію у цьому ВНЗ (1997–2002 рр.). У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію “Міжпредметні зв’язки у вивченні хіміко-технологічних дисциплін в еконо­мічному бізнес-коледжі” (наукові керівники — канд. пед. наук, доцент Євген Степанович Клос; док. пед. наук, професор Ірина Євгенівна Курляк). З 2002 р. — доцент кафедри педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка. Вчене звання доцента присвоєно у 2004 р. Проходила стажування в університеті “Львівська політехніка”, Тернопільському та Вроцлавському університетах.  Автор понад 160 наукових і науково-методичних праць (з них: навчальні посібники — 16; статті — 100; тези 46 доповідей на конференціях). Двічі була переможницею конкурсу “Найкращий підручник з гуманітарно-суспільних дисциплін”, на яких посібник “Основи педагогічної майстерності” посів І-е місце (2008), посібник “Основи психології та педагогіки” — ІІ-е місце (2010). Учасниця понад 50 міжнародних і 30 всеукраїнських наукових конференцій, 3 Міжнародних педагогічних форумів, 4 Українських педагогічних конгресів, 2 Міжнародних наукових конгресів, присвячених проблемам теорії, методики та історії педагогіки. Науковий керівник дисертаційних досліджень аспірантів і здобувачів (у 2013 р. захистила кандидатську дисертацію О.В.Тинкалюк). Член редакційної колегії Вісника Львівського університету. Серія педагогічна. Член Всеукраїнського педагогічного товариства імені Григорія Ващенка та Рідна школа.

Проекти

Брала участь у міжнародному англомовному проекті “Визначні педагогічні діячі та їхній вплив на процес європейської інтеграції: минуле, сучасне, майбутнє” (Польща, Люблін-Лодзь, 2012). За результатами участі у проекті опубліковано статтю у англомовному збірнику наукових праць.

Нагороди

Нагороджена нагрудними знаками “Відмінник освіти” (1999 р.) та “За наукові досягнення” (2011 р.) Міністерства освіти і науки України. Має подяки за керівництво науковими роботами студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни “Педагогіка” (2004; 2007 рр.). Нагороджена  грамотами ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (2008; 2010 рр.), грамотою Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації (2008 р.). Має подяки за керівництво науковими роботами студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни “Педагогіка” (2004; 2007 рр.). Відзначена премією Міністерства освіти і науки України та подякою за якісне керівництво студентською науковою роботою та формування наукового потенціалу сучасної молоді в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт у галузі педагогічної науки за підготовку переможниці цього конкурсу (студентки хімічного факультету Т.О.Кук), яка отримала диплом ІІ ступеня (2009 р.).

Розклад