Кашуба Людмила Володимирівна

Посада: доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

інноваційні методики викладання предметів початкової школи; корекційна андрагогіка; корекційна психопедагогіка; підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання.

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Корекційна андрагогіка
 • Корекційна психопедагогіка
 • Вступ до спеціальності «Корекційна освіта» і педагогічна деонтологія
 • Технологія вивчення освітніх галузей у початковій школі
 • Моделі та технології соціально-реабілітаційної роботи

Понад 50 наукових праць.

Курси

Публікації

 1. Кашуба Л. В. Рід іменників. Відмінювання іменників : використання ейдетичних методик / Людмила Кашуба // Початкова освіта. – 2001. – № 47 (143). – С. 2.
 1. Кашуба Л. В. В.О. Сухомлинський і Ш.О. Амонашвілі: гуманно-особистісна педагогіка / Л. В. Кашуба // Від гуманної освіти – до гуманного життя : матер. І міського фестивалю «Педагогіка ХХІ століття», 25-27 червня 2004 р. – Кіровоград, 2004. – С. 15-18.
 1. Кашуба Л. В. Програма з економіки для учнів початкових класів / Л. В. Кашуба. – Кіровоград, 2005. – 14 с.
 1. Кашуба Л. В. Цікава економіка : навч. посібн. / О. М. Жихарєва, Л. В. Кашуба, О. М. Романушко. – Київ : Новий друк, 2005. – 64 с.
 1. Кашуба Л. В. Ейдетика : кроки до інтеграції освітніх технологій / Л. В. Кашуба, А. А. Кендюхова // Конструирование учебного процесса на основе ТРИЗ-педагогики : матер. научн.-практич. конф., 14-15 июня 2005 г. – Запорожье : Запорожский обл. ИППО, 2005. – С. 168-179.
 1. Кашуба Л. В. Мовленнєво-комунікативний розвиток молодших школярів із ЗПР засобами ейдетичних методик / Л. В. Кашуба // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : [наук.-метод. зб. / за ред. : В. В. Бондаря, В. В. Засенка]. – К., 2005. – Вип. 6. – С.  123-127.
 1. Кашуба Л. В. Ейдетика : шляхи інтеграції в початкову освіту шкіл інтенсивної педагогічної корекції / Л. В. Кашуба // Розвиток творчих здібностей особистості – умова успішного навчання : матер. ІІ науково-практич. конф., 22-24 вересня 2005 р. – Вінниця : ВОІПОПП, 2005. – С. 109-112.
 1. Кашуба Л. В. Інноваційні освітні технології : ідеї, пошуки, впровадження / Л. В. Кашуба, А. А. Кендюхова // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : [наук.-метод. зб. / за ред. : В. В. Бондаря, В. В. Засенка]. – К. : Науковий світ, 2006. – Вип. 7. – С. 30-33.
 1. Кашуба Л. В. До проблеми розвитку зв’язного мовлення у школярів із ЗПР / Л. В. Кашуба // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : [наук.-метод. зб. / за ред. : В. В. Бондаря, В. В. Засенка]. – Запоріжжя, 2006. – Вип. 8. –  Т. І. – С. 269-270.
 1. Кашуба Л. В. Професійна підготовка педагога до розвитку творчої уяви молодшого школяра із ЗПР / Л. В. Кашуба // Психолого-педагогічні аспекти розвитку пам’яті та творчого мислення : матер. ІІІ міжнар. наук.-практич. конф., 27-29 жовтня 2006 р. – Вінниця : ВОІПОПП, 2006. – Ч. 1. – С. 152-162.
 2. Кашуба Л. В. Використання ейдетичних методик в художньо-мовленнєвій діяльності молодших школярів із ЗПР / Л. В. Кашуба // Психолого-педагогічні аспекти розвитку пам’яті та творчого мислення : матер. ІІІ міжнар. наук.-практич. конф., 27-29 жовтня 2006 р. – Вінниця : ВОІПОПП, 2006. – Ч. 1. – С. 145-151.
 3. Кашуба Л. В. Використання ейдетичних методик при навчанні школярів із ЗПР / Л. В. Кашуба // Сучасні проблеми організації роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку : [зб. наук. праць / відп. ред. В. І. Співак]. – Серія : соціально-педагогічна. – Камянець-Подільський, 2006. – Вип. УІ. – С. 131-133.
 4. Кашуба Л. В. Проблеми організації та шляхи реалізації виховної роботи зі школярами, що мають вади психофізичного розвитку / Л. В. Кашуба
  // Науково-методичне забезпечення рівного доступу до якісної освіти в умовах її модернізації : [наук.-метод. вісник / укл. А. Б. Іванко]. – Кіровоград : КОІППО ім. В. О. Сухомлинського, 2006. – № 1 (42). – С. 391-399.
 5. Кашуба Л. В. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів із особливими потребами засобами казкотерапії / Л. В. Кашуба // Педагогічний вісник. – 2007. – №4. – С. 32-35.
 6. Кашуба Л. В. Шляхи модернізації спеціальної післядипломної педагогічної освіти в умовах інтеграції / Л. В. Кашуба // Вісник післядипломної освіти : [зб.наук.праць / ред. кол.: В.В. Олійник (гол. ред.) та ін.]. – К. : Міленіум, 2007. – Вип. 2. – С. 27-35.
 7. Кашуба Л. В. Речевое развитие учащихся начальных классов / Л. В. Кашуба // Психолого-педагогические проблемы преподавания основ наук в современной школе : матер. междунар. научно-практич. конф., 9-10 августа 2008 г. – Воронеж : ВОИПКПРО, 2008. – С. 8-12.
 8. Кашуба Л. В. Програма поетапного розвитку зв’язного мовлення молодших школярів із ЗПР образотворчими засобами / Л. В. Кашуба // Психолого-педагогічні аспекти розвитку пам’яті та творчого мислення : матер. ІУ міжнар. наук.-практич. конф., 16-19 жовтня 2008 р. – Вінниця : ВОІПОПП, 2008. – Ч.2 – С.108-112.
 9. Кашуба Л. В. Програма розвитку зв’язного мовлення молодших школярів із ЗПР / Л. В. Кашуба. – Вінниця : „Поділля-2000”, 2008. – 16 с.
 10. Кашуба Л. В. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів із ЗПР : метод. рекомендації для вчит. поч. кл. / Л. В. Кашуба. – Вінниця : „Поділля-2000”, 2009. – 135 с.
 11. Кашуба Л. В. Мовленнєве зростання молодшого школяра / Л. В. Кашуба // Педагогічний вісник. – 2009. – № 4. – С. 43-45.
 1. Кашуба Л.В. Образотворче мистецтво як засіб розвитку зв’язного мовлення дітей з психофізичними порушеннями / Л. В. Кашуба // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. – Випуск 11. – Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2009. – С. 171-178.
 2. Кашуба Л.В. Методичні аспекти викладання предметів у початковій школі
  / Л. В. Кашуба // Науково-методичне забезпечення формування освітнього середовища: компетентнісний підхід. Методичний вісник. – № 45. – Кіровоград : КОІППО, 2009. – С. 83-88.
 3. Кашуба Л. В. Цікава економіка / Л. В. Кашуба. – Вінниця : ВМГО «Поділля – 2000», 2009. – 64 с.
 4. Кашуба Л. Програма з курсу «Цікава економіка» (2-4 класи) / Л. Кашуба
  // Програми варіативної частини для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – С. 179 – 185.
 5. Кашуба Л.В. Розвиток зв”язного мовлення молодших школярів із затримкою психічного розвитку засобами образотворчого мистецтва / П. В. Кашуба. – Автореферат дисетрації на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук. – К., 2009.
 6. Кашуба Л. Аналіз програми з рідної мови для молодших школярів із затримкою психічного розвитку / Людмила Кашуба // Наукові записки. Серія: педагогічні науки. – Кіровоград: Кіровоградський держ. педаг. універ. ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 88. – С.120-124.
 7. Кашуба Л. Урок, якого чекають молодші школярі / Людмила Кашуба
  // Методичний вісник. – № 36. – Кіровоград : КОІППО, 2010. – С. 15-19.
 8. Кашуба Л. Організаційно-педагогічні умови співпраці вчителя з обдарованими молодшими школярами / Людмила Кашуба // Наукові записки. Серія: педагогічні науки. – Кіровоград: Кіровоградський держ. педаг. універ. ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 91. – С. 97-102.
 9. Кашуба Л. Особливості проведення сучасного уроку в початковій школі
  / Людмила Кашуба // Методичний вісник. – № 36. – Кіровоград : КОІППО, 2010. – С. 15-20.
 10. Кашуба Л. В. Запровадження інклюзивної моделі навчання дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір: компетентнісний підхід / Л. В. Кашуба // Педагогічний вісник. – № 3-4 (15-16). – Кіровоград: КОІППО, 2010. – С. 108-111.
 11. Кашуба Л. Гуманно-особистісна педагогіка В. Сухомлинського в практичній діяльності сучасного вчителя початкових класів / Л. Кашуба // Наукові записки. – Кіровоград: КДПУ імені Винниченка, 2011. – С 123-125.
 12. Кашуба Л. Урок, якого чекають молодші школярі / Л. Кашуба
  // Педагогічна майстерність. – Харків : Основа, 2012. – № 3 (17). – С. 3-7.
 13. Кашуба Л. Економічне навчання молодших школярів за програмою «Цікава економіка» / Л. Кашуба // Науковий часопис. Вересень. – №3-4 (60-61). Миколаїв : МОІППО, 2012. – С. 31-37.
 14. Кашуба Л. Програма «Цікава економіка» (2-4 класи) / Л. Кашуба // Програми варіативної складової для 1-4 класів. – Тернопіль : Мандрівець, 2012. – С. 67-74.
 15. Кашуба Л. «Цікава економіка» : Навч. посібн. 3 клас / Л. Кашуба. – Тернопіль : Мандрівець, 2012. – 76 с.
 16. Кашуба Л. В. Лінгводидактичні орієнтири розвитку зв’язного мовлення молодших школярів із вадами слуху / О. М. Дорошенко, Л. В. Кашуба // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. – Ч.2. – Випуск 20.- Кам’янець-Подільський : «Медобори-2006», 2012. – С.275-282.
 17. Кашуба Л. Лінгводидактичні орієнтири розвитку мовлення молодших школярів / Л. Кашуба // Педагогічний вісник Кіровоградського ОІППО імені Василя Сухомлинського. – Кіровоград, 2012. – №2-3 (22-23). – С.145-149.
 18. Кашуба Л. В. Методичні орієнтири підвищення якості навчання в початковій школі / Л. В. Кашуба, Н.Г. Тіхонова // Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти. Методичний вісник. – Кіровоград : КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2012. – № 48. – С. 121-126.
 19. Кашуба Л.В. Методичні особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012-2013 н.р. / Л. В. Кашуба // Методичний вісник Кіровоградського ОІППО імені Василя Сухомлинського. – Кіровоград, 2012. – С. 38-43.
 20. Кашуба Л.В. Методичні поради щодо уроків навчання грамоти за новим підручником «Буквар» / Л. В. Кашуба // Науково-методичне забезпечення формування освітнього середовища: компетентнісний підхід. Методичний вісник. – № 45. – Кіровоград : КОІППО, 2013. – С. 110-114.
 21. Кашуба Л.В. Роль ПМПК у розбудові інклюзивної освіти в Україні / Л. В. Кашуба, Л. П. Лепеха // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. – Ч.1. – № 23.- Кам’янець-Подільський : «Медобори-2006», 2013. – С.76-82.
 22. Кашуба Л.В. До питання підвищення якості навчання в початковій школі / Л. В. Кашуба // Інформаційно-освітній простір: технологічні концепти формування і розвитку. – Матеріали Міжнародної наук.-практичн. конфер. 29-30 жовтня 2013 року. – К., 2013. – С. 73-75.
 1. Кашуба Л.В. Економічний аспект у навчанні молодших школярів / Л. В. Кашуба // Наукові записки Малої академії наук України : (збірник наукових праць). – № 3. – К. : ТОВ «СІТІПРІНТ», 2013. – С. 479-485.
 1. Кашуба Л.В. Інклюзія в дошкіллі: навчання та виховання дітей із психофізичними вадами / Н. Тарапака, Л. Кашуба. – К. : ТОВ «СІТІПРІНТ», 2014. – 140 с.
 1. Кашуба Л.В. Навчання молодших школярів із використанням мнемотехніки / Л. В. Кашуба // Навчально-дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-дослідницьких умінь. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 9-10 квітня 2014 року. – Київ-Кіровоград-Черкаси, 2014. – С.75-77.
 1. Кашуба Л.В. Особливості використання образотворчого мистецтва в процесі розвитку зв’язного мовлення дітей із психофізичного порушення / Л. В. Кашуба // Наукові записки Малої академії наук України : (збірник наукових праць). № 5. – К. : ТОВ «СІТІПРІНТ», 2014. – С. 257-264.
 1. Кашуба Л.В. Використання мнемотехнік як засобу комунікації в інклюзивному навчанні / Л . В. Кашуба // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів. Матеріали ХІУ Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 листопада 2014 р. – К. : Університет «Україна», 2014. – С.27-29.
 2. Кашуба Л. В. Особливості використання образотворчого мистецтва в процесі розвитку зв’язного мовлення школярів із психофізичними порушеннями / Л. В. Кашуба // Теоретические и методологические аспекты социальной инклюзии (Польща). 2015. (у друці)
 3. Кашуба Л.В. Використання мнемотехники як засобу комунікації. / Л. Кашуба // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів. Матеріали ХІУ Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 листопада 2014 р. – К. : Університет «Україна», 2014. – С.27-29.
 4. Kashuba L. Kompetentność budująca model przygotowań praktyczno orientowanych logopedów / L. Kashuba, Loboda. // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie. – №1. – Lodz : Wydawnictvo Naukowe Wyzszej Szkoly Informаtyki i Umiejetnosci, 2015. – S.133–135.
 5. Кашуба Л.В. Гуманно-особистісна педагогіка В.О. Сухомлинського – першооснова корекційного педагога / Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвячена 97-річчю від дня народження Василя Сухомлинського, 29-30 вересня 2015 р. – Кіровоград : КОІППО, 2015. – С.
 6. Кашуба Л.В. Лінгводидактичні аспекти розвитку мовлення молодших школярів із ЗПР. (у друці ЛНУ, ВАК, 2015)

Біографія

Народилася  в м. Кіровограді  в учительській родині 31.01.1960 року. Маю молодшого брата Сергія 1964 р.н.

Навчалася в Кіровоградській середній школі № 13. По закінченню школи (1977р.) пішла працювати лаборантом кафедри анатомії та фізіології людини факультету фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного інституту.

З  1979 по 1983 – студентка Кіровоградського державнлшл педагогічного інститутц імені О.С. Пушкіна; спеціальність: педагогіка та методика початкового навчання; потім закінчила Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; спеціальність: вчитель допоміжної школи, олігофренопедагог (2005-2008); а з 2006 по 2009 рік -аспірантка Інституту спеціальної педагогіки НАПН України. В 2009 році захистила кандидатську дисертацію  на тему: «Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів із ЗПР засобами образотворчого мистецтва» (науковий керівник д.п.н. Колупаєва А.А.).

В 2015 році присвоєно вчене звання доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії.

Працювала (по закінченню педінституту)  вчителем початкових класів, заступником директора в Полтавській школі №20 і №21, в Кіровоградських школах №8, №9, загальноосвітній школі І ст. «Мрія», Кіровоградському обласному інституті післядипломної освіти імені Василя Сухомлинського;

З 2013 р. (до цього часу) доцент кафедри початкової та корекційної освіти, корекційної педагогіки та інклюзії ЛНУ імені Івана Франка.

Маю cім‘ю, 2 власних дітей (Кашуба Сергій (1980) та Кашуба Анна (1991)) і 3 дітей під опікою (Кашуба Галина (1995), Бондаренко Валерій (2000) та Бондаренко Дар’я (2003)).

Методичні матеріали

Розклад