Мачинська Наталія Ігорівна

Посада: завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Електронна пошта: nataliya.machynska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Професійно-педагогічна підготовка майбутніх магістрів; інноваційні методи навчання; освіта дорослих.

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Мачинська Н.І. Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю: [монографія] / Н. І. Мачинська; за ред. докт. пед. наук, проф., член-кор. НАПН України С.О.Сисоєвої. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 416 с.
 2. Мачинська Н.І. Теоретичні і методичні засади педагогічної освіти магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю / Н.І.Мачинська, Р.Є.Строцький // Педагогічні аспекти організації навчального процесу у вищій школі : колективна монографія / За заг. ред. докт. пед. наук Мачинської Н.І. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – С.76-95; 162 с.
 3. Мачинська Н.І. Диверсифікація змісту освіти в умовах ступеневої професійної підготовки майбутніх фахівців / Н.І.Мачинська // психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави: колективна монографія / За заг. ред. докт. псих. наук Ковальчук З.Я. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – С.9-21.
 4. Lubelski Rocznik Pedagogiczny [Електронний ресурс] / Nadiya Ashytok, Anna Marta Żukowska, Marija Czepil та ін.] // Vol 37, No 2. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://journals.umcs.pl/lrp/issue/view/492/showToc. 

Навчально-методичні видання:

 1. Мачинська Н.І. Сучасні форми організації начального процесу у вищій школі: [навчально-методичний посібник] / Н.І.Мачинська, С.С.Стельмах. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 180 с.
 2. Мачинська Н.І. Теоретичні аспекти формування правової культури особистості: [методичні рекомендації] / О.М. Балинська, Н.І. Мачинська – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 56 с.
 3. Мачинська Н.І. Порядок розробки педагогічних тестів: методичні рекомендації для науково-педагогічних працівників: [методичні рекомендації] / Ю.Ц. Жидецький, Н.І. Мачинська – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 26 с.
 4. Мачинська Н.І. Впровадження інноваційних педагогічних технологій навчання у практику підготовки магістрів [методичні рекомендації] / М.М. Цимбалюк, Н.І. Мачинська – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 48 с.

Статті у фахових та наукових виданнях

 1. Мачинська Н.І. Педагогічна освіта як складова становлення майбутнього фахівця в умовах вищого навчального закладу непедагогічного профілю / Н.І.Мачинська // Наукові записки.  – Випуск 103. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – С.183-190.
 2. Мачинська Н.І. Вітчизняні дослідження педагогічної освіти / Н.І. Мачинська // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наукових праць. – К.: ТОВ «Видавниче підприємство «Едельвейс», 2012, № 2. – С. 107-116.
 3. Мачинська Н.І. Педагогічна освіта майбутніх магістрів у Німеччині та Великобританії / Н.І. Мачинська // Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал. – 2012. – Випуск 1-2 . – С.123-127.
 4. Мачинська Н.І. Теоретичні аспекти підготовки майбутніх магістрів у країнах європейської співдружності / Н.І. Мачинська // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Спецвипуск 8. – Ч.1. – Слов’янськ : СДПУ, 2012. – С.148-156.
 5. Мачинська Н.І. Індивідуальна робота як складова професійно-педагогічної підготовки магістрантів в умовах вищого навчального закладу непедагогічного профілю / Н.І.Мачинська // Вісник Черкаського університету : Серія Педагогічні науки. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси: 2012. – С. 64-69.
 6. Мачинська Н.І. Деякі аспекти діяльності викладача при підготовці і читанні лекції / Н.І.Мачинська // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. праць / ред. кол. : І.П.Аносов (голов. ред.) та ін. – Мелітополь: вид-во «Мелітополь», 2012. – С.189-195.
 7. Мачинська Н.І. До проблеми формування інформаційної компетентності викладача вищого навчального закладу / Н.І.Мачинська // Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал. – 2012. – Випуск 3-4 . – С.53-56.
 8. Мачинська Н.І. Теоретичні аспекти духовно-моральної компетентності майбутніх фахівців / Н.І. Мачинська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 21. – С. 131-137.
 9. Мачинська Н.І. Сучасний стан підготовки майбутніх фахівців в умовах магістратури вищих навчальних закладів непедагогічного профілю / Н.І.Мачинська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. В. 38 – 2012. – С.243-246.
 10. Мачинська Н.І. Принципи відбору змісту педагогічної освіти магістрантів / Н.І.Мачинська // Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал. – 2012. – № 4 (72). – С.173-176.
 11. Мачинська Н.І. Соціально-культурологічний компонент як вагома складова професійно-педагогічної компетентності майбутнього магістра / Н.І.Мачинська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, випуск 104, Т. 2. – Чернігів, 2012. – С.13-16.
 12. Мачинська Н.І. Проблеми психолого-педагогічної моделі викладача вищої школи у сучасних дослідженнях / Н.І.Мачинська // Теоретичні питання освіти і виховання: Зб. наук. праць. Вип. 46 / За заг. ред. проф. Матвієнко О.В., укладач доц. Кудіна В.В. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – С.6-9.
 13. Мачинська Н.І. Психологічна компетентність – необхідна складова професійної компетентності майбутнього фахівця / Н.І. Мачинська // Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах [Електронний ресурс] Щоквартальний науково-практичний журнал. – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 1/2012 (1). – 108 с.
 14. Мачинська Н.І. Проблема професійно-педагогічної підготовки магістрантів у педагогічній теорії / Н.І.Мачинська // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип.38. – Ч.1. – С. 113-118.
 15. Мачинская Н.И. Практические аспекты внедрения инновационных методов обучения в учебный процесс / Н.И. Мачинская // Непрерывное образование личности как феномен ХХІ века – Соликамск: СГПИ, 2013. – С.50-54.
 16. Мачинська Н. Теоретичні аспекти організації процесу педагогічної підготовки майбутніх магістрів в умовах вищого навчального закладу непедагогічного профілю / Н. Мачинська // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. – 2013. – Вип. 6. – С. 129-135.
 17. Мачинська Н. Особливості організації виховного процесу у вищому навчальному закладі / М. Броварник, Н. Мачинська // Молодь і ринок, 2013, № 6. – С.100-104.
 18. Мачинська Н.  Особливості організації та проведення нетрадиційних форм лекційних занять /Н. Мачинська, І.  Посисень // Молодь і ринок, 2013, № 9. – С.66-71
 19. Мачинська Н.І. Педагогічна майстерність та випереджальний характер освіти: взаємозумовленість та взаємозалежність понять і явищ / Н.І.Мачинська // Проблемы современного педагогического образования. Серия: Педагогика и психология. – Сб. статей: – Ялта: РИО КГУ, 2014. – В.46. – ч.7. – С.106-113.
 20. Мачинська Н.І. Модель педагогічної освіти магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю в контексті акмеологічного підходу / Н.І. Мачинська // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. – № 1 (12), 2014. – С.53-59.
 21. Мачинська Н.І. Актуалізація особистості студента в контексті акмеологічного підходу як чинник розвитку вищої школи / Н.І. Мачинська // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. праць / ред. кол.: І.П.Аносов (голов. ред.) та ін. – Мелітополь: вид-во «Мелітополь», № 2 (13), 2014. – С.55-60.
 22. Мачинська Н.І. Організація неперервної педагогічної практики магістрантів / Н.І. Мачинська // Педагогічний процес: теорія і практика – випуск 1, 2014. – С. 11-15.
 23. Мачинська Н.І. Акмеологічна модель сучасного педагога / Н.І.Мачинська // Наукові записки.  – Випуск 135. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С.12-15.
 24. Мачинська Н.І. Формування готовності фахівця до професійного зростання у контексті акмеологічного підходу / Н.І. Мачинська // Четвертий український педагогічний конгрес. Збірник наукових праць конгресу. – Львів: Сполом, 2014. – 572-579.
 25. Мачинська Н.І. Навчальне проектування як чинник розвитку особистості у контексті акмеологічного підходу / Н.І.Мачинська // Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Вип. 84. – Житомир-Київ, 2015. – 226-232.
 26. Мачинська Н.І. Упровадження інноваційних технологій навчання у вищій школі / Комарова Ю.В., Н.І. Мачинська // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету, вип. 1 (14) 2015. – С.240-247.
 27. Мачинська Н.І. Формування основ педагогічної майстерності та професіоналізму вчителя початкової школи в умовах вищого навчального закладу / Мачинська Н.І. // Вісник Черкаського університету, № 21 (354), 2015. – С.56-60.
 28. Мачинська Н.І. Авторитет викладача – необхідна умова його ефективної взаємодії зі студентами / Мачинська Н.І. // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2015. – вип.18 – С.142-147.
 29. Maczyńska N. Дошкільна освіта в Україні: підготовка фахівців в умовах класичного університету / Наталія Мачинська // Kształcenie zawodowe w perspektywie współczesnych uwarunkowań; pod red. M. Krawczyk-Blicharskiej, J. Miko-Giedyk i S. Kowalskiego. – Kielce, 2015. – S. 225-236.
 30. Мачинська Н.І. Духовно-моральна культура – необхідна складова професійної культури фахівця (спираючись на дослідження Г.П.Васяновича) / Н.І.Мачинська // Григорій Васянович – син співучого Полісся: до 70-річчя від дня народження / упоряд. С.М.Вдович. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С.193-199.
 31. Мачинська Н.І. Упровадження інноваційних технологій навчання у вищій школі / Ю.В. Комарова, Н.І. Мачинська // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету, вип. 1 (14) 2015. – С.240-247.
 32. Мачинська Н.І. Довіра як необхідна умова педагогічної взаємодії педагогів-дошкільників з сім’єю: теоретичний аспект / Н.І.Мачинська // Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору (Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»), додаток 1 до вип. 36, том VIII (68), 2016. – С.511-523
 33. Мачинська Н.І. Міждисциплінарний дискурс підготовки майбутнього викладача в умовах магістратури / Н.І. Мачинська // Неперервна професійна освіта: теорія і практика (серія: педагогічні науки) випуск № 3-4 (48-49), 2016. – С. 35-38.

Статті у зарубіжних наукових виданнях

Pedagogic Training of Undergraduates in Higher Educational of Non-Pedagogical Orientation: Theoretical and Practical Aspects / Machynska N. I. // Lumen Media Publishing. All rights reserved: The Actual Problems of the Theory and Practice of Modern Pre-School Education in Poland, Romania and Ukraine / London, Romania – 2014. – P.:165-173.

Біографія

Народилася та виросла у Львові.

Освіта:

Львівське педагогічне училище № 1 (тепер – Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка);

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ).

Досвід роботи:

Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, викладач педагогіки;

Львівський державний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри українознавства (2013-2014 рр.), завідувач кафедри педагогіки (2014-2015 рр.);

Львівський національний університет імені Івана Франка.

Наукові досягнення:

Кандидат педагогічних наук (2007 р.), доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи (2011 р.), доктор педагогічних наук (2014 р.).

Навчальні дисципліни, які читає:

Історія педагогіки, теорія та методика виховання

Педагогіка вищої школи

Методика викладання педагогіки

Освітологія

Педагогічна антропологія

 

Розклад