П'ятакова Галина Павлівна

Посада: доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Наукові інтереси

• використання інтерактивних методик викладання у вищій школі, професійно-педагогічна підготовка магістрів-філологів; інноваційні технології як засіб підготовки магістрів у класичних університетах; інтерактивні методики та їхнє впровадження у навчальний процес вищої школи;
• підготовка магістрів філологів у класичних університетах Європи (компаративний аспект)
• тенденції професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи.

Курси

Вибрані публікації

П’ ятакова Г. Формування комунікативних компетенцій у магістра-філолога засобами інтерактивної технології навчання // Вища освіта України – Додаток 3, том V(12) – 2008. – Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. С. 513-517.
П’ятакова Г. Особливості впровадження інтерактивної технології у процес педагогічної підготовки магістрів-філологів у Львівському національному університеті імені Івана Франка// Вища освіта України – Додаток 4, том ІV(16) – 2009 – тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. С. – 419-422.
П’ятакова Г. Розвиток  креативності у магістрів-філологів засобами дидактичної гри// Креативність і творчість. – Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія “Соціологія. Психологія. Педагогіка”. – Тематичний випуск. – № 1, 2009. С. 202-208.
П’ятакова Г.П. Основні проблеми дидактичної підготовки магістрів-філологів  у класичних університетах / П’ятакова  Г.П. // Вища освіта України  – Додаток 4, том IV(22). Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – 2010. – С. 314-321.
П’ятакова Г. Формування толерантності у магістрів в умовах університетської освіти.// Зб. матеріалів міжнародної наукової конференції «Педагогічна думка та освітня практика перед обличчям цивілізаційних змін» “Myśl I praktyka educacyjna w obliczu zmian cywilizacyj-nych”.T.2. Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspekty-wie europejskiej. WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO. RZESZÓW. – 2012. –S.106-113.
П’ятакова Г. Проблема методів навчання у педагогічній спадщині К. Ушинського та Г. Ващенка/ Галина П’ятакова// Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 29, 2013. – С. 223-233.
П’ятакова Г.П. Формування компетенції кваліфікованої інтерпретації текстів у магістрів філології у процесі професійної підготовки / Галина П’ятакова //«Іноземна філологія». Український науковий збірник. Вип. 126. Ч.2. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2014. – С. 72-79.
П’ятакова Г. Особливості підготовки магістрів філології в університетах України, Польщі та Росії//“PEDAGOGIKA XXII ”. PRACE NAUKOWE AKADEMII IM.JANA DLUGOSZA, 2013, с.279-290.
П’ятакова Г. П. Модель допомоги дитині з ГРДУ в сім’ї та школі / Галина П’ятакова, Ольга Ферт // Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX–XXI wieku. Т. 3. Dziecko w teorii i praktyce pedagogicznej. Розвиток польської та української освіти і педагогічної думки (XIX-XX ст.). / red. Anna Haratyk, Iryna Myshchyshyn. – Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014. – S.171–182.
П’ятакова Г. Педагогічна підготовка магістрів-філологів у Львівському університеті в контексті трансгресійних змін//ROCZNIK POLSKO-UKRAIŃSKI tom XVI pod redakcją Kazimierza Rędzińskiego Dmitra Herciuka, Częstochowa – Lwów., 2014. – С. 133-143.
П’ятакова Г., Яшин Н. Виховання толерантності студентів як завдання сучасної вищої освіти / Галина П’ятакова, Надія Яшин // Четвертий український педагогічний конгрес. Зб. наукових праць конгресу, Львів: Сполом, 2014. – С. 389-396.
П’ятакова Г. Проблема дидактичної підготовки магістрів філології в університетах України та Польщі (за результатами педагогічного експерименту)//Гуманітарний вісник ДВНЗ “Перяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип. 36, Том І(61) : Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К.: Гнозис, 2015. – С. 270-280.
Галина П’ЯТАКОВА, Інновайційні технології та їхнє значення для підготовки магістрів філології в університетах України і Польщі // PEDAGOGIKA tom XXIV pod redakcją Kazimierza Rędzińskiego Mirosława Łapota Częstochowa – 2015.– С.185-194.
Галина П’ЯТАКОВА, Наталія П’ЯТАКОВА, Особливості дидактичної підготовки магістрів філології у Львівському та Вроцлавському Університетах (за результатами педагогічного експерименту) // ROCZNIK POLSKO-UKRAIŃSKI tom XVII pod redakcją Kazimierza Rędzińskiego Dmitra Herciuka, Częstochowa – Lwów. – 2015.– С.263-278.

 

Наукова біографія

Народилася 23 жовтня 1958 році у м. Потсдам (Німеччина) у сім’ї службовця. У 1976 році закінчила Львівську середню школу №50,з 1976-81 рр. навчалася у Львівському університеті імені Івана Франка на філологічному факультеті(російська філологія). З 1986 року працювала асистентом кафери зарубіжної та російської літератури у Тернопільському педагогічному інституті. З 1989 року працювала у Львському університеті на посаді асистента кафедри російської літератури. У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Проза М.Д. Чулкова у контексті романної творчості XVII-XIX століть” за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. З 1991 року і по цей час виконую обов’язки доцента кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету. Hаписала та опублікувала понад 70 наукових праць, (з них 16 тез) у збірниках європейських та українських конференцій та рочніках, 8 навчально-методичних посібників. Керувала дисертаційними лослідженнями Данилишеної Т.М. та Ферт О.Г.

Розклад