Черепанова Світлана Олександрівна

Посада: професор кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси

Філософія освіти. Культурологія. Мистецтво.

Курси

Публікації

Опубліковано понад 150 наукових праць.

Збірники наукових праць / відп. ред. С.О. Черепанова

Діалог культур: Україна у світовому контексті: зб. наук. праць; [упор. і відп. ред. С.О.Черепанова]. – Вип. 1 – 8 (1996–2002), у тому числі: Мистецтво і освіта. – Вип. 3 (Львів: Каменяр, 1998), Вип. 6 (Львів: Українські технології, 2001);

Художня освіта. – Вип. 5 (Львів: Світ, 2000); Філософія освіти. – Вип. 4 (Львів: Світ, 1999), Вип. 7 (Львів: Українські технології, 2002), Вип. 8. (Львів: Сполом, 2002).       

Видання фахове з філософських, педагогічних наук та мистецтвознавства (Перелік № 7. Додаток до постанови президії ВАК України від 11 вересня 1997 р. № 2/7; Бюлетень ВАК України, 1998, №4; Постанова ВАК України від 9 лютого 2000 р. № 2-02/2)  

Навчальні видання з грифом МОН України / за ред. С.О. Черепанової

Українська культура: історія і сучасність: навч. посіб. ; [за ред. Черепанової С.О.]. – Львів: Світ, 1994. – 456 с. Іл. Затверджено Міністерством освіти України як навчальний посібник для студентів університетів і педагогічних інститутів

Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. вид. ; [за заг. ред. Яртися А.В., Шендрика С.М., Черепанової С.О. ]. – Львів: Світ, 1994. – 496 с. Затверджено Міністерством освіти України як навчальний посібник для студентів університетів і педагогічних інститутів

Черепанова С.О. Проблема людини в українському мистецтві: навч. посіб. – Львів: Світ, 2001. – 296 с.: Іл. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для  студентів вищих навчальних закладів (лист 22.03.2002 № 14/18.2- 314)                     

     Черепанова С.О. Українська та зарубіжна культура: програма для студентів гуманітарних факультетів педагогічних навчальних закладів. – Наук.-метод. Центр: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; Інститут вищої освіти АПН України, 2003. – 52 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як програму для студентів гуманітарних факультетів педагогічних навчальних закладів (лист 22.03.2002 № 14/18.2-611)

Крвавич Д.П., Овсійчук. В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво: навч. посіб. : У 3 ч. ; [передмова проф. В.Скотного; заг. ред., худож. оформ. С.О.Черепанової]. – Ч.1. – Львів: Світ, 2003. – 256 с. + 16 вкл. Іл.

Крвавич Д.П., Овсійчук. В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво: навч. посіб.: У 3 ч. ; [передмова проф. С.Павлюка; заг. ред., худож. оформ. С.О.Черепанової]. – Ч.2. – Львів: Світ, 2004. – 268 с. + 80 вкл. Іл.

Крвавич Д.П., Овсійчук. В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво: навч. посіб. : У 3 ч. ; [заг. ред., худож. оформ. С.О.Черепанової]. – Ч.3. – Львів: Світ, 2005. – 268 с. + 80 вкл. Іл.         Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14 /18.2- 289 від 07.02.2002)

Родознавчий проект

Черепанова С.О. Родовід – духовний діалог поколінь: метод. реком. для студ. вищих закладів освіти / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України; Львів. наук.-практ. центр. – Львів: Каменяр, 1998. – 150 с.

Діалог культур: Україна в звичаях і традиціях: Родознавство: наук.-метод. зб.; [автор наук. проекта С.О.Черепанова; передмова проф. В.Г.Скотного]. – Дрогобич: Коло, 2003. – Вип. 1. – 192 с.

Черепанова С.О. Філософія родознавства: навч. посіб. ; [передмова проф. В.Скотного]. – Київ: Т-во “Знання”, КОО. – 2007, 2008. – 460 с.

Черепанова С.О. Філософія освіти. Рефлексія над буттям Роду. Повноліття в Україні як духовна консолідація соціуму: інтеркультурний проект /С.О.Черепанова. – Український інститут ЄВРОСОЦІУМ, 2015. – 48 с.

А також Черепанова С. Філософія освіти: програма для студентів педагогічних навчальних закладів різних рівнів акредитації, слухачів факультетів післядипломної освіти (укр., англ., рос. мовами). – Львів; Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2006. – 36 с.

Філософія освіти і педагогіка: цінності культури. Комунікативний етикет: Україна. Великобританія. Німеччина. Франція. Іспанія: навч. посіб. ; [за ред. Черепанової С.О.]. – Львів: ТзОВ “Простір М”, 2007. – 392 с.

Бібліографічні та біобібліографічні покажчики / відп. ред. С.О.Черепанова

Еммануїл Мисько: бібліографічний покажчик (до 50-річчя Львівської академії мистецтв) ; [відп. ред. С.О.Черепанова; уклад. Н.В.Міц]. – Львів: Каменяр, 1996. – 60 с.

Дмитро Крвавич: бібліографічний покажчик (до 50-річчя Львівської академії мистецтв) ; [відп. ред. С.О.Черепанова; уклад. І.С.Дідик]. – Львів: Каменяр, 1996. – 51 с.

Володимир Овсійчук: біобібліографічний покажчик (до 80-ти річчя наукової та педагогічної діяльності) ; [упор. і відп. ред. С.О. Черепанова]. – Львів: Каменяр, 2004. – 136 с. (НАНУ, Ін-т народознавства; Серія бібліограф. та біобібліограф. покажчиків вчених Інституту народознавства НАН України).          

 А також Світлана Черепанова: біобібліографічний покажчик ; [наук. ред. Степан Павлюк].  – Львів: Каменяр, 2005. – 164 с., 8 арк.: іл.., портр. – (НАНУ, Ін-т народознавства; Серія бібліограф. та біобібліограф. покажчиків вчених Інституту народознавства НАН України).

Участь у міжнародному проекті “Цінності гуманістичної освіти: Виклики майбутнього суспільства”: Школа Освіти і Комунікації Йончопінгського університету (Швеція) – вищі педагогічні заклади Швеції, Данії, Росії, України (2006 – 2009). Черепанова С. Гуманітарно-культуротворчий потенціал філософії освіти /С.Черепанова //Цінності гуманістичної освіти: Зб. ст. (укр., англ., рос. мовами) ; [голов. ред.. – Остер Г.К. (Швеція), упор. Черепанова С.О. (Україна)].– Львів: Каменяр, 2009. – С.18 – 43.

  Колективна монографія

Черепанова С. Діалог з Вічністю мовою Серця (з досвіду особистісно-педагогічного становлення у культурі /С.Черепанова //Культура і спільнота у становленні педагога: колективна монографія ; [за ред. К.М.Кларка (США) і Т.С.Кошманової (Україна)]. – Видав. центр Львів. національного університету імені Івана Франка, 2000. – С.103 – 137.  

Монографія

Черепанова С.О. Філософія освіти. Світоглядно-гуманітарний вимір: людина – наука – культура – мистецтво – стиль мислення: монографія /С.О.Черепанова. – Львів: Світ, 2011. – 408 с.  

Окремі статті у фахових збірниках наукових праць

Черепанова С.О. Людина культури у творчому синтезі філософії освіти та мистецтва: перспективи ХХІ століття /С.О.Черепанова // Гуманітарні науки. – 2001. – № 1. – С. 34 – 52.

Черепанова С. Архетип софійності світу в давньоруській культурі /С.Черепанова // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство.– 2002. – Вип. 2. – С. 173– 185.

Черепанова С. Стиль мислення як концептуалізація буття /С.Черепанова // Вища освіта України. – 2002. – № 3. – С. 25– 30.

Черепанова С.О. Комунікативний поворот у філософії: екзистенціально-ціннісні аспекти людського буття /С.О.Черепанова // Філософські пошуки. – Львів; Одеса: Соgito – Центр Європи, 2007. – Вип. XXІV. – С.7–16.

Черепанова С.О. Стратегія філософії освіти: гуманітарність, базисні концепти, загальні принципи /С.О.Черепанова // Вчені записки Таврійського національного ун-ту ім. В.І.Вернадського: наук. журн. – Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – Сімферополь, Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського, 2010. – Т. 23 (62). – №4. – С. 235–247.

Черепанова С.О. Філософія освіти: ідея цілісності людини і модальність можливого /С.О.Черепанова // Вчені записки Таврійського національного ун-ту ім. В.І. Вернадського: наук. журн. – Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – Сімферополь, Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського, 2011. – Т.24(63). – №3– 4. – С. 45–53.

Черепанова С.О. Філософія освіти і феномен культуротворчості: методологічні основи дослідження /С.О.Черепанова //Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Науковий журнал. Серія “Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія”. – Сімферополь, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. – 2013. – Том 24 (65). – №1-2. – С.213– 220

Черепанова С.О. Крос-культурні рефлексії філософії освіти і нова раціональність /С.О.Черепанова //“Перспективи”. Соціально-політичний журнал. Філософія, політологія, соціологія. – Держ. заклад “Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського”. – Одеса, 2013. – № 2(56).С.127 – 132.

Черепанова С.О. Філософія освіти: духовність родового самопізнання /С.О.Черепанова // Вісник ХНПУ ім. Г.С.Сковороди “Філософія”. – Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків.: ХНПУ, 2013.Вип. 41. – Ч.I. – С.300 – 313.

Черепанова С.О. Суперечності філософії освіти у координатах наукового мислення /С.О.Черепанова // Вчені записки Таврійського нац. ун-ту ім. В.І.Вернадського. Науковий журнал. Серія “Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія”. – Сімферополь, Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського, 2014.– Том  27 (66). – №. 1-2 – С. 77 – 84.

Черепанова С.О. Філософія освіти: проблема перекладу і пізнавальний досвід суб’єкта культури /С.О.Черепанова //“Перспективи”. Соціально-політичний журнал. Філософія, політологія, соціологія. – Держ. заклад “Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського”. – Одеса, 2014. – № 1(59).С.121 – 126.

Cherepanova S. O. PHILOSOPHY OF EDUCATION AS A PROBLEM OF“PERSONALITY AND POWER” /S. O. Cherepanova // Вісник ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. “Філософія” /Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2016. – Вип. 47(II). – С.127– 137. 

Cherepanova S. O. PHILOSOPHY OF EDUCATION AND СOGNITIVE EXPERIENCE OF SUBJEСT OF CULTURE /S. O. Cherepanova // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: зб. матеріалів II-ої Міжнародної науково-практичної конференції [редактори-упорядники: А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку-Ужгород- Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 601 – 602.

Черепанова С. О. Культуротворчі інтенції філософії освіти /С. О. Черепанова //Культуротворчість в системі сучасної гуманістики: зб. матеріалів Першої Всеукраїнської науково-практичної міждисциплінарної Інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю від дня народження Лесі Українки: Київ-Дніпро-Слов’янськ. 16 лютого 2017 р. [За ред. В. А.Федь, П. Е. Герчанівська та ін.]. – Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2017. – С. 12 – 17.

Статті у науковому часописі “Філософія освіти”

Черепанова С. Філософія освіти в онтологічному вимірі: цілісність буття людини та буття культури /С.Черепанова //Філософія освіти. – 2009. – №1 – 2(8). – С. 126–142.

Черепанова С. Цілепокладання філософії освіти: становлення суб’єкта культури /С.Черепанова // Філософія освіти. – 2010. – №1– 2 (9). – С. 194–209.

Черепанова С.О. Філософія освіти: західне та східне мислення в координатах культури /С.Черепанова //Філософія освіти.– 2011.– № 1–2 (10). – С.188– 209.

Черепанова С.О. Художній потенціал філософії освіти: знаково-символічна специфіка мистецтва /С.Черепанова //Філософія освіти. – 2012. – № 1–2 (11). – С.238 –259.

    Українська культура Проблема людини в українському мистецтві Абетка rodmon

uke
222ukr-m

knyha-1

Біографія

Освіта

Закінчила філософський факультет Київського державного (тепер Національний) університету імені Т.Г.Шевченка

Фаховий досвід

Львівський університет імені Івана Франка (тепер Національний)

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Інститут педагогіки та психології професійної освіти АПН України (Львівський науково-практичний центр) Інститут народознавства НАН України (Львів)

Навчальні дисципліни

Філософія.

Естетика.

Українська культура.

Світова та українська культура.

Культурологія.

Філософія освіти.

Членство у редколегіях наукових журналів:

– Член  редакційної колегії наукового журналу FUTURE HUMAN IMAGE. 2(5), 2015.   /Переяслав-Хмельницький  державний педагогічний університет імені  Г. С. Сковороди; Міжнародне філософсько-космологічне товариство. – Київ, 2015. Видання індексується в міжнародних базах даних Google Scholar; Ulrich’s Periodicas Directory, Open Academic Journals Index,  ResearchBib, OpenDOAR

– Член  наукової ради редколегії наукового часопису «Філософія освіти. Philosophy of Education» /Київ. Інститут вищої освіти  Національної академії педагогічних наук України; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Журнал розміщено у міжнародних наукометричних базах даних та індексах: РИНЦ, EBSCO, CITEFACTOR, MIAR, Registry of Open Access Repositories, OCLC WorldCat, а також в електронній бібліотеці CYBERLENINKA.RU.

Проекти

Ініційовані авторські проекти Міжнародні філософсько-культурологічні читання / програма, організаційне   забезпечення, модератор С.О. Черепанова Діалог культур: Україна у світовому контексті: Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України (Львів. науково-практичний центр), Львів. академія мистецтв, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (25–26 квіт. 1996 р.; 11–12 верес. 1998 р. – Львів). Участь у міжнародному проекті “Цінності гуманістичної освіти: Виклики майбутнього суспільства”: Школа Освіти і Комунікації Йончопінгського університету (Швеція) – вищі педагогічні заклади Швеції, Данії, Росії, України (2006 – 2009).

Нагороди

Розклад