Актуальні проблеми дошкільної освіти

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
112Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Галян О. І.ФПД-61

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФПД-61доцент Галян О. І.

Опис курсу

Навчальна дисципліна є вибірковою для спеціальності 012 Дошкільна освіта. Передбачено проведення лекційних та семінарських занять, виконання завдань самостійної роботи. Вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми дошкільної освіти» є основою для розуміння здобувачами вищої освіти сутнісних особливостей та основних викликів, з якими вони будуть зустрічатися у практиці роботи в закладах дошкільної освіти.

Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми дошкільної освіти» є підготовка студентів до ґрунтовного аналізу провідних проблемних питань теорії та практики дошкільної освіти; ознайомлення з внутрішньо зумовленими та зовнішньо спричиненими труднощами реалізації завдань розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку; формування готовності до реалізації шляхів вирішення актуальних проблем дошкільної освіти. Її предметом – теоретико-методологічні, психолого-педагогічні, організаційно-педагогічні аспекти сучасної теорії та практики дошкільної освіти, їх аналіз з позиції проблемного підходу.

Завдання:  ознайомити з детермінацією виникнення та змістом проблемностей у сфері дошкільної освіти; формувати уміння встановлювати та аналізувати причиново-наслідкові зв’язки між досліджуваними феноменами в ситуації аналізу теорії та практики дошкільної освіти; сприяти готовності вирішувати проблемні питання теоретико-методологічного, психолого-педагогічного та організаційно-педагогічного забезпечення дошкільної освіти; підвищувати рівень професійної культури фахівців у сфері дошкільної освіти; розвивати професійно-значущі властивості особистості майбутніх фахівців, їхнє творче ставлення до професійної діяльності.

Рекомендована література

Базова література

 1. Актуальні проблеми дошкільної освіти: теорія і практика : навч. посіб. / за заг. ред. проф. С. Нікітчиної. К. : Видавничий дім «Слово», 2014. 368 с.
 2. Аніщук А. Актуальні проблеми дошкільної освіти. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. 152 с. Актуальн_проблеми_дошк_льно_осв_ти

Допоміжна література

 1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція). К. , 2020. 
 2. Дитячий садок-школа; актуальні проблеми наступності : монографія / Н.Лисенко, І. Шоробура, Л. Пісоцька та ін. К. : Слово, 2014. 472 с.
 3. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології. 2-ге вид. доп. К.: Академвидав, 2012. 352 с.
 4. Загородня Л., Титаренко С. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного навчального закладу: навч. посібник. Суми : Університетська книга, 2010. 319 с.
 5. Козак Л., Швидка І. Якість дошкільної освіти на сучасному етапі. Освітологічний дискурс. 2018. № 3-4 (22-23). С. 198-208.
 6. Комплексне дослідження стану системи дошкільної освіти України. Київ, 2013.
 7. Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку /НАПН України. К.: ФОП Ференець В.Б., 2020. 44с.
 8. Критерії визначення якості освіти в ЗДО.
 9. Крутій К. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти в дошкільному навчальному закладі: монографія. Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2006. 172 с.
 10. Онищенко В. Фундаментальні педагогічні теорії. Львів, 2014. 356с.
 11. Особистісно-професійний розвиток майбутнього педагога / за ред. М. Савчина. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. 331 с.
 12. Організаційно-педагогічні аспекти діяльності нових типів дошкільних закладів / укл. О. Лобас, Т. Лаврентьєва, А. Бурова. К.: ВІПОЛ, 1997.
 13. Оцінювання і відбір педагогічних інновацій: теоретико-прикладний аспект: наук.-метод. посібник / за ред. Л. Даниленко. К.: Логос, 2001. 185 с.
 14. Низковська О. Нормативні засади діяльності експериментальних дошкільних навчальних закладів. Дитячий садок. 2009. № 29-31 (509-511), серпень. С. 33-35.
 15. Павелків Р., Цигипало О. Дитяча психологія. К. : Академвидав, 2015. 432 с.
 16. Поніманська Т. Дошкільна педагогіка : підручник. 2-ге видання, доповнене. К. : Академвидав, 2013. 464 с.
 17. Фроленкова Н. Якість дошкільної освіти в Україні: феномен поняття. Молодий вчений. 2015. № 2 (17). C. 116–118.

Інформаційні ресурси

 1. https://mon.gov.ua/ua/tag/doshkilna-osvita
 2. https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/
 3. https://imzo.gov.ua/osvita/doshkilna-osvita/programno-metodichne-zabezpechennya/
 4. https://vseosvita.ua/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус