Актуальні проблеми дошкільної освіти (012 Дошкільна освіта, освітній ступінь “магістр”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1012професор Галян О. І.ФПД-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1012ФПД-51професор Галян О. І.

Опис курсу

1. Вимоги освітньої програми. 

Вивчення навчальної дисципліни  передбачає опановування здобувачами: 

а) загальними компетентностями: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність виявляти, ставити та розв’язувати проблеми.

б) фаховими компетентностями: здатність здійснювати методичний супровід освітньої діяльності закладу дошкільної освіти; здатність до психолого-педагогічного керівництва особистісним розвитком дітей раннього і дошкільного віку, зокрема, дітей з особливими освітніми потребами; готовність до організації фінансово-господарської діяльності закладів дошкільної освіти; здатність розуміти тенденції в освіті, вміти розпізнавати їх потенційні результати та наслідки з метою удосконалення змісту підготовки педагогічних кадрів.

2. Очікувані результати навчання. 

Після вивчення навчальної дисципліни здобувач буде: знати та застосовувати законодавчу базу для аналізу актуальних проблемних питань дошкільної освіти; критично осмислювати концептуальні засади, цілі, завдання, принципи функціонування дошкільної освіти в Україні; аналізувати стан розв’язання проблем педагогічного впливу на розвиток, виховання та навчання дітей дошкільного віку в сучасних наукових дослідженнях, шляхи розв’язання провідних проблем дошкільної освіти в умовах сучасних українських реалій; уміти аналізувати, прогнозувати, планувати організацію освітнього процесу в закладі дошкільної освіти з урахуванням принципів дитиноцентризму, здоров’язбереження, інклюзії, розвивального навчання, особистісно-орієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії; розв’язувати практичні завдання у сфері організації та управління дошкільною освітою на основі опрацювання та аналізу професійно важливих знань; координувати різні аспекти діяльності закладу дошкільної освіти.

Рекомендована література

Базова література

 1. Актуальні проблеми дошкільної освіти: кол. монографія / за заг. ред. В. Кушнір. Умань: Візаві, 2021. 252 с.
 2. Базовий компонент дошкільної освіти (2021). Нова редакція та поради для організації освітнього процесу.
 3. Пітерс Я. Підвищення якості дошкільної освіти та догляду за дітьми в Україні.  VBJK. Гент, 2018. 43 с.
 4. Софій Н., Найда Ю. Критерії якості дошкільної освіти: звіт за результатами в межах міжнародного проекту. Київ, 2019. 80 с.

Допоміжна література

 1. Актуальні проблеми дошкільної освіти: теорія і практика: навч. посіб. / за заг. ред. С.Нікітчиної. Київ: Видавничий дім «Слово», 2014. 368 с.
 2. Аніщук А. Актуальні проблеми дошкільної освіти. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. 152 с.
 3. Дитячий садок-школа; актуальні проблеми наступності: монографія / Н.Лисенко, І. Шоробура, Л. Пісоцька та ін. Київ: Слово, 2014. 472 с.
 4. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології. 2-ге вид. доп. Київ: Академвидав, 2012. 352 с.
 5. Загородня Л., Титаренко С. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного навчального закладу: навч. посібник. Суми : Університетська книга, 2010. 319 с.
 6. Козак Л., Швидка І. Якість дошкільної освіти на сучасному етапі. Освітологічний дискурс. 2018. № 3-4 (22-23). С. 198-208.
 7. Комплексне дослідження стану системи дошкільної освіти України. Київ, 2013.
 8. Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку /НАПН України. Київ: ФОП Ференець В.Б., 2020. 44с.
 9. Крутій К. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти в дошкільному навчальному закладі: монографія. Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2006. 172 с.
 10. Крутій К. Реформування, модернізація і парадигми дошкільної освіти в Україні: теоретичні засади і погляд у майбутнє.
 11. Онищенко В. Фундаментальні педагогічні теорії. Львів, 2014. 356с.
 12. Особистісно-професійний розвиток майбутнього педагога / за ред. М. Савчина. Дрогобич: Ред.-видав. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. 331 с.
 13. Оцінювання і відбір педагогічних інновацій: теоретико-прикладний аспект: наук.-метод. посібник / за ред. Л. Даниленко. Київ: Логос, 2001. 185 с.
 14. Низковська О. Нормативні засади діяльності експериментальних дошкільних навчальних закладів. Дитячий садок. 2009. № 29-31 (509-511), серпень. С. 33-35.
 15. Павелків Р., Цигипало О. Дитяча психологія. Київ: Академвидав, 2015. 432 с.
 16. Поніманська Т. Дошкільна педагогіка: підручник. 4-ге видання, перероблене. Київ: Академвидав, 2018. 408 с.
 17. Путча В., Нойман М., Заплотинська О., Софій Н. Підтримка працівників дошкільної освіти на державному рівні: дошкільна освіта в Україні. Вашингтон, «Результати для розвитку», 2018. 30с.
 18. Самсонова О. Розвиток професіоналізму вихователів дошкільних навчальних закладів: метод. рекомендації. Запоріжжя: Кругозір, 2015. 64 с.
 19. Фроленкова Н. Якість дошкільної освіти в Україні: феномен поняття. Молодий вчений. 2015. № 2 (17). C. 116–118.

Інформаційні ресурси

20. https://mon.gov.ua/ua/tag/doshkilna-osvita

21. https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/

22. https://imzo.gov.ua/osvita/doshkilna-osvita/programno-metodichne-zabezpechennya/

23. https://vseosvita.ua/

Матеріали

Методичні рекомендації до семінарських занять АПДО

Методичні рекомендації до самостійної роботи АПДО

Силабус:

Завантажити силабус