Арт-терапія в освіті (231 Соціальна робота)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820Призванська Р. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820

Опис курсу

Курс «Арт-терапія в освіті»

Програма вивчення навчальної дисципліни «Арт-терапія в  освіті», складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 231 «Соціальна робота».  Предметом  вивчення навчальної дисципліни є основні поняття, принципи арт- терапії та особливості її застосування в роботі соціальних працівників, психологів з дітьми та різними категоріями населення.

Мета навчальної дисципліни полягає в сприянні загальному розвитку особистості студента;  формуванні теоретико-практичної готовності до впровадження засобів арт-терапії та  арт-терапевтичного підходу у практичну діяльність педагога і соціального працівника

Рекомендована література

Література для вивчення дисципліни Базова

1.     Вознесенська О. Арт-терапія в роботі практичного психолога : Використання арт-технологій в освіті / О.Вознесенська, Л. Мова.- К. : Шкільний світ, 2007.- 120 с.

2.     Енциклопедичний словник з арт-терапії / О. Л. Вознесенська, О. М. Скнар, О. А. Бреусенко- Кузнєцов, О. О. Деркач., Л. В. Мова та ін.; [за заг.наук.ред. О. Л. Вознесенської, О. М. Скнар]. К.: Видавець ФОП Назаренко Т.В., 1017.- 312 с.

3.     Ільченко І.С. Арт-терапія: навчальний посібник для студентів / І. С. Ільченко. – Умань: Видавничо- поліграфічний цент «Візаві», 2013. – 150 с.

4.     Теорія і практика арт-терапії : навчально-методичний комплекс / Уклад. І. В.Бабій.- Умань, Алмі – 2014.

Допоміжна

 

 

1.      Вознесенська О. Використання арт-технологій в сімейній психотерапії / О. Вознесенська // Простір арт-терапії: Зб. на-ук. ст. / ЦІППО АПН України, ГО „Арт-терапевтична асоціація”; Редкол.: Семиченко В.А., Чуприков А.П. та ін. – К.: Міленіум, 2007. – Вип. 1. – С. 5-19.

2.      Диагностика в арт-терапии. Метод «Мандала» / Под ред.. А.И. Копытина. – СПб.: Речь, 2002.

3.      Практическая арт-терапия: Лечение, реабилитация, тренинг / Под ред. А.И. Копытина. – М.: «Когито- Центр», 2008. – 288 с.

4.      Призванська Р. Методи музичної терапії, їх роль та завдання в інклюзивному просторі. // Індивідуальний супровід дітей з особливими потребами: роль НРЦ у процесі інклюзивної освіти: Матеріали міжнародної  науково-практичної конференції. – Львів, 2016. – С.57-59.

5.      Скнар О. Арт-техніка «колаж»: діагностичний і терапевтичний потенціал / О. Скнар, К. Реброва // Простір арт-терапії: Спадок десятиліття : [Зб. наук. статей]. – К., 2012. – С. 125-137.

6.      Цимбала О. Застосування арт-терапевтичних технік в сучасних умовах навчального процесу у вищому навчальному закладі / О.Цимбала // Простір арт-терапії : [Зб. наук. праць] / УМО, 2016, ВГО «Арт- терапевтична асоціація», 2016; [Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін.]. – К. : Золоті ворота, 2016.

– Вип. 2 (20). – С. 100-107.

7.      Шамлян К. Проективні методи дослідження особистості : підручник / К. Шамлян, М. Кліманська.- Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014.- 466 с.

Силабус:

Завантажити силабус