Арт-терапія в освіті (6.010106 Соціальна педагогіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820Цимбала О. М.ФПС-41, ФПС-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
840ФПС-41Цимбала О. М.
ФПС-42Цимбала О. М.

Опис курсу

Мета полягає у вивченні прикладних галузей застосування арт-терапії; засвоєнні студентами принципів надання психотерапевтичної допомоги, прийнятих у відповідному напрямі; набутті належної психотерапевтичної ерудиції; ознайомленні з терапевтичним потенціалом зображувального мистецтва у лікувально-реабілітаційній роботі та при психологічній корекції асоціальних форм поведінки.

Завдання курсу полягає у вивченні практичних аспектів арт-терапії, диференціації діагностичних та корекційних можливостей терапії зображувальною діяльністю, дослідженні перспектив та обмежень даного напряму.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– суть, види, сфери застосування і межі ефективності арт-психотерапії;

– принципи застосування, процедурні особливості і психотехнічні прийоми арт-терапії;

– сфери застосування і компетентності даного терапевтичного методу.

 

вміти:

 • орієнтуватися в різноманітті арт-терапевтичних підходів;
 • аналізувати та інтерпретувати арт-терапевтичний матеріал;
 • підбирати комплекс адекватних арт-терапевтичних методів для діагностики та ефективного розвитку, корекції та терапії;
 • розробляти арт-терапевтичні тренінги.

Рекомендована література

Базова

 1. Вознесенська О. Арт-терапія в роботі практичного психолога : Використання арт-технологій в освіті / О.Вознесенська, Л. Мова.‑ К. : Шкільний світ, 2007.‑ 120 с.
 2. Енциклопедичний словник з арт-терапії / О. Л. Вознесенська, О. М. Скнар, О. А. Бреусенко-Кузнєцов, О.О. Деркач., Л. В. Мова та ін.; [за заг.наук.ред. О. Л. Вознесенської, О. М. Скнар]. К.: Видавець ФОП Назаренко Т.В., 1017.‑ 312 с.
 1. Ільченко І.С. Арт-терапія: навчальний посібник для студентів / І. С. Ільченко. – Умань: Видавничо-поліграфічний цент «Візаві», 2013. – 150 с.
 2. Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система за­нятий \ Л. Д. Лебедева. – СПб.: Речь, 2003. – 256 с. Серия – психологический практикум.
 3. Теорія і практика арт-терапії : навчально-методичний комплекс / Уклад. І. В.Бабій.‑ Умань, Алмі – 2014.

 

Допоміжна

 1. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство. ‑ М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.
 2. Вознесенська О. Використання арт-технологій в сімейній психотерапії / О. Вознесенська // Простір арт-терапії: Зб. на-ук. ст. / ЦІППО АПН України, ГО „Арт-терапевтична асоціація”; Редкол.: Семиченко В.А., Чуприков А.П. та ін. – К.: Міленіум, 2007. – Вип. 1. – С. 5-19.
 3. Диагностика в арт-терапии. Метод «Мандала» / Под ред.. А.И. Копытина. ‑ СПб.: Речь, 2002.
 4. Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. – СПб.: Питер, 2000. – 448 с.
 5. Практическая арт-терапия: Лечение, реабилитация, тренинг / Под ред. А.И. Копытина. – М.: «Когито-Центр», 2008. – 288 с.
 6. Скнар  О. Арт-техніка «колаж»: діагностичний і терапевтичний потенціал / О. Скнар, К. Реброва // Простір арт-терапії: Спадок десятиліття : [Зб.  наук. статей]. – К., 2012. – С. 125-137.
 7. Цимбала О. Застосування арт-терапевтичних технік в сучасних умовах навчального процесу у вищому навчальному закладі / О.Цимбала // Простір арт-терапії : [Зб. наук. праць] / УМО, 2016, ВГО «Арт-терапевтична асоціація», 2016; [Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін.]. – К. : Золоті ворота, 2016. – Вип. 2 (20). – С. 100-107.
 8. Шамлян К. Проективні методи дослідження особистості : підручник / К. Шамлян, М. Кліманська.‑ Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014.‑ 466 с.

Матеріали

Ільченко І.С. Арт-терапія. Навчальний посібник

Бабій І.В. Теорія і практика арт-терапії. Навчально-методичний посібник.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму