Деонтологія соціальної роботи

Тип: Нормативний

Кафедра: social pedagogy and social work

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Фалинська З. З.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232

Опис курсу

 

Курс «Деонтологія соціальної роботи» зорієнтований на забезпечення студентів необхідними знаннями з основ професійної етики та навичками її реалізації на практиці, про способи її використання у практичній діяльності, що допоможе їм у подальшому вступати у взаємодію із суб’єктами процесу соціалізації і буде сприяти органічному поєднанню кваліфікації й особливих духовних якостей майбутнього фахівця, сприятиме формуванню високої моральної відповідальності, готовності віддано виконувати свій професійний обов’язок.

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

Головними завданнями пропонованого курсу є: сформувати усвідомлення важливості етичних принципів та норм у сфері соціальних послуг, необхідності оволодіння професійно-етичними якостями майбутніми соціальними педагогами та навчити регулювати власну поведінку у різноманітних ситуаціях професійної діяльності.

Після опанування курсу студенти мають володіти знаннями про:

 • основні етичні концепції;
 • визначення етичних проблем і дилем;
 • кваліфікаційні вимоги до професійної діяльності соціального педагога;
 • моделі прийняття етичних рішень;
 • цінності, принципи, ролі фахівців соціальної сфери;
 • підходи до прийняття етичних рішень;
 • існуючі кодекси етики соціальних працівників.

Після опанування курсу студенти повинні уміти:

 • аналізувати питання реального стану соціальної та соціально-педагогічної
  роботи;
 • користуватись елементами критичного мислення у практичній діяльності
  з клієнтами;
 • керуватись моделями прийняття рішень конкретних етичних проблем;
 • використовувати категоріально-понятійний    апарат    етики    соціальної
  роботи та деонтології;
 • формувати особисте     бачення     соціально-педагогічної    ситуації    й
  самостійно визначати морально-етичні шляхи її вирішення;
 • розрізняти та застосовувати критерії професійності соціального педагога.
  На семінарських заняттях студенти уточнюють, поглиблюють, систематизують, узагальнюють та закріплюють отримані в процесі лекційної та самостійної роботи знання й уміння.

Поряд з аудиторними заняттями планується виконання студентами індивідуальної самостійної роботи під керівництвом викладача.

Рекомендована література

Основна:

 1. Василькова Т. А. Социальная педагогика : учеб. пособ. / Т. А. Василькова, Ю. В. Василькова- М. : КНОРУС, 2010. – 240 с.
 2. Васянович Г. П. Педагогічна етика : навч. посіб. / Васянович Г. П. – Львів : Сполом, 2010. -420 с.
 3. Спіріна Т. П. Етика соціально-педагогічної діяльності ; навч.-метод. посіб. / Т.П. Спіріна. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2013. – 247 с.
 4. Хоружа Л. Л. Етичний розвиток педагога : навч. посіб. / Л. Л. Хоружа – К. : Академвидав, 2012. -208 с.

Допоміжна:

 1. Білик Е. В. Сучасна енциклопедія етикету : 1000 правил і корисних порад / Е.В. Білик. – Донецьк : ТОВ ВКФ “БАО”, 2005. – 384 с.
 2. Бугай Н. І. Український етикет / Бугай Н. І. – К. : Бібліотека українця, 2000. – 264 с.
 3. Васильєва М. П. Теоретичні основи деонтологічної підготовки педагога : дис.
  … доктора пед. наук : спец. 13.00.04 / Васильєва Марина Петрівна. -X., -432 с
 4. Васянович Г. П. Педагогічна етика : навч.-метод. посіб. / Васянович Г. П. –
  Львів : Норма, 2005. – 344 с.
 5. Гриньова В. М. Професійна етика як умова успішності трудової діяльності
  / В. М. Гриньова // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації : реалії, проблеми та
  перспективи :  матеріали І  наук.-практ.  конф.  (Житомир  26-27  квітня  2007 р.).  –
  Житомир : [б. в.], 2007. – С. 37-38.
 6. Гриньова В. М.  Формування  педагогічної культури  майбутнього  вчителя
  (теоретичний та методичний аспекти) : дис. …доктора пед. наук : 13.00.04 / Гриньова
  В.М.-К.,2000.-417с.
 7. Дуткевич Т.   В.   Конфліктологія  з  основами  управління   :   навч.   посіб.  /
  Дуткевич Т. В. – К. ; ЦНЛ, 2005. – 456 с.
 8. Етика : [навч. посіб.] / В. О. Лозовий, М. І. Панов, О. А. Стасевська та ін. ; за
  ред. В. О. Лозового. – К. : Юрінком їнтер, 2005. – 224 с.
 9. Ю.Єремєєва В. М. Професійно-етичні якості – важлива складова успішності професійної діяльності / В. М. Єремєєва. // Науковий пошук молодих дослідників : зб. наук. пр. / за ред. В. М. Єремєєвої, О. М. Королюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І, Франка, 2011. – Вин. IV. – С. 201-204.
 10. 3имняя И. А. Социально-профессиональная компетентность как целостньш результат профессионального образования (идеализированная модель) / И. А. Зимняя // Проблеми качества образования : в 2-х кн. – М. ; Уфа : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2005. -Кн. 2. – С. 182-183.
 11. Історія світової та української культури : [підручник для вищ. закл. освіти] / В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера ЛТД, 2005. -464 с.
 12. Калашник Н. Г. Естетичні смаки : їх витоки і формування / Калашник Н. Г. -Запоріжжя : Просвіта, 2001. – 344 с.
 13. Кримус Ю. В. Етика : навч. посіб. / Ю. В. Кримус 1.1. Якухно. – Житомир : [б. в.], 2004.-98 с.
 14. Кузик Б. М. Благовіст. Православна етика : [навч. посіб.] / Б. М. Кузик, Л. І. Литвин. – Д. : АРТ-ПРЕС, 2009. – 304 с.
 15. Культурологія / [Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. та ін.] ; за ред. Т. Б. Гриценко. – [2-е вид.]. -К. ; Центр учбової літератури, 2009. – 392 с
 16. Малахов В. А. Етика : курс лекцій : навч. посіб. / Малахов В. А. – [4-те вид. ]. -К. : Либідь, 2002. -384 с.
 17. Мовчан В. С. Історія і теорія етики : [курс лекцій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Мовчан В. С. -Дрогобич : Коло, 2003.-510 с.
 18. Нападиста В. Г. Історія етики в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.) / Нападиста В. Г. – К. : Либідь, 2004. – 240 с.
 19. Проценко О. П. Етикет як аксіологічний вимір культури поведінки і спілкування / Проценко О. П. – К. ; Вища пік., 2004. – 33 с.
 20. Савельєв В. П. Етика : [навч. посіб.] / Савельєв В. П. – 2-е вид., випр. і доповн. – Львів : Магнолія 2006, 2007. -256 с.
 21. Чмут Т. К. Етика ділового спілкування / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. – К. : Вікар, 2004. – 223 с.
 22. Челоменцев В. М. Етикет і сучасна культура спілкування / В. М. Шеломенцев. – К. : Лібра, 2003. – 415 с.

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни – 2020/2021 н.р.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Робоча програма 2020/2021 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Деонтологія соціальної роботи

Завантажити силабус