Дитяча практична (спеціальна) психологія

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Сулятицький І. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216

Опис курсу

Вивчення даної дисципліни спрямовано на формування у студентів психологічної компетентності як складової професійної компетентності, що передбачає вивчення особливостей психічного розвитку дитини дошкільного віку, а також основних напрямків роботи вихователів і батьків з активізації психічного розвитку дошкільників і практичних вмінь використовувати засвоєні знання у практичній роботі вихователя.

Зміст психологічної компетентності студентів при вивченні даної дисципліни може бути конкретизований через такі психологічні компетенції:

 • вільне оперування понятійно-термінологічним апаратом дисципліни “Дитяча практична психологія”;
 • володіння знаннями про біологічні й соціальні чинники психічного розвитку дошкільника; основні новоутворення, нормативні кризи й типові відхилення психічного розвитку дитини дошкільного віку; основи психолого-педагогічного вивчення й активізації психічного розвитку дошкільника; розвиток психіки дитини в різних видах пізнавальної та провідній (ігровій) діяльності;
 • вміння застосовувати здобуті теоретичні знання у практичній роботі з дітьми для вивчення актуального стану, преспектив найближчого розвитку і особливостей психічного розвитку дитини дошкільного віку;
 • формування навичок планувати, організовувати й здійснювати психолого- педагогічне обстеження психічного розвитку дошкільника; а також розробляти й ефективно проводити заняття з активізації психічного розвитку дошкільника та формування позитивних особистісних якостей і властивостей у дітей;
 • вміння використовувати базові психодіагностичні й психорозвивальні прийоми і техніки у роботі вихователя для підвищення навчальної успішності дітей;
 • вміння організовувати ефективну співпрацю з батьками вихованців та колективом ДНЗ з метою активізації психічного розвитку вихованців;
 • формування адекватної професійної самооцінки студентів, стійкого прагнення до власного професійного саморозвитку і самореалізації.

Рекомендована література

Базова

 1. Вікова і педагогічна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, 3. В. Огороднійчук та ін., – 2-е вид., дрпов. -К.: Каравела, 2009. – 400 с.
 2. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія: модульний навч. посібник для студ. ВНЗ освітнього напряму 7.010101 “Дошкільне виховання” / Т. В. Дуткевич ; Кам’янець-Подільський держ. ун-т. Інститут реабілітології. Кафедра психології освіти, праці та управління. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2007. – 320 с.
 3. Люблинская А.А. Детская психология / Люблинская А.А. -М.: Просвещение, -415 с.
 4. Павелків, Р.В. Дитяча психологія: навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. Г. Цигипало. – К. : Академвидав, 2010. – 432 с.
 5. Шаграева О.А. Детская психология: Теоретический и практический курс: Учеб, пособие для студ. высш. учеб, заведений / Шаграева О.А. – М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 368 с.

Допоміжна

 1. Волков Б.С. Детская психология: от рождения до школы / Б.С.Волков, Н.В.Волкова. – СПб.: Питер, 2009. – 256 с.
 2. Детская практическая психология / под ред. Т.Д.Марцинковской. – М: Гардарики, 2000. – 255 с.
 3. Крайг Г. Психология развития / Т. Крэйг. – СПб. : Питер, 2000. – 992 с.
 4. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія : (курс лекцій) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Кутішенко ; М-во освіти і науки України, Ін-т соц. робота та упр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 128 с.
 5. Смирнова Е.О. Детская психология / Смирнова Е.О.. – СПб.: Питер. – 2009. – 306 с.

Інформаційні ресурси

http://shron.chtyvo.org.ua/Dutkevych_Tetiana/Dytiacha_psykholohiia.pdf

http://medbib.in.ua/detskaya-psihologiya.html

Матеріали

Пакет комплексних контрольних робіт (ККР)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму