Етнічна психологія

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Немає
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
48Сулятицький І. В.
58Сулятицький І. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Етнічна психологія» є формування у студентів системи знань про теоретико-методологічні засади етнопсихології, як науки та її місце в системі психологічних дисциплін, що дозволить закласти теоретичне підґрунтя професійного використання знань психології етносів для майбутньої професійної діяльності. Вивчення даного дисципліни надає можливість студентам оволодіти системою науково-психологічних знань щодо аналізу етнопсихологічних явищ; визначення ролі етнопсихологічних феноменів у життєдіяльності індивідів і соціальних груп та ознайомлення із основними методами дослідження етнопсихологічних феноменів. Теоретичні знання та практичні вміння, засвоєні в процесі вивчення  дисципліни «Етнічна психологія» сприяють формуванню у студентів професійно важливих якостей особистості психолога.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Етнічна психологія»  є:

  • засвоєння основних термінів і понять етнопсихології на рівні відтворення, тлумачення та використання їх у повсякденному та професійному житті
  • засвоєння студентами  знань про психологічні відмінності етносів та особливості їх поведінки;
  •  засвоєння студентами  знань щодо аналізу етнопсихологічних явищ;
  • формування вмінь і навичок використання методик вивчення психологічних особливостей етносу;
  • озброєння студентів дієвими стратегіями поведінки в етнічному конфлікті.

Вивчення курсу передбачає засвоєння студентами наступних знань:

  • предмет і завдання етнопсихології;
  • методи дослідження у етнопсихології;
  • основні поняття етнопсихології; основні статичні характеристики етносу (психічний склад етносу, архетипи, ментальність, національний характер, національна свідомість, етнічна самосвідомість);
  • основні динамічні характеристики етносу, такі як національні почуття, етнічні стереотипи (автостереотипи, гетеростереотипи), етнічні установки;
  • види етнічних конфліктів та стадії їх розвитку;
  • шляхи поведінки в етнічному конфлікті;
  • шляхи подолання етнічних конфліктів;
  • етнопсихологічні особливості ділового спілкування.

На основі цих знань у студентів  повинні бути сформовані наступні уміння:

  • застосовувати різні методи дослідження в етнопсихології;
  • використовувати різноманітні методики для дослідження психологічних особливостей етносу;
  • надавати консультації щодо застосовування певних стратегій поведінки для подолання етнічного конфлікту;
  • консультувати щодо особливостей ділового спілкування із зарубіжними партнерами.

Рекомендована література

Базова

  1. Баронин А.С. Этническая психология: Учеб. пособие. – К.: ПК ООО “Тандем”, 2000.  – 264 с.
  2. Гончаренко М. С., Набока І. Є. Етновалеологія. Навчальний посібник. –Харків: «Бурун-Книга», Київ: КНТ, 2012. – 296 с.
  3. Гнатенко П. І. Український національний характер. — К., 1994.
  4. Етнічна психологія: Навч.-метод. посіб. / За ред. В. Д. Хрущ. —Івано-Франківськ, 1994.
  5. Киричук О. В. Ментальність: сутність, функції, генеза // Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості: Тези доп. та матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. — К.; Луцьк, 1994. — С. 7–20.
  6. Льовочкіна А. М. Етнопсихологія: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002.
  7. Павленко В. Н., Таглин С. А. Введение в этническую психологию:Учеб. пособие. — Харьков, 1992.
  8. Павленко В. М., Таглін С. О. Етнопсихологія: Навч. посіб. — К.,1999.
  9. Пірен М. Основи етнопсихології: Підручник. — К., 1996.
  10. Солдатенко В. Ф., Крижанівський В. П., Левенець Ю. А. Українська ідея: Історичний нарис. — К.: Наук. думка, 1995.
  11. Cтефаненко Т. Этнопсихология: Учебник для высших учебных заведений. — М., 2000.
  12. Хрущ В. Етнопсихологічні аспекти вивчення української ментальності // Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості: Тези доповідей та матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. — К.; Луцьк, 1994.
  13. Хрущ О. Почуття людської ментальності // Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості: Тези доповідей та матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. — К.; Луцьк, 1994.

Додаткова

  1. Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. — М.: Наука, 1984.
  2. Григоріїв Н. Українська національна вдача. — Вінніпег, 1941.
  3. Гримич М. Два виміри національного характеру // Наука і суспільство. — 1991. — № 8. — С. 27–31.
  4. Донченко Е. А. Социеальная психика. — К., 1994.
  5. Рибчин І. Геопсихічні реакції і вдача українця. — Мюнхен, 1966.
  6. Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию. — СПб., 1996.
  7. Юнг К. Об архетипах коллективного бессознательного // Архетип и символ. —   М. —1991. —304 с.

Інформаційні ресурси

http://psyhological.ucoz.ua/publ/35

http://www.bronnikov.kiev.ua/book_3_0.php

http://uchebnik.biz/book/320-yetnopsixologiya.html

http://psychlib.com.ua/category/etnopsyhologiya.htm

http://mobile.pidruchniki.ws/16760626/psihologiya/etnopsihologiya_-_savitska_ov

Матеріали

Робоча програма

Методичні вказівки для вивчення та проведення семінарських і практичних занять

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи

Перелік питань на екзамен

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму