Фізкультура з методикою навчання (початкова освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
728Породько М. І.ФПШ-41, ФПШ-42, ФПШ-43

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
728ФПШ-42Породько М. І.
ФПШ-41Породько М. І.
ФПШ-43Породько М. І.

Опис курсу

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу: здiйснення теоретичної та практичної пiдготовки студентів у набуттi вмiнь i навичок для самостiйної i органiзацiйної роботи з фiзичного виховання з учнями початкових класів.

Завдання курсу:

поглибити знання студентів основ фізичної культури;

розвивати практичні уміння у проведенні уроків з фізичного виховання з учнями молодшого шкільного віку;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: • мету i завдання фiзичного виховання учнiв молодшого шкiльного вiку;

 • основнi засоби фiзичного виховання для збереження i змiцнення здоров’я школярiв;
 • руховий режим молодшого школяра;
 • загальнi основи навчання фiзичних вправ та розвитку фiзичних якостей;
 • завдання, структуру, особливостi пiдготовки i проведення уроку фiзичної культури з учнями молодшого шкiльного віку;
 • основнi роздiли програми з фiзичної культури початкової школи;

вміти: • правильно застосовувати засоби фiзичного виховання для эбереження i змiцнення здоров’я школяра;

 • методично правильно будувати, проводити i аналiзувати уроки фiзичної культури;
 • формувати в учнiв основи знань з фiзичної культури i спорту, валеологiї, особистої і громадської гiгiєни;
 • планувати та проводити рiзнi форми позаурочної роботи з фiзичного виховання в початковiй школi;
 • вести пропаганду здорового способу життя серед учнiв i батькiв.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Вiльчковський Е. С., Козленко М. П., Цвек С. Ф. Система фiзичного вихованкя молодших школярiв.—К:IЗМН, 1998.
 2. Леськiв А. д. та iншi. Форми i засоби фiзичного виховання молодших школярiв. — Тернопiль: Астон,1997.
 3. Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім „Освіта”, 2013. – 392 с.
 4. Шиян Б. М. Теорiя і методика фiзичного виховання школярів. — Тернопiль: Навчальна книга – Богдан. 1-2 Ч. 2003.

 

Допоміжна

 1. Ванджура В. Я., Бірюков О. В., Основи здоров’я і фізична культура 3 клас. – Тернопіль: Астон, 2004. – 336 с.
 2. Демчишин А. П., Артюх В. М. Рухливi i спортивi iгри в школi. — Київ; Освiта, 1992.
 3. Основи здоров’я і фізична культура 4 клас/ Автор – упорядник: Л.І. Войтишина, Н. І. Свистун, В. І. Топольницька, Н. В. Шаравара. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 184 с.
 4. Система фізичного виховання. 1- 4класи/ Ю.В. Васьков – Х.: Вид-во „Ранок”,2009.- 224с. – (Бібліотека вчителя фізичної культури)

Матеріали

Питання до заліку

 1. Предмет “Теорія та методика фізичного виховання”, його зв’язок з іншими дисциплінами.
 2. Основні поняття теорії фізичного виховання.
 3. Історичні аспекти розвитку українського спорту.
 4. Анатомо-фізіологічні і психологічні особливості учнів молодшого шкільного віку, їх врахування під час проведення занять з фізичного виховання.
 5. Руховий режим учнів молодшого шкільного віку.
 6. Державні документи з питань фізичної культури і спорту.
 7. Загальна характеристика засобів фізичного виховання.
 8. Фізичні вправи як основний засіб фізичного виховання. Вплив виконання фізичних вправ на зміцнення організму школярів.
 9. Роль природних сил (сонця, повітря, води), їх правильне застосування.
 10. Гігієнічні норми рухової активності.
 11. Методичні принципи і шляхи їх реалізації в процесі фізичного виховання.
 12. Класифікація методів навчання.
 13. Формування рухових умінь і навичок як основний зміст освітніх завдань фізичної культури в школі.
 14. Загальна характеристика фізичних якостей.
 15. Методика розвитку в школярів швидкості, спритності, сили, витривалості і гнучкості.
 16. Місце уроку фізичної культури серед інших форм фізичного виховання школярів.
 17. Вимоги до сучасного уроку фізичної культури.
 18. Особливості проведення уроків з учнями віднесеними за станом здоров’я до спеціальної та підготовчої медичної групи.
 19. Характеристика завдань уроку фізичної культури.
 20. Зміст уроку і його структура.
 21. Побудова уроку. Постановка мети і конкретних завдань на урок фізичної культури.
 22. Підготовка вчителя до уроку.
 23. Типи (різновиди) шкільних уроків. Особливості комплексного уроку фізичної культури в початковій школі.
 24. Стройові вправи; їх значення для проведення уроків фізичної культури.
 25. Основні положення рук, ніг, тулуба.
 26. Вправи для формування правильної постави і профілактики плоскостопості.
 27. Акробатичні вправи. Розкрити методику їх навчання.
 28. Танцювальні вправи і методика їх виконання на уроках фізичної культури.
 29. Вправи з лазіння і перелазіння. Їх прикладне значення і методика навчання.
 30. Вправи з рівноваги. Розкрити методику їх навчання.
 31. Опорні стрибки, розкрити методику їх навчання.
 32. Допомога і страхування під час навчання вправ основної гімнастики.
 33. Вправи з бігу та спеціальні вправи бігуна. Методика їх навчання.
 34. Вправи із стрибків з місця і розбігу (довжина, висота) та спеціальні вправи стрибуна. Методика навчання стрибків.
 35. Вправи метання малого м’яча з місця і розбігу (в ціль та на дальність). Методика навчання метання.
 36. Розвиток рухових якостей учнів засобами легкої атлетики.
 37. Рухливі ігри в системі фізичного виховання дітей.
 38. Педагогічні та гігієнічні вимоги щодо підготовки місця для рухливих ігор та підготовки необхідного інвентар’я.
 39. Методичні вимоги щодо пояснення правил гри та визначення ведучих (на прикладі однієї з ігор).
 40. Підготовка учнів до самостійних занять фізичними вправами.
 41. Виховання інтересу до занять фізичною культурою у школярів.
 42. Визначення моторної щільності уроку фізичної культури.
 43. Значення навантаження на уроці фізичної культури, для формування позитивного ставлення учнів.
 44. Визначення рівня втоми на уроці фізичної культури, за зовнішніми ознаками.

43.Основні вимоги щодо правил безпеки та попередження травматизму у      дітей  на уроках фізичної культури.

44.Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня.

 1. Організація та зміст гімнастики перед початком уроків.

46.Зміст та методика проведення фізкультхвилинок на уроках.

47.Організація проведення та зміст ігор і розваг на великих перервах.

48.Зміст та методика проведення щоденних занять фізичними вправами та       іграми в групах продовженого дня.

49.Зміст та методика проведення фізкультпауз під час виконання домашніх завдань у групах продовженого дня.

50.Педагогічні вимоги щодо планування, складання плану-конспекту уроку з фізичної культури.

51.Основні заходи  фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи з фізичної культури.

52.Технологія планування та його функції.

 

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму