Формування стандартів змісту шкільної освіти: Україна і Європейський Союз

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор П'ятакова Г. П.ФПО-51, ФПО-51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПО-51професор П'ятакова Г. П.
ФПО-51зпрофесор П'ятакова Г. П.

Опис курсу

Дисципліна «Формування стандартів змісту шкільної освіти: Україна і Європейський Союз» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки, кваліфікації магістр освітніх, педагогічних наук, професіонал з управління та експертизи освітнього простору для освітньої програми підготовки другого (магістерського) рівня, яка викладається в І семестрі в обсязі 4 кредитів ECTS. Метою викладання курсу є формування у студентів вмінь аналізувати стандарти побудови змісту освіти у навчальних закладах України та країнах ЄС, освітні моделі НУШ та європейської школи.

Курс розроблено таким чином, щоб надати магістрантам необхідні знання, які обов’язкові для аналізу стандартів та навчальних програм у закладах середньої освіти. Тому у програмі представлено як огляд концепцій шкільної освіти, курикулумів країн ЄС, моделей МСО-1. МСО-2, МСО-3, так і процесів та інструментів, які потрібні для аналізу і оцінювання документів в школах України.

Рекомендована література

Основна література:
1. Арцишевський Р. А. Методологічні засади оновлення змісту. Розвиток
педагогічної і психологічної наук в Україні 1992–2002 : зб. наук. пр. до 10-річчя
АПН України. Х.: „ОВС”, 2002. Ч. 1. С. 270–283.
2. Василюк А. Сучасні освітні системи : навч. посібн. / А. Василюк, Р.
Пахоцінський, Н. Яковець. Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2002.
139 с.
3. Лавриченко Н. М. Тенденції розвитку змісту обов’язкової середньої освіти в
країнах Західної Європи. Педагогічна і психологічна науки в Україні / АПН
України. К.: Педагогічна думка, 2007. Т. 2: Дидактика, методика, інформаційні
технології. С. 145–154.
4. Локшина О. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і
практика (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): монографія/ Ін-т педагогіки
АПН України. К.: Богданова А. М., 2009. 403 с.
5. Нова українська школа. URL: https: //www.kmu.gov.ua/storage/
app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf.
Додаткова література:
1. Бібік Н. М. Компетентність у навчанні. Енциклопедія освіти/ Акад. пед. наук
України ; гол. ред. В. Г. Кремень. К. : Юрінком Інтер, 2008. С. 408–409.
2. Виклик для України: розробка рамкових основ змісту (національного
курикулуму) загальної середньої освіти для 21-го століття : матеріали Всеукр.
наук. – практ. конф. (Київ, 26–27 черв., 2007 р.) / Акад. пед. наук України, Держ.
установа “Директорат програм розвитку освіти” М-ва освіти і науки України.
К., 2007. С. 153–221.
3. Єгоров Г. С. Тенденції розвитку змісту базової освіти у країнах Заходу / Г. С.
Єгоров, Н. М. Лавриченко, Б. Ф. Мельниченко. – К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка,
2003. – 186 с.
4. Копійка В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення
/ В. Копійка, Т. Шинкаренко; ред. Л. В. Губерський. – К.: Видавничий дім „Ін
Юре”, 2001. — 450 с.
5. Корсакова О. К. Зміст сучасної шкільної освіти (Дидактичний аспект) / О. К.
Корсакова, С. Е. Трубачева. – К.: ФАДА, ЛТД, 2003. – 56 с.
6. Кравець В. П. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття : навч. посіб. для
студ. пед. навч. закл. / В. П. Кравець. – Тернопіль, 1996. – 290 с.
7. Лавриченко Н. М. Тенденції розвитку змісту обов’язкової середньої освіти в
країнах Західної Європи / Н. М. Лавриченко // Педагогічна і психологічна науки
в Україні / АПН України. – К. : Педагогічна думка, 2007. – Т. 2 : Дидактика,
методика, інформаційні технології. – С. 145–154.
8. Локшина О. Розвиток компетентнісного підходу в освіті Європейського
Союзу. Шлях освіти. 2007. № 1. С. 16–21.
9. Локшина О. Сучасні підходи до змісту освіти і “Core Curriculum”. Освіта і
управління. – 1999. Т. 3 (№ 2). С. 171–175.
10. Локшина О. Сучасні тенденції розвитку змісту шкільної освіти в зарубіжжі.
Шлях освіти. 2005. № 1. С. 25–28.
11. Малафіїк І. В. Дидактика новітньої школи: Навч. посібник. К.: Видавн. дім
“Слово”, 2015. – 632 с.
12. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / за
заг. ред. О. І. Локшиної. К.: К.І.С., 2004.
13. Моніторинг стандартів освіти: чому і як усе почалося / Торстен Гусен –
Гусен Т., Альберт Тайджнман // Моніторинг стандартів освіти / за ред. Альберта
Тайджнмана і Т. Невілла Послтвейта. – Львів: Літопис, 2003. – С. 15–41.
14. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до
2029 року. Розпорядження КМУ № 988-р від 14.12.16 року. URL: http://ru.osvita.ua
/legislation/Ser_osv/54258/.
15. Нова школа. Порадник для вчителя. URL: 20-11-2018.rekviz.pdf. Foxit
Reader.140 c.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус