Генеза соціальної роботи

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Кальченко Л. В.ФПС-11
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФПС-11Верхоляк М. Р.

Опис курсу

Семестр 2
Загальна кількість кредитів/годин 4/120
Форма контролю екзамен
Мета полягає в ознайомленні студентів із основними етапами зародження, становлення та еволюції соціальної роботи від форм благодійництва до професійного виду діяльності.
Зміст дисципліни Теоретико-методологічні основи курсу “Ґенеза соціальної роботи”. Організація соціальної допомоги в античному світі. Організація соціальної допомоги у середньовічному суспільстві. Практика соціальної допомоги в Київській Русі ( Х–ХІІ століття). Соціальна допомога Західної Європи в ХІІІ-ХУІІІ ст. Особливості соціальної роботи в період Українського Відродження. Система соціальної допомоги в Україні з ХІХ до початку ХХ століття. Становлення і розвиток професійної соціальної роботи (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Перші методики професійної соціальної роботи довоєнного двадцятиліття (20–40 рр. ХХ ст.). Історичні тенденції розвитку системи  соціальних служб і виконавців за рубежем. Становлення наукових основ соціальної роботи (методи, теорії, моделі). Система вітчизняного соціального забезпечення ХХ століття. Становлення і розвиток системи підготовки соціальних педагогів та соціальних працівників в Україні. Волонтерська діяльність в Україні і за рубежем. Становлення і розвиток недержавної сфери  соціальної роботи в Україні. Законодавчі  основи соціальної роботи в Україні. Шляхи інтеграції соціальної роботи на зламі століть.
Результати вивчення навчальної дисципліни Знати:

– характерні риси та особливості основних періодів, хронологію основних подій, видатних осіб в історії виникнення та розвитку різних форм соціальної допомоги населенню в Україні та за кордоном;

– нормативно-правові документи, у яких декларуються та регулюються питання соціальної допомоги, як відомі з глибокої давнини так і приклади з сучасного періоду історії;

– праці суспільних діячів, відомих політиків, письменників, філософів, де розкриваються питання милосердя, соціальної допомоги та підтримки;

– місце соціальної роботи у суспільному устрої країни на різних етапах її історичного розвитку;

– основні моделі соціальної роботи, що діяли і діють у нашій країні і за кордоном;

– систему професійної підготовки спеціалістів у галузі соціальної роботи;

– види, форми, методи, засади і рівні здійснення цієї роботи з різними групами населення;

– взаємозв’язок соціальної роботи, державної політики, права та суспільної свідомості як показник соціальної держави;

– сучасний стан соціальної роботи та моделі її розвитку.

Вміти:

– аналізувати зміст історичних моделей соціальної допомоги, які склалися у світі;

– критично осмислювати історичне минуле та вільно оперувати історичними фактами щодо становлення і розвитку соціальної роботи в Україні та світі;

– прогнозувати перспективи розвитку соціальної роботи в Україні;

– вільно оперувати основними поняттями курсу, до яких відносяться альтруїзм, гуманізм, благодійність, філантропія, милосердя, соціальна допомога, соціальний захист, соціальне забезпечення.

– виокремлювати методи і форми соціальної роботи з різними категоріями і групами населення на різних етапах історичного становлення суспільних об’єднань (сім’я, родина, етнос, нація тощо).;

– аналізувати особливості системної побудови соціальної підтримки і допомоги, соціального забезпечення та найефективніші способи їх здійснення протягом історії розвитку соціальної роботи.

Рекомендована література

Література

 

Основна:

 1. Фурман А.В., Підгурська М.В. Історія соціальної роботи: [навчальний посібник] / Анатолій Васильович Фурман, Марія Василівна Підгурська. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 174 с.
 2. Шинкарук В. Д. Теорія та історія соціального виховання в зарубіжних країнах (для студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка») / В. Д. Шинкарук, Р. В. Сопівник, І. В. Сопівник – К.:ЦП «Компринт», 2015. – 236 с.
 3. Поліщук В. А., Янкович О.І. Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи: курс лекцій / В.А. Поліщук, О.І. Янкович. – Тернопіль, ТДПУ, 2009. – 256с. / Електронний ресурс : http://www.info-library.com.ua/books-book-118.html
 4. Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку/ Вайнола Р.Х, Капська А.Й., Комарова Н.М. та ін. – К.: Академпрес, 1999.
 5. Глазунов, С.В. Нариси з історії соціальної роботи [Текст]: навч. вид. / С.В.Глазунов. – Д.: РВВ ДНУ, 2015. – 116 с.
 6. Грига І., Іванова О. Культурні передумови виникнення соціальної роботи в Украї­ні // Соціальна політика і соціальна робота.— 1997.— № 2, 3 (3, 4).— С. 95— 106.
 7. Горілий А.Г. Історія соціальної роботи. Навчальний посібник. –Тернопіль: Видавництво Астон, 2004. – 174 с.
 8. Івченко Н.М. Історія соціальної служби. Опорні конспекти лекцій. – К.: ВМУРол “Україна”, 2003.
 9. Івченко Н.М. Соціальна робота з людьми похилого віку.  – К.: Вид-во університету “Україна”, 2003.
 10. Соціальна робота в Україні : Навч. посіб. / І. Д. Зверева, О. В. Безпалько, С. Я . Харченко та ін.; За заг. ред.: І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 256
 11. Севрюков Д.Г. Социальная защита: история, теория, право (монография) / Д.Г. Севрюков. – К.: Университет «Украина», 2011. – 430 с.
 12. Кубіцький С. О. Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах : Навч. посіб. / С. О. Кубіцький. – 3-те вид. доп. і перероб. – К. : Міленіум, 2015. – 300 с.
 13. Фирсов М.В. История социальной работы : учебное пособие для высшей школы / М.В. Фирсов. – Изд. 2-е. – М.: Академический Проект ; Константа, 2007. – 608 с.
 14. Минович І.І. Становлення соціальної роботи як науки в Україні // Соціальна політика і соціальна робота. – №1–2. – 1998.
 15. Попович Г.М. Соціальна робота в Україні і за рубежем: навч. -метод. посібник. – Ужгород: Гранда, 2000.
 16. Електронний ресурс: http://studentam.net.ua/content/category/35/181/114/
 17. Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під ред. В.Полтавця. – К.: Видавн. дім “КМ Academia”, 2000.
 18. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX в.: Учебное пособие для педагогических учебных, заведений/ Под ред. академика РАО А.И.Пискунова. 2-е изд., испр, и дополн. -М.: ТЦ “Сфера”, 2001. – 512 с.
 19. Левківський Г. В. Історія педагогіки : Навчальний посібник / Г. В. Левківський. – Житомир : ЖДПУ, 2001. – 220 с.
 20. Субтельний О. Україна: історія. – К.: Либідь, 1993.
 21. Словник-довідник для соціальних працівників та соціальних педагогів \ За заг. ред. А.Й. Капської. – К., 2000.
 22. Холостова Е.И. Становление теории социальной работы. – М.: СТИ МГУС, 1999.
 23. Грушевський М. Ілюстрована історія України. Репринтне відтворення видання 1913 р. – К., 1990. – 524 с.
 24. Дорошенко Д. Історія України в 2-х т. К.: Глобус, 1991 р.
 25. Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до XX ст.) Курс лекцій (В.І.Яровий, П.М.Рудяков, В.П.Шумило та ін.) К.: Либідь, 2001 р. 632 с.
 26. Києво-Печерский Патерик, или сказания о житии и подвигах Святых Угодников Киево-Печерской Лавры. К.:Лыбидь, 1991.  – 255 с.
 27. Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. У 3-х т. – К., 1990.
 28. Шарин В. І. Історія соціальної роботи / Електронний ресурс: http://stud.com.ua/807/sotsiologiya/istoriya_sotsialnoyi_roboti
 29. Історія соціальної роботи / Електронний ресурс: http://stud.com.ua/809/sotsiologiya/teoretiko_metodologichni_osnovi_istoriyi_sotsialnoyi_roboti

Додаткова література

 1. Баркер Р. Словарь социальной работы. – М., 1995.
 2. Головенько В.А. Український молодіжний рух у ХХ ст.. Історико–політичний аналіз основних періодів. – К., 1997.
 3. Конституція України.
 4. Социальные технологи: Толковый словарь / Отв. ред. Іванов В.Н. – М., 1994.

Матеріали

Шинкарук_Теорія_історія соціального виховання

Горілий Історія СР

Глазунов_Історія СР

Фурман_Історія соціальної роботи

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму