Інформаційні технології та технічні засоби навчання в спеціальній освіті

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Немає
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
18доцент Лобода В. В.
28доцент Лобода В. В.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
18
28

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116
216

Опис курсу

Мета курсу: формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутнього фахівця (корекційного педагога) в системі спеціальної освіти.

Завданнями курсу є формування системи знань, вмінь та компетентностей, спрямованих на використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) як засобу налагодження психологічно комфортної атмосфери занять, практичного запровадження особистісно-орієнтованої програми корекції інтелектуального розвитку дитини, її соціалізації та ознайомлення із сучасними засобами самореалізації людей із особливими потребами та досягнення ними життєвого успіху. Зокрема:

 • теоретико-методологічні – знання наукових засад побудови освітнього процесу з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, їх розумного застосування в роботі з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку, а також розуміння впливу освітньо-інформаційного середовища на різні сторони розвитку особистості дитини;
 • когнітивні – поглиблення знань методики застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі в умовах інклюзії,
 • систематизація знань студентів про сучасні програмні засоби підтримки навчально-виховного процесу;
 • практичні – удосконалення умінь та навичок використання інформаційних ресурсів у професійній педагогічній діяльності;
 • ознайомлення з автоматизованими системами дистанційного навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні поняття та особливості інформаційного суспільства;
 • призначення існуючих сучасних засобів (комп’ютерних та таких, що базуються на веб-технологіях), їх функціональні можливості і особливості – для підвищення ефективності навчально-виховного процесу, зокрема, в умовах інклюзії,
 • дидактичні принципи використання технічних засобів навчання; класифікацію сучасних технічних засобів навчання;
 • способи використання у навчальному процесі персональних комп’ютерів та відповідного програмного забезпечення як загального, так і спеціального призначення;
 • будову, принцип дії, призначення всіх видів і типів шкільної апаратури;
 • правила експлуатації технічних засобів і програмного забезпечення;

уміти: 

 • використовувати комп’ютерні програми для обробки інформації різними засобами;
 • використовувати сучасні технічні засоби в навчально-виховному процесі;
 • використовувати сучасні засоби ІКТ у плануванні та проведені навчальних занять;
 • створювати презентації, персональні сайти, електронні публікації; виготовляти відео-фрагменти уроків або виховних заходів;
 • розробляти електронні (дистанційні) курси із застосуванням LMS (Moodle);
 • проводити творчий науковий пошук шляхів удосконалення процесу навчання засобами ІКТ;
 • вільно володіти програмними засобами загального та спеціального призначення; застосовувати програмні продукти навчального призначення.

Рекомендована література

Базова

Сучасні засоби ІКТ підтримки інклюзивного навчання : навчальний посібник / [А. В. Гета, В. М. Заіка, В. В. Коваленко та ін.] ; за заг. ред. Ю. Г. Носенко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 261 с.

 1. Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з ін валідністю: тези доповідей ХVII Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ. — 22 листопада 2017 р.). Частина 1. – К.: Університет «Україна», 2017. — 355 с.
 2. Аналіз навчально-методичних технологій, засобів та пристроїв для інклюзивної освіти / Маїк В.З., Дудок Т.Г., Опотяк Ю.В., Тимошик М.А. (стаття) – С. 118-147.
 3. Гриценко В.І. Дистанційне навчання: теорія та практика / В.І.Гриценко, С.П.Кудрявцева, В.В.Колос, О.В.Веренич. – К. : Наукова думка, 2004. – 376 с.
 4. Гуренко О.І. Застосування комп’ютерних тифлотехнологій та тифлозасобів у інклюзивному освітньому просторі університету / Гуренко О.І., Алєксєєва Г.М., Лопатіна Г.О., Кравченко Н.В. //  Інформаційні технології і засоби навчання. –  Т. 61, №5. – 2017. – С. 61-75.
 5. Засенко В.В. Використання інформаційних технологій в умовах спеціального та інклюзивного навчання дітей зі слухомовленнєвими порушеннями / Засенко В.В. , Колупаєва А.А., Мороз Б.С., Овсяник В.П.
 6. Застосування комп’ютерних технологій в освіті дітей з особливими можливостями. – 27 с.
 7. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их использования: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений, – М.: Изд.центр «Академия» 2007. – 256 с.
 8. Кут В.І. Інформаційні технології систем дистанційного навчання осіб з особливими потребами. – Дисертаційне дослідження. – 2013.
 9. Кухаренко В.М. Дистанційне навчання: умови застосування. Дистанційний курс : навчальний посібник. 3-тє вид. / В.М.Кухаренко, О.В.Рибалко, Н.Г.Сиротенко. – Харків : НТУ «ХПІ», Торсінг, 2002. – 320 с.
 10. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 298 с.
 11. Пасічник В. Специфіка освітніх процесів осіб з особливими потребами та їх інформаційно-технологічний супровід / В. Пасічник, Т. Шестакевич. – 3 с.
 12. Практикум для користувачів персональних комп’ютерів: [навч. посіб.] / М.М. Левшин, Ю.З. Прохур, Р.Я. Ріжняк, Т.В. Фурсикова. – Тернопіль: Навчальна книга − Богдан, 2007. − 244 с.
 13. Рамський Ю.С. Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет: [навч. посіб.] / Ю.С. Рамський, О.В. Рєзіна. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – 60 с.
 14. Холод О.М. Комунікаційні технології : Підручник. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 212 с.

Допоміжна

 1. Яковенко О. Є. Особливості розробки інформаційної асистивної технології навчання осіб з особливими потребами / О. Є. Яковенко, П. С. Носов, М. С. Сафонов // Сучасні технології в машинобудуванні = Modern technologies in mechanical engineering : зб. наук. пр. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. – Вип. 11. – С. 314-320.
 2. Пупишева В.Я. Інноваційні технології у навчанні осіб з обмеженими фізичними можливостями. – http://ap.uu.edu.ua/article/4
 3. Державна програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці». Постанова КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Від 7 грудня 2005 р. №1153.- 4 с.
 4. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Направление 552800 – Информатика и вычислительная техника. Степень (квалификация)- магістр техники и технологи. Москва, 2000,- 7с.
 5. Чалиев А.А. Лекции по дисциплине «Компьютерные технологии в науке и образовании». Персональный сайт: chalieff@mail.ru.
 6. Літнарович Р.М. Комп’ютерні інформаційні технології та технічні засоби навчання. Лабораторний практикум / Р.М. Літнарович., О.Б. Харченко. – МЕГУ, Рівне, 2009. – 231 с.: http://ena.lp.edu.ua.8080/handle/ntb/6178
 7. Літнарович Р.М. Практика по Excel. – ВМУРоЛ, Рівне, 2008. – 116 с.: http://ena.lp.edu.ua.8080/handle/ntb/6180
 8. Літнарович Р.М. Практика по Lotus Organizer. – ВМУРоЛ, Рівне, 2008. – 69 с.: http://ena.lp.edu.ua.8080/handle/ntb/6181
 9. Літнарович Р.М .Практика по базам даних. – РІВМУРоЛ, Рівне, 2008. – 104 с.: http://ena.lp.edu.ua.8080/handle/ntb/6179.
 10. Wiley D.A. Learning obgect design and sequencing theory. – http://davidwiley.com/papers/dissertation/.pdf

Матеріали

Тематичний модуль 1: Апаратні комплекси та комп’ютерні програми

Тематичний модуль 2: Інтернет-технології

Лекції 5-8 (презентація)


Як підготувати ефективну презентацію

Інструкції до лабораторних занять з навчальної дисципліни

Підбірка Інтернет-ресурсів для батьків, у т.ч. для тих, хто виховує дітей із особливими потребами

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму