Іноваційні моделі надання соціальних послуг

Тип: Нормативний

Кафедра: social pedagogy and social work

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932Бордіян Я. І.ФПС-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
964ФПС-51

Опис курсу

Мета курсу «Інноваційні моделі надання соціальних послуг» полягає в ознайомленні студентів з основними поняттями та правовими ознаками соціальних послуг; з видами соціальних послуг та формами їх надання; з інноваційними проектами соціальних послуг для вразливих груп населення, які були розроблені та впроваджуються в різних соціальних агенціях.

Завдання курсу: ознайомитись та проаналізувати моделі соціальних послуг для дітей-сиріт, дітей з особливими потребами, молоді, жінок, котрі зазнали насилля, людей з інвалідністю, громадян, які повернулися з ув’язнення тощо.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, студенти повинні знати:

 • особливості функціонування органів управління у сфері соціального захисту та закладів, які надають соціальні послуги в Україні;
 • інноваційні проекти надання соціальних послуг для вразливих груп населення, які були розроблені та впроваджуються в різних соціальних агенціях;

вміти:

 • забезпечувати індивідуальне спрямування соціальних послуг інвалідам, особам похилого віку, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування;
 • підвищувати адресність соціальних послуг вразливим групам клієнтів;
 • сприяти соціальному включенню вразливих груп клієнтів та їх інтеграції; бездоглядним дітям, бездомним громадянам, жертвам торгівлі людьми, дітям і жінкам, які постраждали від насильства;
 • забезпечувати дотримання прав людини.

Рекомендована література

Базова

 1. Закон України «Про соціальні послуги» від 19.2003 р. №966-IV.
 2. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» №2558-III від 21.06.2001 р.
 3. Закон України «Про охорону дитинства» №2402-III від 26.04.2001 р.
 4. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» №2342-IV від 13.01.2005 р.
 5. Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» №20/95-ВР від 24.01.1995 р.
 6. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 11.2001 р.
 7. Конституція України від 06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – С. 141.
 8. Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям в громаді: узагальнення досвіду проекту. Інформаційно-методичні матеріали / за заг. ред. О. В. Безпалько. – К., – 144 с.
 9. Положення про дитячий будинок сімейного типу №564 від 26.04.2002 р.
 • Положення про прийомну сім’ю №565 від 26.04.2002 р.
 • Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення №99/8698 від 22.01.2004 р.
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про схвалення концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів» №1545 від 12.10.2000 р.
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування» №226 від 05.04.1994 р.

 Допоміжна

 1. Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» №1768-ІІІ від 01.06.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №26. – Ст. 1078.
 2. Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 р.
 3. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» №2811-XII від 21.11.1992 р., в редакції від 22.03.2001 р.
 4. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» №2017-ІІІ від 05.10.2000 р.
 5. Закон України «Про охорону праці» від 10.1992 р.
 6. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 03.2000 р.
 7. Закон України «Про внесення змін до ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 16.11.2000 р.
 8. Закон України «Про освіту» від 03.1996 р.
 9. Закон України «Про загальну середню освіту» від 05.1999 р.
 • Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» №875-ХІІ від 03.1991 р.
 • Приходько С. Держава і соціальний захист громадян // Право України. – – №9. – С. 22-26.
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2006-2010 роки» №503-р від 07.12.2005 р.
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо поліпшення роботи, пов’язаної з реабілітацією дітей з органічними ураженнями нервової системи» №155 від 29.02.1996 р.
 • Сташків Б. І. Право соціального обслуговування: навч. посібн. – К.: Знання, – 567 с.
 • Страхування: підручн. / за ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, – 1019 с.
 • Тюптя Л. Т. Соціальна робота: навч. посібн. / Л. Т. Тюпля, І. Б. Іванова. –
  2-ге вид. – К.: Знання, – 574 с.
 • Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» від 11.07.2005 р.
 • Указ Президента України «Про додаткові заходи по посиленню соціального захисту багатодітних і неповних сімей» від 12.2000 р.
 • Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо удосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю і сім’ями» №467/2001 від 06.2001 р.
 • Юрій С. І. Соціальне страхування: підручн. / С. І. Юрій, М. П. Шаварина,
  Н. В. Шаманська. – К.: Кондор, – 464 с.

Матеріали

Теми семінарських занять

Теми самостійної роботи

Перелік тестів

Перелік питань до заліку

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму