Англійська мова фахового спрямування (013 «Початкова освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
728доцент Нос Л. С.ФПШ-41, ФПШ-42, ФПШ-43

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
728ФПШ-41Бойко Г. О., доцент Нос Л. С.
ФПШ-42Бойко Г. О., доцент Нос Л. С.
860ФПШ-41Бойко Г. О., доцент Нос Л. С.
ФПШ-42Бойко Г. О., доцент Нос Л. С.
ФПШ-43Бойко Г. О., доцент Нос Л. С.

Опис курсу

Мета курсу «Іноземна мова фахового спрямування»: формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння англійською мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією з використанням іноземних джерел.
Після завершення курсу студент повинен:
знати:
• функціональну лексику англійської мови професійної тематики, що вивчається протягом року;
• граматичний матеріал в обсязі, передбаченому програмою курсу;
• принципи та план аналізу граматичних та лексичних трансформацій при перекладі текстів за фахом.

вміти:
– аналізувати робочі ситуації та обмінюватися досвідом з основних аспектів спеціальності англійською мовою,
– проводити обговорення проблем загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру, що має на меті досягнення порозуміння;
– перекладати з англійської та на англійську мову інформацію з використанням функціональної лексики за фахом;
– перекладати тексти у письмовій формі, використовуючи термінологічні двомовні словники, електронні словники;
– робити аналітичне опрацювання іншомовних джерел з метою отримання інформації, що необхідна для вирішення певних завдань професійно виробничої діяльності.

Рекомендована література

Література:

Базова

  1. Верба Л. Г. Граматика сучасної англійської мови. Довідник; Київ: “Логос”, 2011. – 352с.
  2. Голіцинський Ю. Б. Граматика англійської мови. Збірник вправ. Київ: Фірма “ІНКОС”, 2005. – 537с.
  3. Тучина Н. В. Speak English With Pleasure. – Харків, СПД ФЛ Шапиро, 2004. – 288с.

4. Rachael Roberts , JJ Wilson, Antonia Clare New Total English , Pearson Education Ltd (Edinburgh, England), 2013. – 176 p.

 

Допоміжна

5. Alexander L.G. Longman Advanced Grammar. Longman group, UK, 2000.

6. Alexander L.G. Longman English Grammar Practice. – Longman. USA, 1999.

7. N. Coe, M. Harrison, K. Paterson. Oxford Practice Grammar. – Oxford

University Press, 2006. – 296 p.

9. McCarthy M., O’Dell F. English Vocabulary in Use. Upper-intermediate. Cambridge University Press, 2005.

Інформаційні ресурси

10. https://www.twirpx.com/file/3127410/

11. file:///C:/Users/Admin/Desktop/2020-2021/new-total-english-intermediate-students-book.pdf

Матеріали

Перелік тем для іспиту

Theme : THE EDUCATIONAL SYSTEM OF  CANADA

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус