Історія педагогіки, теорія та методика виховання (013 “Початкова освіта”)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Новосельська Н. Т.ФПШ-11, ФПШ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФПШ-11Шоловій М. І.
ФПШ-12Шоловій М. І.

Опис курсу

Дисципліна «Історія педагогіки, теорія та методика виховання» є вибірковою дисципліною для освітньо-професійної програми спеціальності 013 Початкова освіта, яка викладається в ІІ семестрі в обсязі 120 годин /4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Становлення та розвиток зарубіжної школи і педагогіки
  2. Історія вітчизняної педагогіки

Навчальним планом передбачено у рамках курсу 64 години аудиторних занять ( 32 год. лекцій та 32 год. практичних) і 56 годин самостійної роботи.

Зміст навчальної дисципліни розроблено таким чином, щоб забезпечити засвоєння студентами закономірностей історичного розвитку школи й освіти у провідних державах світу та в Україні, особливостей становлення та суті основних педагогічних теорій на різних етапах суспільного поступу.

У процесі вивчення курсу здобувачі вищої освіти ознайомлюються із провідними тенденціями в розвитку зарубіжної та української школи й педагогічної думки, особливостями їх формування, з теоретико-методичними засадами українського шкільництва в різні періоди його функціонування, з положеннями педагогічної спадщини найвидатніших представників європейської й української педагогіки.

Рекомендована література

Основна та допоміжна література

Матеріали

Навчальна програма

Робоча програма

Методичні матеріали до практичних занять

Методичні матеріали до самостійної роботи студентів

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус