Країнознавство (012″Дошкільна освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
728доцент Нос Л. С.ФПД-42, ФПД-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
728ФПД-42Бойко Г. О.
ФПД-41Бойко Г. О.

Опис курсу

Курс на демократизацію суспільства, розвиток ринкової економіки, входження України в Європейське співтовариство дають підстави для введення курсу “Країнознавства” в систему дисциплін.

Програма з курсу “Країнознавство” призначається для підготовки студентів І бакалаврського рівня вищої освіти, галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 012 Дошкільна освіта.

У комплексі знань про англомовні країни (Великобританію, США, Канаду) як країни, мова яких вивчається, даються також відомості історичного, економічного, культурного та соціологічного характеру. Країнознавство сприяє засвоєнню системи знань про етапи історичного розвитку країн, соціальну дійсність, політичне, освітнє, культурне життя цих країн. Це також сприяє дотримуванню країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенції, необхідної для адекватного володіння англійською мовою як засобом спілкування, сприяє формуванню світогляду майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.

Рекомендована література

Література

 

Матеріали

Лекція Theme 6

Лекція Theme 7

Лекція Theme 8 

Лекція Theme 9-10

Лекція Theme 12

Запитання для самоконтролю. Змістовий модуль 1. Британія

індивідуальні завдання

методичні рекомендації

практичні заняття

Силабус:

Завантажити силабус