Культура мовлення та виразне читання (012 “Дошкільна освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Жаркова Р. Є.ФПД-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФПД-21Жаркова Р. Є.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: курс «Культура мовлення та виразне читання» – етап здобування студентами найважливіших теоретичних знань з лінгвістики, тому студенти як майбутні працівники дошкільних установ повинні освоїти основи фахової мовнокультурної підготовки. Курс культури мовлення і виразного читання – це самостійний навчальний предмет, що базується на філологічних курсах «Сучасної української мови з практикумом» і має на меті систематизувати й узагальнити знання студентів з української орфоепії, слововживання, стилістики української мови, виробити вміння точності слововживання й сформувати засади мовленнєвого етикету майбутнього працівника освітньої сфери.

Завдання курсу: 

 • Ознайомити студентів зі сучасним термінологічним апаратом;
 • Ознайомити студентів із методологічними засадами культури мовлення і практики виразного читання;
 • Вироблення навичок аналізу типових орфоепічних, лексичних, мовностилістичних помилок;
 • Формування у студентів аналітичного та критичного мислення і мовленнєвої компетенції, що охоплює систему мовленнєвих умінь (вести діалог, творити усні й писемні монологічні та діалогічні висловлювання різних видів, типів і жанрів);
 • Акцентувати на базовому понятті мовної норми, формувати вміння давати оцінку мовленнєвим явищам.

В результаті вивчення курсу «Культура мовлення та виразне читання» студент повинен знати:

 • Місце і роль культури мовлення у системі гуманітарних наук;
 • Базові поняття і стратегії виразного читання й декламування різностильових текстів;
 • Основні філологічні підходи до аналізу типових орфоепічних, лексичних, мовностилістичних помилок;
 • Фіксовані мовні норми, цілісне дотримання яких гарантує високу культуру комунікації;
 • Сутність і структурні елементи монологічного й діалогічного мовлення, читання й декламування.

Студент повинен уміти:

 • Використовувати термінологічний апарат мовознавчої науки;
 • Підпорядковувати своє мовлення, читання й декламування канону мовних норм, аналізувати й виправляти мовні й мовленнєві помилки;
 • Дотримуватися етики й естетики монологічного й діалогічного мовлення, читання й декламування;
 • Брати участь у дискусіях, відстоюючи власну позицію;
 • Сприймати текст у його логіко-емоційному модусі.

Рекомендована література

Рекомендована література з курсу Культура мовлення… (012)

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу Культура мовлення та виразне читання (012 Дошкільна освіта) 2017

 

Підручники для студентів: 

Підручник ОСНОВИ КУЛЬТУРИ

Підручник з КУЛЬТУРИ мовлення

Підручник ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ

 

Допоміжні матеріали для самостійного опрацювання: 

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ЯК ВАГОМИЙ КОМПОНЕНТ

МОВНА НОРМА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

ЕКОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА

МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ ТА МЕНТАЛЬНІСТЬ УКРАЇНЦІВ

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму