Математика з основами методики навчання математики у початковій школі

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Іспит
2Іспит
3Немає
4Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1доцент Василенко І. Я.ФПШ-11, ФПШ-12
2доцент Василенко І. Я.ФПШ-11, ФПШ-12
3доцент Василенко І. Я., ФПШ-22,
4доцент Василенко І. Я.ФПШ-21, ФПШ-22,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1ФПШ-11доцент Василенко І. Я.
ФПШ-12доцент Василенко І. Я.
2ФПШ-11доцент Василенко І. Я.
ФПШ-12доцент Василенко І. Я.

Опис курсу

Мета: формувати в студентів математичні знання, навчати їх прийомів розумової діяль­ності, сприяти розвитку їх пізнавальної активності, вихованню культури мислення, формуванню особистості;

  • підготувати майбутнього вчителя початкових класів до успішного розв’язання поставлених перед ним завдань навчання молодших школярів математики;
  • удосконалити методи і засоби навчання, активізації пізнавальної діяльності студентів, органічного поєднання освітніх, виховних і розвиваючих функцій навчання, широкого впровадження набутих знань в практику.

Завдання:

У результаті вивчення дисципліни « Математика « студенти повинні

знати:

місце початкового курсу математики в математичній підготовці школярів; поняття множини, їх класифікація та операції над ними; відношення між елементами двох різних множин і однієї множини; математичні поняття; речення і доведення і їх відображення в початковому курсі математики; цілі невід’ємні числа; позиційні і непозиційні системи числення; арифметичні дії, їх основні властивості; розширення поняття числа; дроби; дійсні числа та дії над ними; величини, їх вимірювання; елементи алгебри; елементи геометрії.

вміти:

зображати, задавати множини та виконувати операції над ними; задавати відношення; визначати поняття через найближчий рід і видову відмінність; виконувати операції над висловленнями; записувати цілі невід’ємні числа; записувати і читати числа у різних системах числення, виконувати арифметичні дії над цілими невід’ємними числами; виконувати арифметичні дії над дійсними числами; вимірювати величини; розв’язувати числові рівності і нерівності; розв’язувати рівняння; виконувати перетворення над геометричними фігурами.

 Основи методики навчання математики у початковій школі

 Метою вивчення є оволодіння студентами компетентнісними та особистісно зорієнтованими підходами формування в учнів предметної математичної компетентності.

Основні завдання

Методичні: – озброїти студентів знаннями і вміннями, необхідними для

  розв’язування навчально-виховних задач, які виникають в процесі

  навчання молодших школярів математики.

  • забезпечити професійну підготовку майбутнього вчителя відповідно до потреб сучасної освіти.

Пізнавальні: сформувати у студентів знання  про сучасні технології навчання  математики.

Практичні:  сформувати практичні навички  при складанні конспектів уроків,  при  проведенні пробних уроків.

Матеріали

Збірник задач

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус