Майстерність педагогічної діяльності (013 “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Яремчук Н. Я.ФПШ-51, ФПШ-51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПШ-51доцент Яремчук Н. Я.
ФПШ-51здоцент Яремчук Н. Я.
9

Опис курсу

«Майстерність педагогічної діяльності» є однією із нормативних дисциплін для магістрів спеціальності 013 «Початкова освіта». Даний курс пролонгує навчальний курс «Педагогіки вищої школи», який був призначений для формування у магістра викладацької компетентності. Відповідно, межові відтворення даних навчальних дисциплін закономірні. Вивчення курсу «Майстерність педагогічної діяльності» спрямоване на формування у студентів програмних компетентностей для здійснення професійно-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти. Зміст навчального курсу забезпечує володіння теоретичними засадами та практичними аспектами організації освітнього процесу у вищій школі, розуміння функціонування системи вищої освіти, вміння побудови педагогічної взаємодії в системі «викладач-студент», огляд особливостей професійного становлення викладача та формування його ме
тодичних знань і вмінь у застосуванні дидактичних технологій, методів, прийомів, засобів та інноваційних підходів в організації форм навчання.

Рекомендована література

Базова

1.Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-рейтинговою системою навчання. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 384 с.
2.Зайченко І.В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі: навч. посібник. Київ: Видавництво Ліра-К, 2016. 456 с.
3.Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. Київ, Кондор, 2011. 628 с.
4.Цюра С.Б., Біляковська О.О., Мищишин І.Я. Дидактика вищої школи: навч. посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 360 с.
5.Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. Київ : «Академви-
дав», 2006. 352 с.

Додаткова

1.Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. Київ: «Академвидав», 2012. 352 с.
2.Основи педагогічної майстерності. Авт. кол.: Н. Мачинська, А. Федорович, Н. Яремчук. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 286 с.
3. Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 168 с.
4.Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: навч.посібник. К.: Вища шк., 2005. 239 с.
5.Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Освітні системи країн Європейського Сою-
зу: загальна характеристика: навч. посібник. Рівне, 2012. 352 с.
6.Хоружий Г. Ф. Академічна культура: цінності та принципи вищої освіти. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2012. 320 с.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1.Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України : веб-сайт. URL:
http://www.mon.gov.ua.
2. Офіційний сайт Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти: веб-сайт. URL: http://naqa.gov.ua
3. Офіційний сайт ЮНЕСКО: веб-сайт. URL: http: //www.unesco.org/
4.http://www pidruchniki.ws/pedagogika
5. http://www pedagogika.ucoz.ua
6.http://www.pedpresa.com.ua;
7.https://www.ed-era.com

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус