Менеджмент соціальної роботи та соціально-педагогічне проектування

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
7Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
7доцент Фалинська З. З.ФПС-41, ФПС-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7ФПС-41Сидорович О. І.
ФПС-42Сидорович О. І.

Опис курсу

Мета дисципліни «Менеджмент соціальної роботи та проектування» ознайомити з основами менеджменту, підкреслити важливу роль шкіл менеджменту, теорій соціального управління, знати різноманітні типи організаційних структур служб соціальної роботи, розглянути функції управління соціальною роботою на різних рівнях.

Загальноосвітня (навчальна) – сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця соціальної роботи; на підставі вивчення менеджменту соціальної роботи та його законів як специфічного соціального явища.

Розвиваюча – формувати й розвивати знання з основ менеджменту, теорій соціального управління у студентів, навчити їх аналізувати соціологічні закони і явища, виробити навички самостійного аналізу соціологічних явищ, уміння застосовувати отримані знання при оцінюванні конкретної ситуації, сприяти оволодінню уміннями та навичками, які потрібні у професійній діяльності.

Виховна – формувати переконання та ціннісні орієнтації студентів відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості, виховувати активну громадську позицію, сприяти усвідомленню ролі та значення менеджменту соціальної діяльності в становленні Української держави; сприяти розвитку в майбутніх соціологів культури менеджменту, професійних й особистих якостей.

Завдання оволодіти теорією та технологією менеджменту соціальної роботи, що дозволить майбутнім соціальним працівникам вести організаційно-управлінську й адміністративну роботу в різних соціальних закладах.

Предмет: менеджмент соціальної роботи, теорії соціального управління, типи організаційних структур служб соціальної роботи.

В процесі вивчення курсу студенти повинні знати:

– функції менеджменту соціальної роботи;

– відрізняти такі поняття як «менеджмент соціальної роботи», «управління соціальною роботою» й «керування соціальною роботою» й володіти схемами і механізмами реалізації на практиці.

Вміти:

– управляти трудовими ресурсами, знати мотиваційні теорії трудової діяльності;

– керувати майбутньою проектною діяльністю;

– застосовувати різноманітні стилі керівництва у відповідній ситуації, методи вирішення конфліктів.

Рекомендована література

Основна

 1. Білорус О.Г. Менеджмент: конкурентоздатність і ефективність / О.Г. Білорус, Є.Г. Панченко. — К.: Т-во “Знання” України, 1992. – 40с.
 2. Большой энциклопедический словарь / гл. ред.А. М. Прохоров. – [2-е изд., перераб. и доп. ] – М. : Большая Российская энциклопедия, 1998.- 1433с.
 3. Главацька О. Л. Менеджмент соціальної роботи / [курс лекцій] / О. Л. Главацька – Тернопіль, ТДПУ, 2009. – 65 c.
 4. Головатий М. Ф. Політично-правові засади соціального менеджменту в Україні : [курс лекцій] / М. Ф. Головатий, М. П. Лукашевич, Г. А. Дмитренко // Управлінські аспекти соціальної роботи. – К. : МАУП, 2002. – 376 с.
 5. Григорьева Н. С. Учебные программы по специализации «Социальный менеджмент» / Н. С. Григорьева. – М. : Дело, 1998. – 48 с.
 6. Грищенко В.Н., Демидова Л.Г., Петров А.Н. Теоретические основы прогнозирования и планирования: учебн. пособ. — СПб., 1996. — 42 с.
 7. Зарецкий А.Д. Менеджмент соціальної роботи / А.Д. Зарецкий. – 8. Зарецкий А.Д. Менеджмент социальной работы: учебн. пособ. / А.Д. Зарецкий. – Ростов: Феникс, 2008. – 187с.
 8. Звєрєва І. Д. Соціальна політика та менеджмент у соціальній роботі / І. Д. Звєрєва, Г. В. Лактіонова та ін. – К. : Наук. світ, 2001. – 53 с.
 9. Звєрєва І. Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні. Теорія та практика : монографія / І. Д. Звєрєва. – К. : КНУ, 1998. – 422 с.
 10. Звєрєва І. Д. Соціальна робота в Україні / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 256 с.
 11. Іванова О. Л. Менеджмент в соціальній роботі : метод. Рекомендації до навч. курсу [для магістеріуму] / О.Л. Іванова – К. –Ужгород, 2000. – 42 с.
 12. Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю : навч.-метод. посіб. / А. Й. Капська. – К. : УДЦССМ, 2001. – 220 с.
 13. Колков В. Определение эффективности социальных проектов / В. Колков // Социальная работа. – 2005. – №4. – С. 35 – 38.
 14. Комаров Е. И. Менеджмент социальной работы / Е. И. Комаров, А. И. Войтенко. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 288 с.

 Додаткова

 1. Алексеевский В. С. Обучение менеджменту – это освоение его культуры и технологий синергетики / В. С. Алексеевский // Инновации в образовании. – 2005. – №2. – С. 9 – 37.
 2. Проектирование развития учреждений социального обслуживания / [за ред. Алексеева Л.С. и др.] — М., 1996. – 234 с.
 3. Ансоф И. Стратегическое управление / И. Ансоф – М.: Экономика, 1989. – 358с.
 4. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления / Г. В. Атаманчук – М. : Юрид. лит., 1997. — 387 с.
 5. Афанасьев В. Г. Научное управление обществом. Опыт системного исследования / В. Г. Афанасьев. – М., 1973. – 392 с.
 6. Афанасьев В. Г. Социальные аспекты управления / В. Г. Афанасьев. – М. : Экономика, 1981. – 216 с.
 7. Крижко В. В. Аксіологічний потенціал державного управління освітою / В. В. Крижко. – К. : ІЗМН, 2005. – С. 32.
 8. Крижко В. В. Менеджмент в освіті / В. В. Крижко, Є. М. Павлюченко. – К. : ІЗМН, 1998. – 192с.
 9. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: підручник. – К.: «Академвидав», 2003. – 416 с.
 10. Курбатов В. И. Социальная работа / В. И. Курбатов. – Ростов : Феникс, 1999. – С. 267 – 272.
 11. Лещинер Р. Подготовка менеджеров в США / на примере Массачусетского технологического института / Р. Лещинер, М. Разу, Ю. Старостин // Экономические науки. – 1991. – №4. – С. 59 – 68.
 12. Ли Якокка. Карьера менеджера / Якокка Ли. – М. : Прогресс, 1991. – 384 с.
 13. Лукашевич М. П. Теория и практика самоменеджмента : учеб. пособие. – 2-е изд., испр. / М. П. Лукашевич. – Киев : МАУП, 2002. – 360 с.
 14. Ляшенко А. И. Организация и управление социальной работой в России : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / А. И. Ляшенко. – М. : Наука, 995. – 74с.
 15. Павленок П. Д. Основы социальной работы / П. Д. Павленок. – М. : ИНФРА-М, 1999. – С. 299 – 300.
 1. Павленок П. Д. Основы социальной работы / П. Д. Павленок. – М. : ИНФРА-М, 1998. – С. 302
 2. Панов А. М. Справочное пособие по социальной работе / А. М. Панов, О. І. Холостова. – М. : М. : Юрист, 1997. – 168 с.
 3. Редько П. Використання методу ситуацій у курсі „менеджмент соціальної роботи” / П. Редько // Соціальна політика і соціальна робота. – 2004. – №2. – С.124 – 128.
 4. Соціальна педагогіка/соціальна робота : навч. посіб. / [ під ред. І. Д. Звєрєвої]. – К. : ІЗМН, 1997. – 392 с.
 5. Социальная работа / [под общ. ред. В. И. Курбатова]. – Ростов : Феникс, 1999. – 576 с.
 6. Соціальна робота: менеджмент соціальної роботи / [В. П. Андрущенко, І. І. Мигович, В. П. Бех та ін.] – К. : ДЦССМ, 2003. – Кн. 7. – 276 с.
 7. Спікер П. Соціальна політика: теми та підходи / П. Спікер. – К. : Фенікс, 2000. – 400 с.
 8. Украинец П. П. Социальная работа : теория и организация / П. П. Украинец. – Мн. : ТетраСистемс, 2005. – 288 с.
 9. Уткин Э. А. История менеджмента / Э. А. Уткин. – М., 1997. – 224 с.
 10. Файоль А. Учение об управлении / А. Файоль. – М., 1924. – 188 с.
 11. Файоль А. Общее и промышленное управление / А. Файоль. – М. : Республика, 1992. – 349с.
 12. Философский энциклопедический словарь. – М. : Сов. энцикл., 1983. – 840 с.
 13. Харченко С. Я. Історія теорія и практика соціальної роботи / С. Я. Харченко, М. С. Кратінов. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 575 с.
 14. Шендеровский К. С. Организационные и методические аспекты управления персоналом служб социальной сферы : учеб.-метод. сб. / К. С. Шендеровский. – Киев, 2002. – 117 с.
 15. Шендеровський К. С. Управління соціальною роботою з дітьми та молоддю: менеджмент соціальної служби / К. С. Шендеровський. – К.