Методологія та методи педагогічних досліджень (ф-т педагогічної освіти, дошкільна освіта, 5 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Ковальчук Л. О.ФПД-51, ФПЛ-51, ФПЛ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння студентами методологічних, теоретичних і практичних основ курсу, формування у майбутніх педагогів методологічної компетентності, ознайомлення студентів з особливостями педагогічних досліджень тощо. Вивчення курсу передбачає
оволодіння концептуальними основами педагогічного дослідження, науковим апаратом дослідження, моделюванням етапів педагогічного дослідження, методичним та математичним інструментарієм його проведення відповідно до фахового спрямування, професійно-педагогічну підготовку фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня “магістр” до написання різних видів наукових робіт (у т.ч. й магістерської), а також проведення педагогічних досліджень у дошкільних навчальних закладах під час різних видів педагогічної практики тощо. У процесі вивчення навчальної дисципліни відбувається розвиток наукового мислення і наукової культури студентів, формується сукупність значущих для майбутнього фахівця компетенцій: загальні (інструментальні, міжособистісні і системні) компетенції та спеціальні компетенції.

Рекомендована література

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму