Основи інтегрованого навчання з методикою (013 “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Подановська Г. В.ФПШ-31, ФПШ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФПШ-31Подановська Г. В.
ФПШ-32Подановська Г. В.

Опис курсу

Програма курсу «Основи інтегрованого навчання з методикою» розроблена для  здобувачів закладу вищої освіти ІІІ-го курсу факультету педагогічної освіти відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 013 «Початкова освіта».

Мета курсу:  

Мета даного курсу – формування у здобувачів закладу вищої освіти наукового розуміння проблеми інтеграції, її змісту, видів, методів, форм та засобів з урахуванням таких чинників: функції, мети, мотивації, способів об’єднання навчального матеріалу в єдине ціле на основі тематичних зв’язків і діяльнісного підходу у навчанні та вихованні; формування готовності до інтегрованого  навчання у практику початкової школи.

Рекомендована література

Основна

 1. Вашуленко М.С. Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Українська мова» у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах комплексного підходу: навч.-метод. посібник. Київ: Вид. дім «Освіта», 2019. 192 с.
 2. Комар Н. П., Голоцукова Л.М. Інтегрований розвиток наскрізних умінь молодших школярів. Маріуполь, 2019. 80 с.
 3. Рудичик О. М. Предметно-мовне інтегроване навчання як засіб підвищення мотивації до навчання // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім.К. Д. Ушинського. 2020. № 2. С. 116-121.  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/punpu_2020_2_17

Додаткова

 1. Винницька О. Лицем до дитини. Особистісно орієнтоване навчання в початковій школі. Львів: Літопис, 2005. 272 с.
 2. Гра по-новому, навчання по-іншому». Методичний посібник / Упоряд. О. Рома. The LEGO Foundation, 2018. 44 с.
 3. Журавель Т. О., Соколова Н. О. Інтегроване навчання – основний складник STEM- освіти // Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2016. № 12. С. 32-34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2016_12_9
 4. Закон України «Про освіту»: від 05.09.2017 № 2145-VIII [Електронний ресурс]. URL: https://www.pedrada.com.ua/article/1484-znayomtesya-zakon-ukrani-pro-svtu-2017.
 5. Іваниця Г.А., «НУШ українська мова. 1 клас. Інтегрований навчальний посібник для формування комунікативної компетентності молодших школярів». Х.: «Ранок», 2018.
 6. Іванчук М. Г. Інтегроване навчання: сутність та виховний потенціал. (Виховання особистості молодшого школяра в умовах інтегрованого підходу до навчання). Чернівці: Рута, 2004. 360 с.
 7. Кацубо Я. Відкритий інтегрований урок у 2 класі // Початкова школа. № 2, 2018. С.37 –39.
 8. Концептуальні засади реформування середньої освіти. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
 9. Концепція розвитку освіти України на період 2015-2025 років. / Міністерство освіти і науки України. URL: http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/project_30102014.doc
 10.  Концепція середньої загальноосвітньої школи України. / Національна академія педагогічних наук України. URL: https://naps.gov.ua/uploads/files/sod/school-concept.docx
 11. Крижанівська М. Інтегрований відкритий тематичний день // Початкова школа. 2018. № 12. С.33–35.
 12. Лавринченко Н. М. Проблеми і перспективи реформування освіти України на компетентнісних засадах // Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка. 2017. Вип. 1 (33).  С. 10–17.
 13. Мариновська О. Інтегроване навчання: технологічний аспект // Рідна школа. 2014. № 4-5. С. 32-36. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2014_4-5_12
 1. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу для експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів м.Києва, які беруть участь у дослідно-експериментальній роботі за темою: «Змістовно-методичне забезпечення ціннісно орієнтованого інтегрованого навчання за програмою «Початкова школа: освіта для життя». URL: http://efl.uop.net.ua/wp-content/uploads/2017/12/metodrekomendatsii-2017-2018.pdf2.
 2. Модельна навчальна програма для 1-го класу та навчально-методичні матеріали (34 тижні) //авторський колектив під керівництвом Р. Шияна, 2017-2018.
 3. Нова українська школа порадник для вчителя: навчально-методичні матеріали. К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с.
 4. Нова українська школа: порадник для вчителя /під заг. ред. Бібік Н.М. К.: «Літера ЛТД», 2018. 160 с.
 5. Онопрієнко О., Скворцова С. Інтеграція унавчанні молодших школярів математики // Початкова школа. 2017. № 9. С.22 –29; № 10. С.29 –32; 2017. № 11. С.22–25.
 6. Рак Л. Інтегрований урок з математики і природознавства // Початкова школа. 2018. No5. С.22–39.