Методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
714Породько М. І.ФПЛ-41, ФПЛ-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
714ФПЛ-41Дробіт Л. Р.
ФПЛ-42Дробіт Л. Р.

Опис курсу

Мета:• вивчення студентами основ ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення;

 • здiйснення практичної їх пiдготовки в набуттi вмiнь i навичок для самостiйної органiзацiйної роботи з дітьми раннього віку з психофізичними порушеннями;
 • формувати переконання в студентiв щодо необхідності використання різних форм і засобів корекційної роботи з дітьми раннього віку з особливостями психофізичного розвитку у педагогічній діяльності.

Завдання оволодiння студентами знаннями, умiннями та навичками для своєчасного виявлення та корекції порушень у розвитку дітей раннього віку.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:  мету та завдання ранньої допомоги;

 • зміст основних форм роботи з дітьми раннього віку з тяжкими порушеннями мовлення;
 • зміст основних принципів, методів і засобів ранньої допомоги дітям;
 • методику діагностики та корекції мовлення дітей раннього віку;
 • методику діагностики та корекцію психологічного розвитку дітей раннього віку;
 • методику діагностики та корекцію психомоторного розвитку дітей раннього віку.

вміти:

 • діагностувати мовлення дітей раннього віку;
 • підбирати ігри та вправи для діагностики мовлення дітей раннього віку;
 • використовувати корекційні методики для дітей раннього віку;
 • скласти план корекційної роботи з розвитку імпресивного та експресивного мовлення дітей раннього віку;
 • організавувати і проводити поєднання роботи з корекції мовлення, психічних процесів та моторики з різними категоріями дітей раннього віку;
 • застосовувати методи дослідження психічного розвитку з дітьми раннього віку;
 • аналізувати передовий досвід педагогів-новаторів у сфері ранньої діагностики та корекції розвитку дітей раннього віку з ТПМ і впроваджувати його в практичну діяльність.

Рекомендована література

Рекомендована література

Основна

 

 1. Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми раннего возраста с задержкой речевого развития. – СПб.: Речь, 2004. – 128 с.
 2. Журба Л. Т., МастюковаЕ. М. Нарушения психомоторного развития детей первого года жизни.— М.: Медицина, 1981.—270 с.
 3. Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту / Упорядники К.Л. Крутій, Н.В. Погрібняк. – [4-те видання. доп]. – Запоріжжя : ТОВ «Ліпс» ЛТД, 2005. – 336 с.
 4. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: науково-методичний посібник / Науковий редактор О.Л. Кононко. – К. : редакція журналу «Дошкільне виховання», 2003. – 243 с.
 5. Логопедія. Підручник. За ред.. М.К.Шеремет. – К.: Видавничий Дім «Слово». -2010. – 376 с.
 6. Малятко: програма виховання дітей дошкільного віку / відповідальний редактор З.П. Плохій. –К., 1991. –199 с.
 7. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку “Малятко” / Відповідальний редактор З.П. Плохій. – К. : Видавництво СП «СВЕНАС», 1993. – 254 с.
 8. Сак Т.В.Особлива дитина: Від народження до 6 років: Поради батькам.-К.:Літера ЛТД, 2008.-144

 

Допоміжна

 

 1. Громова О. Е. Норма и задержка речевого, развития: у детей 2-3 лет: разработка анкеты для дифференцированной оценки речи в раннем возрасте/ О. Е. Громова // Дефектология. 2009. – № 2. – С.66-77.
 2. Манько Н., Скороненко Л. Розвиток мовлення як засобу спілкування у дітей переддошкільного віку // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в сучасних умовах: Зб. наукових праць. – Херсон: Айлант, 2004. – С. 156-160.
 3. Манько Н.В. Особливості організації логопедичної допомоги в групі для дітей раннього віку // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Удосконалення професійної підготовки вчителя початкових 26 класів засобами дисциплін гуманітарного циклу” (25-26 жовтня 2005р.). – Херсон: Айлант, 2005. – С. 244-248.
 4. Манько Н.В. Логопедичне обстеження дітей раннього віку // Дефектологія. – 2006. – № 1. – С. 41-44.
 5. Шеремет М.К., Манько Н.В. До проблеми ранньої діагностики та корекції відхилень у мовленнєвому розвитку дітей перших трьох років життя // Підвищення ефективності логопедичної роботи в умовах здійснення дошкільної та початкової освіти: Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції. – Херсон: Айлант, 2006. – С. 105-109.
 6. Сухарева Г.Е. Лекции по психиатрии детского возраста.— М.: Медицина, 1965.—Т. 3.—335 с.
 7. Архипова Е.Ф. Логопедическая работа с детьми раннего возраста. –М.: АСТ:Астрель, 2007. – 231 с.
 8. Бадалян Л. О. Детская неврология.—М.: Медицина, 1975.— 415 с
 9. Мастюкова Е. М., Ипполитова М. В. Нарушение речи у детей с церебральным параличом.— М.: Просвещение, 1985.— 190 с.
 10. Мастюкова Е. М. Ребенок с отклонениями в развитии:Ранняя диагностика и коррекция. – М.: Просвещение, 1992. – 95 с.

 

 

Матеріали

Методичні рекомендації  для самостійної роботи студентів

Методичні рекомендації для практичних робіт студентів

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму