Методика виховної роботи зі студентами

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Деркач Ю. Я.ФПД-51,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ФПД-51доцент Деркач Ю. Я.

Опис курсу

Мета курсу:

розкрити закономірності виховання, визначити пріоритетні напрями виховання у закладі вищої освіти ( робота із студентами),  на цій основі розробити  підходи щодо удосконалення методики виховної роботи у закладі вищої освіти; наукова і професійна підготовка майбутнього викладача відповідно до державних та європейських стандартів, його методична підготовка на основі розкриття найзагальніших усталених залежностей між умовами та результатами виховання, розробки підходів щодо оптимізації системи формування психолого-педагогічної готовності магістрів до педагогічної діяльності; формувати систему теоретичних знань та практичних умінь і способів діяльності, готовності до виконання виховної функції куратора; розвивати професійну компетентність.

Рекомендована література

Базова

 1. Бєлова Л.О. Виховна система ВНЗ: питання теорії і практики. – Х.: Вид-во

НУА, 2004. – 262 с.

 1. Гіптерс З. В. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / З. В. Гіптерс. – К. : УВС НБУ, 2007. – 149 с.
 2. Естетична складова у підготовці майбутнього вчителя.:навч.посібн./Ю.Я.Деркач.- Львів :СПОЛОМ,2015.-104с.
 3. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
 4. . Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н. П. Наволокова. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 176 с. – (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).
 5. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання/ Вища школа: навч.посібник, Київ 2005. –341 с.
 6. Пальчевський С. С. Педагогіка : навч. посібник / С. С. Пальчевський. – К. : Каравела, 2007. – 576 с.
 7. Педагогічна майстерність : підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін..; за ред. І. А. Зязюна. – [3-тє вид., допов. і переробл.]. – К. : СПД Богданова А. М., 2008. – 376 с.
 8. Педагогічна творчість : методологія, теорії, технології / [Андрущенко В. П., Сисоєва С. О., Гузій Н. В., Кинчук Н. В., Хомич В. Ф., Лазарєв М. О., Мільто Л. О., Вайнола Р. Х.] ; за ред. Сисоєвої С. О., Гузій Н. В. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – 183 с.
 9. Родигіна І. В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання / І. В. Родигіна. – [2-е вид., доп.]. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 112 с. : іл. – (Серія «Адміністратору школи»).
 10. Соловей М. І. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання : навч. посібник / М. І. Соловей, Є. С. Спіцин, В. В. Кудіна. – К. : Ленвіт, 2008. – 377 с.
 11. Федоренко В. Л. Енциклопедія інтелектуальних ігор на уроках української мови / В. Л. Федоренко. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 424, [8] с.
 12. Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти / М. М. Фіцула. – [вид. 3-тє, перероб. і доп.]. – Тернопіль : Навчальна книга, 2009. – 168 с.
 13. Допоміжна

Закон України “Про вищу освіту” (від. 01.07.2014): веб-сайт. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Закон України «Про освіту» 2145-VIII (від 05. 09.2017 року): веб-сайт. URL:www/zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» : веб-сайт. URL:
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19

Основи педагогічної майстерності. Авт. кол.: Н. Мачинська, А. Федорович, Н. Яремчук. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 286 с.

Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика: навч. посібник. Рівне, 2012. 352 с.

Хоружий Г. Ф. Академічна культура: цінності та принципи вищої освіти. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2012. 320 с.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України : веб-сайт. URL:
http://www.mon.gov.ua.
Офіційний сайт Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти: веб-сайт. URL: http://naqa.gov.ua

Офіційний сайт ЮНЕСКО: веб-сайт. URL: http: //www.unesco.org/
4.http://www pidruchniki.ws/pedagogika

http://www pedagogika.ucoz.ua

http://www.pedpresa.com.ua;

https://www.ed-era.com

 

Матеріали

мет вих роб із ст роб пр 2020

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус