Методика викладання логопедії (016.01 маг.)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Шевченко В. М.ФПЛ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПЛ-51

Опис курсу

Мета викладання дисципліни: забезпечення педагогічними умовами для формування у магістрантів знань теоретико-методичних аспектів викладання дисципліни «Логопедія» у вищих навчальних закладів; уточнення, розширення та систематизація професійних компетентностей студентів з проблем організації та змісту логопедичної і методичної допомоги дітям і дорослим в Україні, з проблем диференційної діагностики мовленнєвих порушень дітей з метою правильного відбору дітей при комплектуванні груп спеціальних логопедичних установ; формування особистісних якостей викладача вищої школи, оволодіння сучасними методами навчання та виховання студентів за програмою підготовки за другим, магістерським рівнем.

Рекомендована література

Основна

 1. Логопедія. Підручник / За ред. М.Н. Шеремет. – К.: «Слово», 2010. – 672 с.
 2. Бєлєткова О. В. Учитель-логопед як організатор взаємодії учасників корекційного процесу / О. В. Бєлєткова // Логопед. – 2013. – N 6. – С. 2-6.
 3. Кудярська Т. Р. Виховання та навчання дітей з мовними порушеннями в умовах модернізації освіти / Т. Р. Кудярська // Логопед. – 2011. – N 8. – С. 17- 18.
 4. Кудярська Т. Р. Врахування структури дефекту під час організації корекційної роботи / Т. Р. Кудярська // Логопед. – 2012. – N 2. – С. 2-4.
 5. Лупінович С.М. Довідник вчителя-логопеда. – Запоріжжя, 2007. – 127 с. 6
 6. Павловська Н. Інформаційно-комп’ютерні технології в логопедичній роботі з молодшими школярами загальноосвітньої школи / Наталія Павловська // Початкова школа. – 2010. – N 6. – С. 17-21.

Допоміжна

 1. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Кн. для логопеда. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 216 с.
 2. Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: Програма та методичні рекомендації / Укл. А.М. Богуш. – К.: ІЗМН, 1997. – 112 с.
 3. Крутий К.Л. Створення мовленнєвого середовища: теоретичні засади і практична реалізація. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС Лтд.», 2001. – 164 с.
 4. Крутій К.Л. Мовленнєве заняття: досвід, проблеми, пропозиції. – Запоріжжя: ТОВ « ЛІПС лтд», 1998. – 160 с.
 5. Зайченко Г. Організація логопедичної роботи з дітьми із порушеннями аутичного спектра / Ганна Зайченко // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. – 2011. – № 3. – С. 21-23.
 6. Бєлєткова О. В. Організація роботи психолого-медико-педагогічного консиліуму в ЗНЗ / О. В. Бєлєткова, А. Г. Толмачова // Логопед. – 2011. – N 9. – С. 5-16.
 7. Соботович Є.Ф. Нормативні показники мовленнєвого розвитку (в його фонетико- фонематичній ланці) дітей дошкільного віку // Дефектологія. – 2002, №3.
 8. Соботович Є.Ф. Нормативні показники та критерії оцінювання мовленнєвого розвитку (у його лексичній ланці) дітей дошкільного віку // Дефектологія. – 2003. – №2.
 9. Соботович Є.Ф. Нормативні показники та критерії оцінювання мовленнєвого розвитку (у його граматичній ланці) дітей дошкільного віку // Дефектологія. – 2003. – №2.
 10. Хрестоматія з логопедії. Навчальний посібник. /Шеремет М.К., Мартиненко І.В. – К.:КНТ,
 11. Соботович Є.Ф. Концепція загальномовленнєвої підготовки аномальних дітей до шкільного навчання // Дефектологія. – 1997. – №1.
 12. Соботович Є.Ф. Концепція стандарту спеціальної освіти дітей дошкільного віку з вадами мовленнєвого розвитку // Дефектологія. – 2002. –№1.
 13. Соботович Є.Ф. Нормативні показники та критерії оцінювання мовленнєвого розвитку (у його фонологічній ланці) дітей дошкільного віку // Дефектологія. – 2002. – №3.
 14. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / За ред. академіка В.І.Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус