Методика викладання у вищій школі

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
112доцент Герцюк Д. Д.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
112

Опис курсу

Мета курсу – розкрити теоретичні аспекти організації навчально-виховного процесу у вищій школі і формувати у студентів-магістрантів  уміння і навички ефективного поєднання на практиці теоретичних знань з інноваційними педагогічними методиками й технологіями.

Основні завдання курсу:

 • розкриття суті поняття «методика викладання у вищій школі, її мети та завдань;
 • набуття навичок оперування основними педагогічними термінами та поняттями;
 • ознайомлення з актуальними проблемами сучасної освіти в Україні, зокрема вищої освіти крізь призму Болонського процесу;
 • засвоєння відомостей про специфіку організації навчально-виховного процесу у вищій школі і закладах нового типу;
 • формування вміння будувати лекційні, практичні, семінарські заняття;
 • розвиток педагогічної техніки та майстерності, необхідних у професійному спілкуванні.

У результаті вивчення курсу   студент повинен

знати: 

 • головні положення сучасної філософії освіти;
 • основні принципи побудови освіти в Україні;
 • права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу;
 • складові професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи;
 • специфіку організації дидактичного процесу у вищій школі;
 • основні положення кредитно-модульної організації навчального процесу;
 • сучасні методи навчання студентів;
 • форми організації навчання, норми, критерії оцінювання знань, умінь студентів.

уміти:

 • визначати мету власної педагогічної діяльності;
 • організовувати взаємодію зі студентами;
 • планувати навчальні заняття згідно з навчальним планом та програмою дисципліни;
 • забезпечувати послідовність викладення матеріалу та міждисциплінарні зв’язки;
 • розробляти і проводити заняття різних видів;
 • аналізувати навчальну та навчально-методичну літературу і використовувати її в педагогічній практиці;
 • організовувати навчальну діяльність студентів, керувати та оцінювати її результати;
 • застосовувати основні методи об’єктивної діагностики знань студентів з дисципліни, вносити корективи в процес навчання з урахуванням результатів діагностики

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА література

Матеріали

Навчально-методичні матеріали до вивчення  курсу (тематика  практично-семінарських занять і завдання на самостійну роботу)