Музейна педагогіка (011 “Освітні, педагогічні науки”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Караманов  О. В.ФПО-51, ФПО-51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФПО-51доцент Караманов  О. В.
ФПО-51здоцент Караманов  О. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Музейна педагогіка” є ознайомлення майбутніх фахівців з головними аспектами педагогічної діяльності у просторі музею у контексті вивчення їх фахової дисципліни.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Музейна педагогіка”  є ознайомлення майбутніх фахівців з основами музейної педагогіки – міждисциплінарної галузі знань, схеми освітньої діяльності в музеї та навколо музейному просторі, головною метою якої є передача знань (інформації, умінь, поглядів) різновіковій аудиторії, розвиток навичок творчої інтерпретації музейних предметів, практичної роботи з учнівською аудиторією на основі музейної експозиції, організації психологічно комфортного середовища, стимулювання інтересу до культурної спадщини людства.

Мета кожного заняття – реальне співробітництво і взаємодія викладачів зі студентами, досягнення високої комунікативності, включення кожного студента у навчальний процес, вільний вибір індивідуальних завдань, рефлексія, стимулювання студентів до педагогічного самовиховання й самоосвіти.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Вайдахер Ф. Загальна музеологія / Ф. Вайдахер: перекл. з нім. В. Лозинський, О. Лянг, Х. Назаркевич. – Львів : Літопис, 2005. – 632 с.
 2. Музей : менеджмент і освітня діяльність / Упор. З. Мазурик, Г. Аартс. – Львів: Літопис, 2009. – 223 с.
 3. Основи музейної педагогіки: Метод. вказівки і текст лекцій до спецкурсу / Упоряд. О. В. Караманов. – Львів, 2006. – 66 с.
 4. Столяров Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика : Учебное пособие / Б. А. Столяров. – М. : Высшая школа, 2004. – 216 с.
 5. Троянская С. Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии общекультурной компетентности : Учебное пособие / С. Л. Троянская. – Ижевск : Ассоциация «Научная книга», 2007. – 140 с.
 6. Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей : Учебное пособие по музейной педагогике / М. Ю. Юхневич. – М.: Рос. ин-т культурологии, 2001. – 223 с.
 7. Шляхтина Л. М. Музейная педагогика : Учебно-методическое пособие для студентов специализации «Музейное дело и охрана памятников истории и культуры» / Л. М. Шляхтина, Е. Н. Мастеница, Е. Е. Герасименко. – СПб. : 2000. – 96 с.

Додаткова література:

 1. Гайда Л. А. Музейно-педагогические центры Украины : опыт и перспективы развития / Л. А. Гайда // Вопросы музеологии. – 2012. – № 2(6). – С. 179–186.
 2. Гафар Т. В. Образовательная деятельность как направление развития социальной функции музея / Т. В. Гафар // Вопроси культурологии. – 2007. – № 10. – С. 37-39.
 3. Караманов А. В. Организация интерактивной музейной среды : от методов к моделям / А. В. Караманов // Вопросы музеологии. – 2012. – № 02 (6). – С. 171-178.
 4. Караманов О. В. Вищий навчальний заклад у просторі музею: перспективи впровадження інтегрованих курсів / О. В. Караманов // Вісн. Львів. ун-ту. – Серія педагогічна. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 26. – С. 134-142.
 5. Караманов О. В. Метод і прийом локалізації подій в організації практичних занять у музеї / О. В. Караманов // Могилянські читання 2008 року: Зб. наук. пр. : Церква і музей: втрати ХХ століття / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. Заповідник ; Ред. рада : В. М. Колпакова (відп. ред.) та ін. – К. : Фенікс, 2009. – С. 404-407.
 6. Караманов О. В. Музей – ВНЗ: принципи побудови інтегрованого заняття / О. В. Караманов // Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки. – Львів : Вид-во ЛНУ iм. I. Франка, 2011. – Вип. 10. – С. 33-36.
 7. Караманов, О. В. Музейна педагогіка в контексті багатокультурного освітнього середовища в Україні / О. В. Караманов // Шлях освіти. – 2012. – № 2. – С. 8-11.
 8. . Караманов О. В. Педагогічна діяльність музеїв в сучасному освітньому просторі України: Монографія / О. В. Караманов. – Львів: Сполом, 2020. – 452 с.
 9. Караманов О. В. «Школа і музей: працюємо разом» : львівський досвід інтегрованих уроків з музейної педагогіки / О. Караманов, І. Ласкій // Історія України. – Червень 2010. – № 21 (661). – С. 13-16.
 10. Кряжевских М. Ю. Модель коммуникационного пространства музея / М. Ю. Кряжевских // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – № 4 (258). – Вып. 23 (Философия. Социология. Культурология). – С. 64-67.
 11. Лысюк В. Г. Применение театральных упражнений на занятиях в художественном музее / В. Г. Лысюк // Музейная педагогика в школе. – СПб : Спец. литер., 1998. – Вып. 1. – С. 107-120.
 12. Мастеница Е. Н. Проблемное поле музейной педагогики : понятие, сущность, векторы современного развития / Е. Н. Мастеница, Л. М. Шляхтина // Герценовские чтения 2005. Актуальные проблемы социальных наук : Сб. научных и научно-методических трудов. – СПб. : РГПУ им. А.И. Герцена, – С. 405-411.
 13. Панкратова Т. Н. Занятия и сценарии с элементами музейной педагогики для младших школьников / Т. Н. Панкратова, Т. В. Чумалова // Первые шаги в мир культуры : Учеб.-метод. пособие. – М., 2000. – С. 21-28.
 14. Протопопов Ю. Художественный музей : работа со школьниками / Ю. Протопопов // Эстетическое воспитание. – 2002. – № 5 – 6. – С. 28-35.
 15. Чумалова Т. Основные принципы музейной педагогики. Путешествие на машине времени / Т. Чумалова // Дошкольное воспитание. –2008. – № 3. – С. 58-63.
 16. Pater R. Edukacja muzealna w Niemczech / Renata Pater // Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, konteksty, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce. – Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorόw, Muzeum Pałac w Wilanowie, 2012. – S. 187-208.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму