Музикотерапія та логоритміка (012 )

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820Рудкевич Н. І.ФПД-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820ФПД-42Призванська Р. А.

Опис курсу

Програму вивчення навчальної дисципліни «Музикотерапія та логоритміка» складено відповідно до освітньої програми підготовки першого (бакалаврського) рівня спеціальності 016 – «Спеціальна освіта», кваліфікація: бакалавр спеціальної освіти.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є розвиток музичний слух та емоційну чуйність, активізувати розумову та мовленнєву діяльність, вдосконалюючи рух; використовуючи засоби музикотерапії, стимулювати емоційно-образні уявлення.
Міждисциплінарні зв’язки: загальна педагогіка, логопедія, корекційна педагогіка, історія педагогіки, психологія, етика.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Музикотерапія та логоритміка» є сприяння загальному розвитку особистості студента та підготовка їх до проведення музикотерапевтичних і логоритмічних занять в ДНЗ. Розвинути музичний слух та емоційну чуйність, активізувати розумову та мовленнєву діяльність, вдосконалюючи рух; використовуючи засоби музикотерапії, стимулювати емоційно-образні уявлення.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Музикотерапія з практикумом та основами логоритміки» є:
– розвиток у дітей здатності емоційно сприймати музику, виховання основних моральних та комунікативних якостей особистості, в тому числі національної свідомості;
– виправлення недоліків моторно-рухової сфери, розвиток мови та різних функцій мовлення, формування інтересу до музично-творчої діяльності.
1.3. Загальні компетентності:
ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
1.3.1.Спеціальні компетентності:
СК-11. Здатність дотримуватися основних принципів, правил, прийомів і форм суб’єкт-суб’єктної комунікації.
СК-12. Здатність організовувати дитячий колектив, створювати в ньому рівноправний клімат і комфортні умови для особистісного розвитку вихованців та їхньої соціальної інтеграції.
СК-13. Здатність будувати гармонійні відносини з особами з психофізичними порушеннями, їхніми сім’ями та учасниками спільнот без упередженого ставлення до їх індивідуальних потреб.
1.4. Програмні результати навчання:
РН11. Застосовувати у професійній діяльності знання про методики, технології, форми і засоби реабілітації та корекційно-розвивального навчання дітей з особливими освітніми потребами.
РН12. Аргументувати, планувати та надавати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомогу) відповідно до рівня розвитку і функціонування, обмеження життєдіяльності дитини з особливими освітніми потребами.
РН13. Володіти методиками сприяння соціальній адаптації осіб з особливими освітніми потребами, їхньої підготовки до суспільної та виробничої діяльності.

Рекомендована література

1. Побережна Г.І. Музика в дитячій душі /Г.Побережна – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – 80 с.
2. Любан-Плоцца Б. Музика і психіка // Б. Любан-Плоцца, Г. І. Побережна, О. Бєлов. – К : “АДЕФ-Україна”. – 2002. – 200 с.
3. Шабутін С. Зцілення музикою / С. Шабутін, С. Хміль, І. Шабутін. – Тернопіль: «Підручники і посібники», 2008. – 138с.
4. Захарова Н. И. Функциональные изменения центральной нервной системы при восприятии музыки // Н. И. Захарова, В. М. Авдеев // Журн. высш. нерв. деят. – 1982. – Т. 32. вып. 5. – С. 215– 229.
5. Могендович М. Р. К физиологическому анализу влияния музыки на человека / М. Р.Могендович, В. Б. Полякова // Совещание по проблемам высшей нервной деятельности. – 21-е: Тез. докл. – М., 1966. – С. 204– 205.
6. Могендович М. Р. К проблеме физиологии музики (Акустико-моторные и моторно-висцеральные рефлексы) / М. Р. Могендович // Межкурортная научн.-практ. конф. по лечебной физкультуре и климатолечению, 3-я: Тез. докл. – Ставрополь. 1966. – С. 108-111.
7. Полякова В. Б. О возможности применения музыки для стимуляции умственной работоспособности / Полякова В. Б. // Физиологические характеристики умственного и творческого труда. – М, 1969. – С. 103-104.
8. Полякова В. Б. К вопросу о влиянии музыки на мышечную и сердечную деятельность человека / Полякова В. Б. // Экспериментальные исследования по физиологии, биофизике и фармакологии. – Пермь, 1967. – Вып. 7. – С. 111 -114.
9. Симонов П. В. Эмоциональный мозг. – М, 1981.
10. Фудин Н. А. Музыка как средство улучшения функционального состояния студентов перед экзаменом / Н.А. Фудин, О.П. Тараканов, С. Я. Классик // Физиология человека. – М., 1996. – Т. 22. – № 2. – С. 1-9.
11. Шушарджан С. В. Комплексное применение рефлексе- и музыкотерапии / С.В. Шушарджан, Л.М. Сеиченко // Поволжская учредительная и I -я Научно-практическая конф. по традиционной медицине : Тез. докл. – Казань, 1993. – С. 123-127.
12. Шушарджан С. В. Здоровье по нотам /С.Шушарджан – М.,Просвещение, 1994. – 112с.
13. Шушарджан С. В. Опыт применения вокалотерапии в клинике внутренних болезней. – СПб., 1995.
14. Шушарджан С. В. Музыкотерапия и резервы человеческого организма /С.Шушарджан – М.,Творческий центр, 1998. – 146с.
Допоміжна
1. Голдмен Д. Семь секретов исцеления звуком [Пер. с англ.]/Д.Голдмен – М. : ООО Издательство «София», 2009. – 160 с.
2. Голдмен Д. Целительные звуки: [перев. с англ.] / Д. Голдмен. – М. : Издательский дом «София», 2003. – 224 с.
3. Киселева М. В. Арт-терапия в практической психологии и социальной работе / М. В. Киселева. – СПб. : Речь, 2007. – 336 с.
4. Кэмпбелл Д.Дж. Эффект Моцарта / Д.Дж. Кэмпбелл. – Мн. : ООО Попурри, 1999. – 320 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус