Музикотерапія та логоритміка (012 )

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820ФПД-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820ФПД-42Призванська Р. А.

Опис курсу

Програму вивчення навчальної дисципліни «Музикотерапія та логоритміка» складено відповідно до освітньої програми підготовки першого (бакалаврського) рівня спеціальності 016 – «Спеціальна освіта», кваліфікація: бакалавр спеціальної освіти.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є розвиток музичний слух та емоційну чуйність, активізувати розумову та мовленнєву діяльність, вдосконалюючи рух; використовуючи засоби музикотерапії, стимулювати емоційно-образні уявлення.
Міждисциплінарні зв’язки: загальна педагогіка, логопедія, корекційна педагогіка, історія педагогіки, психологія, етика.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Музикотерапія та логоритміка» є сприяння загальному розвитку особистості студента та підготовка їх до проведення музикотерапевтичних і логоритмічних занять в ДНЗ. Розвинути музичний слух та емоційну чуйність, активізувати розумову та мовленнєву діяльність, вдосконалюючи рух; використовуючи засоби музикотерапії, стимулювати емоційно-образні уявлення.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Музикотерапія з практикумом та основами логоритміки» є:
– розвиток у дітей здатності емоційно сприймати музику, виховання основних моральних та комунікативних якостей особистості, в тому числі національної свідомості;
– виправлення недоліків моторно-рухової сфери, розвиток мови та різних функцій мовлення, формування інтересу до музично-творчої діяльності.
1.3. Загальні компетентності:
ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
1.3.1.Спеціальні компетентності:
СК-11. Здатність дотримуватися основних принципів, правил, прийомів і форм суб’єкт-суб’єктної комунікації.
СК-12. Здатність організовувати дитячий колектив, створювати в ньому рівноправний клімат і комфортні умови для особистісного розвитку вихованців та їхньої соціальної інтеграції.
СК-13. Здатність будувати гармонійні відносини з особами з психофізичними порушеннями, їхніми сім’ями та учасниками спільнот без упередженого ставлення до їх індивідуальних потреб.
1.4. Програмні результати навчання:
РН11. Застосовувати у професійній діяльності знання про методики, технології, форми і засоби реабілітації та корекційно-розвивального навчання дітей з особливими освітніми потребами.
РН12. Аргументувати, планувати та надавати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомогу) відповідно до рівня розвитку і функціонування, обмеження життєдіяльності дитини з особливими освітніми потребами.
РН13. Володіти методиками сприяння соціальній адаптації осіб з особливими освітніми потребами, їхньої підготовки до суспільної та виробничої діяльності.

Рекомендована література

Базова:

  1. Антонова-Турченко О. Музична психотерапія: посібник-хрестоматія / О. Антонова-Турченко, Л. Дробот. – К.: ІЗМН, 1997. – 260 с.
  2. Квітка Н. Методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку/укладач Н.Квітка – К.: ВВС, 2013. – 82 с.
  3.  Любан-Плоцца Б. Музика і психіка // Б. Любан-Плоцца, Г. І. Побережна, О. Бєлов. – К : “АДЕФ-Україна”. – 2002. – 200 с.
  4. Побережна Г.І. Музика в дитячій душі /Г.Побережна – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – 80 с.
  5. Шабутін С. Зцілення музикою / С. Шабутін, С. Хміль, І. Шабутін. – Тернопіль: «Підручники і посібники», 2008. – 138с.

Допоміжна:

  1. Іваницький А. Українська народна музична творчість/А. Іваницький – Київ, Музична Україна, 1990. – 335 с.
  2. Призванська Р. Музична терапія і навчання: пошук внутрішнього потенціалу. Abstracts of II International Stientific and Practical Conference: Збірник матеріалів Міжнародної конференції. Мюнхен, 2020. – С. 146–152.
  3. Призванська Р. А. Психологічні особливості формування музичного сприймання у дітей з порушеннями розвитку. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів, 2020. Вип. 5. – С.146–149.
  4. Семизорова В.В. Використання системи «елементарного музикування» Карла Орфа в освітньому процесі дошкільного закладу/В.В.Семизорова, І.Я.Шараєвська, -Тернопіль : Мандрівець, 2014.-68 с.
  5. Шевчук А. С. Діти різні – методики варіативні : / А. С. Шевчук //Дошкільне виховання. – 2000. – № 10. – С. 12 – 14.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус